Sunday , July 21 2024

Ordonanta privind creditele populatiei, considerata drept “exceptionala”; clientii pot negocia contractele

.

Ordonan]a privind contractele de credit ale popula]iei este excep]ional\ [i d\ clien]ilor posibilitatea de a negocia [i de a ob]ine un cost mai bun, în condi]iile în care b\ncile au f\cut ce au vrut cu persoanele fizice, consider\ Dan {ucu, proprietarul Mobexpert.
“Principala problem\ pe care o v\d este imposibilitatea unora dintre juc\torii prezen]i în economie de a accepta faptul c\ [i ei trebuie s\ contribuie la revenirea economiei. Nu m\ refer numai la b\nci, m\ refer la cei care se comport\ monopolistic, care nu particip\ în niciun fel la împr\[tierea costurilor din societate”, a spus {ucu, în cadrul întâlnirii ZF Expert.
El a explicat c\ atunci când clientului îi merge r\u, automat nu se pleac\ pe premisa c\ firmei îi merge bine, întrucât aceasta exist\ doar datorit\ clien]ilor.
{ucu a ar\tat c\ o firm\ trebuie s\ adopte o strategie astfel încât produsele s\ fie la pre]uri pe care clientul s\ [i le permit\.
“În 2009, atunci când clien]ii au început s\ aib\ din ce în ce mai pu]in bani, costurile bancare, în loc s\ scad\, au crescut. Eu simt c\ b\ncile s-au comportat ca un pompier care în momentul în care s-a sim]it marginalizat [i nu a mai fost în plin plan a dat foc la tot [i pe urm\ a venit [i a stins jum\tate, [i a zis: «zice-]i mersi c\ am salvat jum\tate»”, a spus {ucu.
El a precizat c\ clien]ii b\ncilor nu aveau posibilitatea de a ie[i din contractele semnate, iar ordonan]a 50 solu]ioneaz\ unele deficien]e.
“Nu se întâmpl\ nimic cu costul creditului în momentul de fa]\, în sensul de a sc\dea, dar ceea ce se întâmpl\ este c\ clientul are posibilitatea de a negocia [i a ob]ine un cost mai bun. Ordonan]a vorbe[te de transparen]\ [i concuren]\, cele dou\ lucruri esen]iale care au lipsit pân\ acum în creditele dintre b\nci [i persoanele fizice. Acelea[i lucruri pe care le cer persoanele fizice prin ordonan]\, firmele le-au avut întotdeauna”, a continuat {ucu.
El consider\ c\ Ordonan]a 50 este “excep]ional\”.
“Sunt nemul]umit c\ patru milioane dintre compatrio]ii mei sunt prin[i acolo de 30 de entit\]i bancare care fac efectiv ce vor cu ei. Acest lucru nu este normal. Simt c\ ANPC începe s\-[i fac\ treaba”, a afirmat proprietarul Mobexpert.
El sper\ c\ Guvernul va rezista presiunilor [i nu va schimba ordonan]a 50.
“Dac\, dup\ ce c\ lucrurile bune sunt pu]ine, le mai [i schimb\m, unde ajungem? Nu [tiu ce leg\tur\ are FMI în aceast\ chestiune, pentru c\ [tiam c\ institu]ia nu are leg\tur\ cu problemele interne”, a mai spus {ucu.
În luna iunie, Guvernul a aprobat Ordonan]a de Urgen]\ 50/2010, privind contractele de credit pentru consumatori, pe baza unui proiect elaborat de ANPC, care transpune în legisla]ia local\ o directiv\ european\, printre cele mai cunoscute prevederi ale actului normativ fiind eliminarea comisionului de rambursare anticipat\ la creditele cu dobând\ variabil\.
Potrivit legisla]iei actuale, b\ncile ar trebui s\ modifice pân\ la 20 septembrie aproape toate contractele de credit încheiate cu popula]ia pentru a le adapta la noile reglement\ri. Înainte de data limit\, orice client poate solicita b\ncii modificarea clauzelor contractului în concordan]\ cu noile reglement\ri, iar institu]ia de credit este obligat\ s\ se conformeze în cel mai scurt timp, potrivit reprezentan]ilor ANPC.
De asemenea, de la 21 iunie, b\ncile nu mai pot încasa comisioane la ramburs\rile anticipate pentru împrumuturile cu dobând\ variabil\, în timp ce la celelalte împrumuturi comisioanele sunt limitate la 1%. T

Vezi si

Ministrul Finanțelor spune că nu s-au purtat discuții pentru creșterea impozitului pe venit la 16%, nici pentru creșterea TVA

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține că la nivelul Ministerului Finanțelor nu s-au purtat niciun fel …