Razboiul valutar – tema principala a reuniunii G7

reportersite
08 octombrie 2010, 21:02

Spectrul unui r\zboi valutar mondial va domina probabil reuniunea de vineri a guvernatorilor b\ncilor centrale [i a mini[trilor de Finan]e din statele G7, fiind pu]ine speran]e pentru un acord între China, Statele Unite [i alte ]\ri, transmite AFP.

Pre[edintele B\ncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, a avertizat joi asupra volatilit\]ii excesive a cursului valutar care va avea ‘efecte ostile’ asupra stabilit\]ii economiei. Trichet a explicat c\ problema va fi discutat\ vineri sear\, la Washington, la reuniunea G7 (Germania, Canada, Statele Unite, Fran]a, Marea Britanie, Italia, Japonia).
În ultimele s\pt\mâni, din cauza ritmului lent al redres\rii economiei, o serie de state, de la Japonia la Columbia, au intervenit pentru a stopa aprecierea monedelor lor na]ionale pentru a-[i proteja exporturile. Summitul va fi dominat de disputa îndelungat\ dintre Statele Unite [i China, acuzat\ c\ politica de p\strare a unui yuan sc\zut a încetinit redresarea mondial\ [i a afectat pia]a muncii din SUA.
Directorul general al Fondului Monetar Interna]ional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, a cerut guvernelor s\ nu utilizeze rata de schimb a monedei lor na]ionale ca o arm\ politic\ în aceste vremuri de criz\.Oficialul FMI a avertizat: ‘Este evident c\ a început s\ circule ideea c\ monedele na]ionale pot fi folosite ca o arm\ politic\. Transpus\ în ac]iune, o astfel de ideea ar reprezenta un risc foarte serios pentru redresarea global\. Orice astfel de abordate va avea un impact negativ [i extrem de d\un\tor pe termen lung’.
În urma declara]iilor ministrului brazilian de Finan]e, Guido Mantega, privind poten]ialul declan[\rii unui ‘r\zboi’ valutar, Dominique Strauss-Kahn a afirmat: ‘Am v\zut rapoarte conform c\rora unele state emergente, ale c\ror economii se confrunt\ cu un flux ridicat de capital, spun c\ poate este timpul s\ foloseasc\ monedele lor na]ionale pentru a încerca s\ ob]in\ un avantaj, în special în domeniul comercial. Nu cred c\ este o solu]ie bun\’.
Vineri, un purt\tor de cuvânt al cancelarului german Angela Merkel a declarat c\ actualul curs al yuanului [i cel al dolarului nu corespund valorii lor reale. El a ad\ugat: ‘Îns\ am putea spune c\ [i dolarul, în condi]iile unor injec]ii masive de lichidit\]i (pe pia]a american\), este subapreciat din aceast\ cauz\, [i, în acest context, (cursul dolarului) nu corespunde neap\rat unei valori reale’.
China va continua politica sa monetar\ degajat\ f\când-o mai flexibil\ [i mai bine orientat\, a anun]at s\pt\mâna trecut\ Banca Central\ a Chinei.
De asemenea, institu]ia s-a angajat s\ îmbun\t\]easc\ suplimentar mecanismul de formare a ratei de schimb a monedei na]ionale, yuanul, pentru a-i cre[te flexibilitatea.
Numero[i parteneri comerciali ai Chinei, în primul rând SUA [i Europa, ar dori ca Beijingul s\ aprecieze moneda na]ional\, îns\ „direc]ia în care ac]ion\m în evolu]ia mecanismului privind cursul de schimb al yuanului va r\mâne neschimbat\”, a avertizat purt\torul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Jiang Yu, la începutul acestei luni.
Bunele rela]ii între China [i SUA sunt „profitabile nu doar pentru ambele ]\ri, ci pentru întreaga lume”, iar acestea presupun „eforturi necontenite din partea” tuturor p\r]ilor, a explicat Jiang Yu.
La jum\tatea lunii iunie, Beijingul s-a angajat s\ permit\ o fluctua]ie de 5 la sut\ a yuanului în raport cu dolarul, îns\ de la acest anun] valoarea monedei na]ionale a Chinei a r\mas stabil\, iar unii parlamentari americani consider\ c\ aceasta ar trebui apreciat\ cu 40 la sut\.
Prefa]ând declan[area crizei mondiale, în vara anului 2008 China a stabilit la 6,8/dolar cursul de schimb al yuanului, asigurându-i stabilitatea. Odat\ cu relansarea economic\, s-au intensificat presiunile privind aprecierea monedei chineze exercitate de principalii parteneri comerciali ai Chinei, în special Statele Unite ale Americii.
În iunie, Banca Central\ a Chinei a anun]at c\ va cre[te flexibilitatea ratei de schimb a yuanului [i va reveni la regimul fluctuant al acesteia, folosit înainte de declan[area crizei financiare mondiale [i a fixat un nivel al cursului de 6,790 yuani fa]\ de dolar.