Thursday , May 23 2024

Salariile cresc, dar rămân cu 13,75% mai mici faţă de iunie

Salariile de bază din sectorul public vor creşte în 2011 cu 15%, dar vor rămâne şi în aceste condiţii cu 13,75% mai mici faţă de luna iunie 2010, când au fost reduse de Guvern, fără ca noul nivel să mai fie modificat până la sfârşitul anului viitor, relevă legea salarizării, obţinută de MEDIAFAX.

Documentul este datat 17 noiembrie şi a fost discutat în şedinţa de miercuri a Guvernului, urmând să fie transmis spre consultare FMI înaintea adoptării.

Conform proiectului, salariile de bază vor creşte anul viitor cu 15%, dar raportat la nivelul din luna octombrie 2010, şi nu din luna iunie.

În vară, Guvernul a decis ca toate salariilor din sectorul bugetar să fie diminuate cu 25%, măsură care a fost aplicată din luna iulie.

Surse oficiale au precizat că octombrie este luat ca bază de calcul deoarece în această lună au fost finalizate toate măsurile de reduceri salariale.

“În anul 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii, precum şi al altor drepturi în lei sau în valută ale personalului plătit din fonduri publice, aflat în plată la 1 octombrie 2010, se majorează cu 15%. Calculul concret al acestor drepturi salariale pentru anul 2011 se face astfel: cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii, precum şi al altor drepturi în lei sau în valută ale personalului plătit din fonduri publice, aferent lunii iunie 2010, se diminuează cu un procent de 13,75%”, se arată în document.

Proiectul mai relevă că acest nivel va fi menţinut până la sfârşitul anului, fără să mai fie modificat.

” Diminuarea (prevăzută la calculul concret al drepturilor salariale-n.r.) se aplică până la data de 31 decembrie 2011. Până la această dată, Guvernul va întreprinde demersurile necesare în vederea evaluării condiţiilor care au justificat adoptarea măsurilor prevăzute de prezenta lege şi va elabora eventuale condiţii legislative referitoare la cuantumul drepturilor salariale în anul 2012 “, precizează Guvernul în document.

La momentul reducerii salariilor cu 25%, Executivul a invocat articolul 53 din Constituţie privind restrângerea temporară a exerciţiului unor drepturi, pentru apărarea securităţii naţionale.

Surse participante la negocierile din octombrie cu Fondul Monetar Internaţional au declarat atunci agenţiei MEDIAFAX că Fondul este îngrijorat că salariile ar putea reveni, prin decizie a Curţii Constituţionale, la nivelul anterior scăderii.

Curtea Constituţională a dat aviz de constituţionalitate pe tăierea salariilor bugetarilor cu 25% pentru o perioadă temporară, până la 1 ianuarie, fiind invocată starea de urgenţă prevăzută la articolul 53 din Constituţie, iar dacă prin legea salarizării unitare mai multe categorii de salarii nu revin la nivelul anterior scăderii, noua lege ar putea fi considerată neconstituţională, au arătat sursele.

Proiectul legii salarizării unitare prevede totodată că valoare de referinţă este de 600 lei, dar că în 2011 nu se aplică această valoare şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare.

“Sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011, aceastea au fost avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar”, este precizat în document.

Cuantumul brut al salariilor va fi stabilit în 2011 ţinându-se seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă sau în specialitate dobândite până la 31 decembrie 2010.

În anul 2011, cuantumul drepturilor membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabilesc la nivelul din luna decembrie 2010.

Începând cu data intrării în vigoare a legii salarizării pe 2011, pentru personalul din cadrul instituţiilor care beneficiază de drepturi băneşti acordate din fonduri constituite în urma executărilor silite, conform Codului de Procedură Fiscală, salariile de bază se calculează prin includerea în acestea a nivelului acestor drepturi băneşti aferente lunii iunie 2010, pentru fiecare funcţie publică pe categorii, clase şi grade profesionale ori funcţie contractuală, în funcţie de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale.

Fondurile constituite în baza Codului de Procedură Fiscală pentru acordarea drepturilor băneşti, care au fost incluse în salariul de bază, se fac venit la bugetul de stat sau local.

Personalul încadrat pe posturile preluate de Ministerul Finanţelor de la fostul Minister al Integrării Europene, ca urmare a desemnării Finanţelor Publice ca autoritate de management pentru Fondul de coeziune, se reîncadrează pe funcţii publice generale şi beneficiază de drepturile salariale prevăzute pentru aceste funcţii.

Sporurile necuprinse în Legea salarizării 330/2009, precum şi alte sporuri care au fost acordate în 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu se introduc, la data reîncadrării, în salariul de bază, în indemnizaţia de încadrare, respectiv în solda/salariul de funcţie, fără a se putea depăşi cuantumul drepturilor salariale.

Pentru persoanele care în luna iunie 2010 s-au aflat în concediu de odihnă, medical, fără plată sau de studii ori în suspendare temporară, salariul de bază va fi stabilit prin asimilare cu o funcţie similară.

În 2011, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii sau numit/încadrat în aceeaşi instituţie pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia în care acesta este încadrat.

Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau de serviciu au fost suspendate şi îşi reiau activitatea în 2011.

“Personalul plătit din fonduri publice se reînacrează începând cu 1 ianuarie 2011, pe clase de salarizare, pe noile funcţii, gradaţii şi grade prevăzute de legea-cadru, în raport de funcţia, vechimea, gradul, treapta avute de persoana reîncadrată la 31 decembrie 2010. Drepturile care se acordă personalului pentru condiţii de muncă se au în vedere la reîncadrare numai dacă persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, se arată în document.

Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se majorează valoarea soldei/salariului astfel încât majorarea cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat, stabilită prin legea care reglementează sistemul unitar de pensii publice, să nu conducă la diminuarea sau creşterea venitului net lunar al acestor categorii de personal.

Baza de calcul a indemnizaţiilor, compensaţiilor, sporurilor, primelor, ajutoarelor, plăţilor compensatorii, compensaţiilor lunare pentru chirie şi a altor drepturi o constituite solda/salariul funcţiei de bază, fără a se include sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu. valoarea soldelor/salariilor de funcţie se nominalizează prin decizie a ordonatorului principal de credite sau al comandantului.

În anul 2011, avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare, fără acordarea salariului corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare.

Prevederea se aplică, în 2011, şi pentru personalul de conducere.

Această prevedere se aplică şi la trecerea într-o altă tranşă de vechime în funcţie pentru personalul care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale “Justiţie”, respectiv vechime în învăţământ pentru personalul didactic de predare universitar şi preuniversitar, se arată în document.

Personalul care, în cursul anului 2011, desfăşoară activităţi noi care presupun acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute pentru funcţia respectivă beneficiază de o majorarea a salariului de bază corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare.

“Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază este de competenţa ordonatorilor de credite. Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite”, este precizat în proiect.

Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, dar persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau instanţei judecătoreşti, în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.

În termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a legii, Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor vor elabora normele metodologice de aplicare, aprobate prin ordin comun, care va stabili şi formula concretă de calcul al salariilor, indemnizaţiilor şi soldelor pentru 2011.

Proiectul legii salarizării va fi adoptat luni de Guvern, în vederea angajării răspunderii în Parlament.

Vezi si

Grupul german E.ON confirmă că analizează posibilitatea de a ieși de pe piața din România

Directorul executiv al E.ON, Leonhard Birnbaum, a anunțat, miercuri, la un eveniment de specialitate de …