Multe multinationale vor sa-si relocheze productia din România în Moldova

reportersite
07 octombrie 2010, 20:52

Valeriu Lazar, ministrul Economiei din R. Moldova

Multe companii multina]ionale sunt interesate s\-[i relocheze activitatea de produc]ie din România în Moldova, datorit\ costurilor reduse cu for]a de munc\ [i a celor de operare, a declarat Ministrul Economiei din Republica Moldova, Valeriu Laz\r.

„Activitatea de investi]ii a companiilor române[ti în Republica Moldova este modest\ fa]\ de poten]ial. România nu este nici m\car în primii zece investitori din Moldova. Pân\ în anul 2009 nu era deschidere din partea autorit\]ilor pentru investitorii din România, dar acum lucrurile s-au mai schimbat”, a declarat, joi, la Chi[in\u, oficialul moldovean.

Laz\r a participat la lansarea Asocia]iei Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM), organizat\ cu sprijinul Forum Invest din România.

Ministrul Economiei a ar\tat c\ în ultima perioad\ num\rul investitorilor români care sunt interesa]i de pia]a din Republica Moldova a crescut, domeniile de interes fiind instrastructura, energia, comer]ul sau distribu]ia.

„Am aproape zilnic întâlniri cu investitori din România. Vin atât investitori români care doresc s\ se extind\ în Moldova, dar [i români care au mandat de la companiile str\ine din România pentru a c\uta oportunit\]i în Moldova”, a spus Laz\r.

El a men]ionat c\, datorit\ costurilor reduse cu for]a de munc\, dar [i a celor opera]ionale [i de logistic\, un numar din ce în ce mai mare de companii str\ine care produc în România analizeaz\ pia]a din Republica Moldova pentru eventuale reloc\ri.

„Sunt interesate de a-[i reloca activitatea din România mai ales firme din domeniul produc]iei din domeniul auto, atât piese de schimb, cât [i alte produse, precum huse auto. Moldova a devenit un fel de România de acum câ]iva ani. Putem oferi anumite facilit\]i investitorilor pe care România nu le poate acorda deoarece legisla]ia UE nu mai permite”, a ad\ugat Laz\r.

Grupul german Draexlmaier Automotive [i-a relocat deja o parte din capacitatea de produc]ie din România în Moldova.

Soldul investi]iilor str\ine directe din Moldova a ajuns la jum\tatea anului la 2,7 miliarde de dolari, fa]\ de 2,6 miliarde de dolari la sfâr[itul anului trecut.

Principalii investitori români în Republica Modova sunt cei mai mul]i cu capital str\in, printre ace[tia num\rându-se Petrom, BCR, BT Leasing, Rompetrol, Romstal.