Thursday , March 23 2023

Portretul României în urma “dietei stricte” a FMI

Masurile dure ale FMI impuse Romaniei sunt dezbatute de presa internationala

România se confrunt\ cu un program de austeritate foarte sever care include, printre altele, reduceri draconice ale pensiilor [i salariilor publice. Obliga]ia de a strânge cureaua este soarta comun\ a multor ]\ri europene în aceste zile, atât din Est cât [i din Vest, dar programul României este, în unele privin]e, dintre cele mai robuste ([i dureroase) din Europa.
La data de 25 iunie a venit o lovitur\ de teatru care a stricat socotelile: Curtea Constitu]ional\ (CCR) a declarat neconforme cu Constitu]ia unele m\suri importante ale pachetului de austeritate, blocând astfel poten]ial, cel pu]in în parte, ac]iunea guvernului în aceast\ direc]ie. Curtea a considerat neconstitu]ional articolul care prevedea reducerea cu 15â a pensiilor [i recalcularea unor pensii precum cele ale magistra]ilor [i avoca]ilor. Dimpotriv\, a fost considerat\ în conformitate cu Constitu]ia reducerea planificat\ a salariilor din sectorul public. Pentru a compensa pierderile de venit (sau reducerile mai mici) care rezult\ din decizia CCR, guvernul a luat foarte repede o decizie drastic\: a hot\rât cre[terea TVA de la 19â la 24â.
Reac]ia guvernului [i decizia privind TVA sunt ast\zi în m\sur\ s\ neutralizeze efectele hot\rârii CCR asupra bugetului public, potrivit analistului. De[i m\surile guvernului au în ansamblu un efect neutru asupra soldului bugetar, majorarea TVA va avea efecte multiple asupra economiei, care ar putea submina redresarea ]\rii dup\ criz\, este de p\rere semnatarul articolului.
Matteo Ferrazzi î[i propune s\ analizeze în detaliu situa]ia. În primul rând, majorarea TVA va duce la pre]uri mai mari, a[teptându-se un vârf al infla]iei în luna august de aproximativ 8â (în iunie a fost de 4,4â comparativ cu anul precedent), determinând o “scar\” în nivelul pre]urilor ce se va face resim]it\ direct în buzunarele consumatorilor din România.

Fondul a fost nevoit s\ intervin\ rapid în Europa de Est

În acest scenariu, majorarea TVA va afecta în mod direct consumul a peste 7 milioane de familii române[ti, întârziind relansarea cererii interne, care în acest moment este “c\lcâiul lui Ahile” al economiei române[ti (în timp ce exporturile [i produc]ia industrial\ sunt în plin\ expansiune), este de p\rere analistul.
Chiar înainte de decizia de majorare a TVA, cheltuielile cu am\nuntul ale consumatorilor români au continuat s\ se contracte (-15â mai pu]in decât în urm\ cu 2 ani). Cu consumuri în teritoriu negative, România este condamnat\ s\ r\mân\ în recesiune în 2010: contrac]ia economiei ar putea atinge –2/3 la sut\ dup\ -7,1â în 2009. România pare destinat\ s\ arate în acest an cea mai rea performan]\ din regiune, cel pu]in în conformitate cu estim\rile B\ncii Europene pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare (BERD) [i alte institu]ii, subliniaz\ analistul.
În sfâr[it, dac\ infla]ia cre[te major, ciclul reducerilor ratelor dobânzii de c\tre BNR trebuie considerat epuizat, cel pu]in pentru urm\toarele 6-8 luni, iar acest lucru se va resim]i asupra costului creditului (împrumuturi, credit de consum, credit pentru întreprinderi).
Între timp, FMI s-a declarat favorabil surprins de programul de austeritate [i a decis astfel s\ deblocheze tran[a a cincea de 900 de milioane de euro, în pofida faptului c\ normele aplicate – cre[terea TVA, în special – nu sunt cele convenite la vremea respectiv\ cu guvernul român. Bucure[tiul a primit deja 9,2 miliarde de euro de la FMI [i 2,5 miliarde de la UE, iar în septembrie va veni alt\ tran[\ de 1,15 miliarde de euro.
FMI [i în general institu]iile interna]ionale prezente (UE, BERD, BEI, Banca Mondial\) joac\ un rol mult mai important ca în timpul perioadei de pre-criz\ în multe ]\ri. În plin\ criz\ financiar\, multe ]\ri au fost nevoite s\ se adreseze acestor institu]ii, în special FMI. Analistul aminte[te c\ Fondul a fost nevoit s\ intervin\ rapid în Europa de Est mai întâi în Ucraina [i Ungaria (noiembrie 2008), apoi în Letonia, Belarus, România, Bosnia Her]egovina [i Serbia, pentru a evita escaladarea crizei în întreaga zon\.
Trei sferturi din ajutorul FMI furnizat la nivel mondial a ajuns în Europa Central\ [i de Est. ]\rile balcanice care au primit ajutoare (România, Bosnia, Serbia), reprezint\ 0,4â din economia mondial\, dar au primit un sfert din ajutorul la nivel mondial de la FMI.
Programelor Fondului li s-a asociat în multe cazuri a[a-numita “ini]iativ\ de la Viena”, pentru care b\ncile interna]ionale majore prezente în diferite state s-au coordonat pentru a evita un colaps al creditului ce ar fi afectat [i aceste institu]ii financiare.
Prin urmare, criza a accentuat rolul institu]iilor interna]ionale [i influen]a lor în determinarea politicilor economice ale na]iunilor individuale. Exist\ desigur capitale cu o influen]\ atât de neglijabil\ în cadrul institu]iile interna]ionale încât trebuie considerate “too small to rule” (prea mici pentru a avea o politic\ economic\ independent\), într-o nou\ versiune a “suveranit\]ii limitate”.

