Saturday , April 13 2024

România si Ungaria, singurele piete imobiliare din Europa de Est neatractive pentru investitori

.

România [i Ungaria sunt singurele pie]e imobiliare din Europa de Est neatractive pentru investitori, din cauza activelor supraevaluate, lipsa tranzac]iilor ar\tând necesitatea sc\derii în continuare a pre]urilor propriet\]ilor, potrivit unui studiu realizat de compania DTZ la nivel mondial.
DTZ a realizat un index al valorii activelor imobiliare la nivel mondial pe baza profiturilor anuale pe care investitorii estimeaz\ c\ le vor ob]ine într-un orizont de cinci ani, ajustate cu riscurile pe care aceste ]\ri le prezint\. În aceste condi]ii, compania de consultan]\ imobiliar\ a clasificat pie]ele analizate în trei categorii, respectiv “fierbinte”, “cald\” [i “rece”, România fiind încadrat\ la ultima trept\.
În categoria “rece” au fost incluse pie]ele unde profiturile previzionate sunt sub a[tept\ri, iar din cauza pre]urilor supraevaluate aceste ]\ri ar trebui evitate de investitori. Dac\ se estimeaz\ c\ pia]a este supraestimat\ cu peste cinci procente atunci este clasificat\ în aceast\ categorie. “Având în vedere num\rul redus de tranzac]ii pe parcursul anului 2009 [i în prima jum\tate din 2010, România este clasificat\ ca o “pia]\ rece” în func]ie de indicele DTZ Fair Value Index. România [i Ungaria sunt singurele state din Europa de Est care ofer\ atractivitate limitat\ investitorilor. Aceast\ situa]ie este rezultatul men]inerii unei diferen]e semnificative între a[tept\rile vânz\torilor [i cele ale cump\r\torilor”, a declarat Bogdan Sergentu, Head of Valuations and Consulting, DTZ Echinox.
În opinia sa, a[a cum s-a întâmplat în Europa, propriet\]ile din sectorul de retail au suferit cel mai mult în timpul crizei financiare, pierzând cel mai mult din valoare [i devenind astfel “fierbin]i” pentru investitori.
“Acest lucru se reflect\ [i în dominarea sectorului de retail pe pia]a tranzac]iilor din România. Pe de alt\ parte, lipsa tranzac]iilor pe pia]a birourilor indic\ faptul c\ este nevoie ca pre]urile s\ scad\ în continuare pentru ca acest sector s\ fie atractiv, având în vedere c\ riscul perceput în leg\tur\ cu pia]a româneasc\ r\mâne acela[i”, a ad\ugat Sergentu. De altfel, sectorul spa]iilor de birouri este cea mai mare provocare în Europa, fiind mai pu]in atractiv decât cel de retail [i industrial. În aceste condi]ii, din cele 21 de pie]e europene incluse în categoria “rece”, 16 reprezint\ segmentul office, printre acestea num\rându-se cele din Bristol, Manchester, Leeds, Oslo, Copenhaga, Helsinki , Malmo, Bucure[ti, dar [i Barcelona.
Luând în considerare toate sectoarele imobiliare, în Europa, cele mai pu]in atractive pie]e pentru investitori sunt Marea Britanie [i ]\rile nordice, iar Germania ofer\ cele mai bune perspective în ceea ce prive[te profiturile viitoare.
În afar\ de Marea Britanie [i regiunea nordic\, Europa Central\ [i de Est are num\rul cel mai mare de pie]e “reci”, dar contrabalansat cu un num\r egal de ]\ri incluse în categoria “fierbinte”. Astfel, randamentele relativ ridicate, face ca Praga s\ se numere printre pie]ele atractive pentru investitorii imobiliari, în timp ce cump\r\torii de propriet\]i din Moscova prognozeaz\ o cre[tere a profiturilor în perioada urm\toare în urma major\rii semnificative a chiriilor.
La întocmirea studiului au fost luate în considerare 180 de pie]e individuale, definite în func]ie de ora[ [i de segmentul imobiliar. t

Vezi si

Românii pot investi din 15 aprilie în titlurile de stat Tezaur

Românii pot investi, începând de luni, 15 aprilie, în titlurile de stat Tezaur, cu maturităţi …