Monday , April 15 2024

Modelul declaratiei unice privind plata contributiilor a fost publicat în Monitorul Oficial

Firmele [i persoanele fizice care au calitatea de angajatori sau entit\]i asi-milate angajatorului vor pl\ti contribu]iile [i impozitele la bugetul de stat prin completarea unui singur formular, care va fi transmis prin intermediul internetului sau depus la ghi[eul autorit\]ilor fiscale, prezentat într-o hot\râre de guvern publicat\ în Monitorul Oficial în 31 decembrie.
Actul normativ, aprobat de Guvern în 28 decembrie, con]ine informa]iile necesare privind modelul declara]iei unice [i modalitatea de depunere a formularului.
Prima declara]ie unic\ este valabil\ pentru obliga]iile aferente lunii ianuarie [i va fi depus\ pân\ la data de 25 februarie inclusiv.
Formularul de plat\ a contribu]iilor sociale [i impozitului pe venit va putea fi depus [i la ghi[eu pân\ la 1 iulie 2011, dat\ dup\ care va fi depus lunar doar prin mijloace electronice.
“Pân\ la data de 1 iulie 2011 contribuabilii vor putea depune noul formular fie online, fie la ghi[eu, în ultima situa]ie prezentând Anexa 1 semnat\ [i [tampilat\, celelalte informa]ii urmând s\ fie livrate pe suport electronic (dischet\, CD, stick). Depunerea online presupune achizi]ionarea unui certificat electronic calificat [i înrolarea la organele fiscale. Dup\ data de 1 iulie, depunerea online devine obligatorie”, se arat\ într-un comunicat al ANAF.
Astfel, firmele vor completa o declara]ie unic\ pentru contribu]iile sociale [i impozitul pe venit, care va fi depus\ la Fisc, iar Ministerul Finan]elor va trimite ulterior datele la casele de s\n\tate, [omaj [i pensii.
Contribuabilii care au calitatea de angajatori sau asimila]i vor utiliza un singur formular (112) privind obliga]iile de plat\ a contribu]iilor sociale, impozitului pe venit [i eviden]a nominal\ a persoanelor asigurate, formular ce va fi transmis numai autorit\]ii fiscale competente.
În formularul 112 au fost integrate informa]iile care se reg\seau în declara]iile fiscale depuse de angajatori, precum [i în declara]iile privind eviden]a nominal\ a asigura]ilor, eliminându-se informa]iile redundante.
Prin aplicarea noii proceduri s-a renun]at complet la formularul 102 “Declara]ia privind obliga]iile de plat\ la bugetele asigur\rilor sociale [i fondurilor speciale” [i la declara]iile privind eviden]a nominal\ a asigura]ilor ce trebuiau depuse la fiecare din cele trei institu]ii care gestioneaz\ sistemul de asigurare social\, respectiv Agen]ia Na]ional\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\, Casa Na]ional\ de Asigur\ri de S\n\tate, Casa Na]ional\ de Pensii [i Alte Drepturi de Asigur\ri Sociale.
Totodat\, formularul 100 “Declara]ia privind obliga]iile de plat\ la bugetul de stat” nu va mai fi depus pentru impozi-tul pe veniturile din salarii, aceast\ informa]ie f\când parte din formularul 112. Pân\ în momentul introducerii acestei facilit\]i, firmele erau obligate s\ completeze cinci formulare pentru achitarea impozitelor, dintre care dou\ la ANAF [i trei pentru asigur\ri de s\n\tate, [omaj [i pensii.
Persoanele fizice completau pân\ acum, în anumite situa]ii, formulare privind impozitul pe venit, contribu]iile pentru asigur\ri de s\n\tate [i pensii.

Vezi si

Doar 12% dintre români au primit salarii majorate în 2023, care să acopere inflaţia

Ponderea românilor care au primit, în 2023, salarii majorate care să acopere inflaţia a fost …