Calea “prosperitate prin austeritate”  pare cât se poate de accidentat\

Interven]iile FMI – al c\ror punct de sprijin sunt ajustarea fiscal\ [i reducerile de cheltuieli ulterioare, pentru a readuce bugetul public la niveluri de sustenabilitate – fac obiectul unei dezbateri de mai mul]i ani, critica cea mai influent\ fiind a laureatului Premiului Nobel Joseph Stiglitz [i nu rareori catalizeaz\ nemul]umirea popular\ a celor care tr\iesc pe propria piele politicile de austeritate.
Se dezbate în special privind condi]ionalitatea (FMI pune ]\rii în cauz\ condi]ii pentru asisten]a financiar\), privind natura pro-ciclic\ a interven]iilor (în timpul crizelor se d\ frecvent sfatul de a reduce cheltuielile publice, cu efecte poten]ial recesive), [i privind riscul de a neglija impactul la nivel social al acestor condi]ii. În cazul României, nu au lipsit protestele în strad\.
Planul de austeritate român este destinat s\ cânt\reasc\ 2 puncte procentuale din economie: deficitul va tinde s\ coboare sub 7â din PIB în 2010 [i spre 4â în 2011, dac\ totul va merge conform planurilor prev\zute de guvern (]inta r\mâne fatidicul 3â, criteriul de la Maastricht necesar pentru a accede în club exclusivist al zonei euro).
Stocul datoriei publice va cre[te cu peste 35â din PIB (era sub 20â în 2008), un nivel care este totu[i cu mult peste jum\tate din media zonei euro.
Dincolo de m\sura privind TVA, planul guvernului român include o combina]ie de m\suri suplimentare ulterioare: un impozit pe dobanda ob]inut\ din depozitele bancare, un impozit pe câ[tigurile de la jocurile de noroc, reducerea anumitor cheltuieli deductibile, taxe mai mari pentru a doua cas\ [i autoturisme de lux. Contribu]ia acestor taxe la bugetul public nu este atât de semnificativ\ (aproximativ 0,3â din PIB) a[a cum este reducerea num\rului de bugetari, a salariilor [i pensiilor.
Guvernul a anun]at c\ 350.000 de angaja]i bugetari î[i vor pierde locurile de munc\ în urm\torii cinci ani, [i este un num\r enorm, în opinia analistului. Deja în 2010, personalul public se va reduce cu câteva zeci de mii de angaja]i de la nivelul actual de un milion de angaja]i, reprezentând 30â din totalul salaria]ilor din România.
Criza a avut un impact brutal asupra ocup\rii for]ei de munc\: în 2009 s-au pierdut mai mult de 10â din angaja]ii din sectorul privat, în timp ce cota angaja]ilor din sectorul public a r\mas stabil\. Dar odat\ cu planul de austeritate [i acesta din urm\ va pierde locuri.
În sfâr[it, pe lâng\ efectele reducerii ocup\rii for]ei de munc\, planul de austeritate al guvernului prevede pentru salariile din sectorul public o reducere cu 25â (de notat c\ asupra salariului lunar se vor face sim]ite [i major\rile TVA [i alte altor accize).
Salariile bugetarilor au fost, în medie, mai mari decât ale angaja]ilor priva]i (chiar de ordinul a 40â pân\ în urm\ cu doi ani), dar deja acum salariul mediu privat [i public au devenit aproape echivalente, cu acesta din urm\ destinat s\ scad\ ulterior. Salariul mediu din România este, în medie, cele mai sc\zut din UE dup\ Bulgaria: românii câ[tig\ mai pu]in de o treime din salariul unui cet\]ean croat sau unui cet\]ean ceh.
România este, printre altele, unul din statele cu inegalit\]ile de venituri cele mai mari din Europa, a calculat Eurostat. Peste 40â din co[ul de consum al familiilor de români este destinat cump\r\rii de produse alimentare, cu pu]in spa]iu pentru consumurile efemere. Pensionarii nu o duc mult mai bine: primesc o pensie de aproximativ jum\tate din salariul lor de pe vremuri, unul dintre cele mai sc\zute niveluri din Europa. În sintez\, calea de “prosperitate prin austeritate”, sacrificii “acum [i imediat” pentru a restabili încrederea pie]elor financiare [i a avea un viitor mai bun, pare cât se poate de accidentat\.
Va fi mai u[or dac\ cererea european\ va continua s\ navigheze la capacitate deplin\: în acest caz, economia româneasc\ va avea dou\ viteze, cu industria [i exporturile în redresare [i cu consumurile destinate s\ r\mân\ sub presiune pentru cel pu]in câ]iva ani. Dar dac\ nucleul dur al economiei europene va deraia din nou în recesiune, austeritatea din România – din punct de vedere politic [i economic – va fi greu de parcurs, conchide analistul.

Vezi si

Noile ghiduri pentru programele Rabla Clasic şi Rabla Plus. Din 24 martie încep înscrierile pentru persoane fizice

Persoanele fizice se pot adresa, începând din 24 martie, la ora 10:00, producătorilor validaţi, în …