Saturday , April 13 2024

Mii de clienti nemultumiti s-au organizat pe internet si ameninta bancile cu procese colective

N clien]ii nemul]umi]i ai b\ncilor din România au format mai multe grupuri pe internet, în cadrul c\rora discut\ despre problemele pe care le întâmpin\ în rela]ia cu b\ncile [i pun la cale strategii pentru declan[area unor procese colective na]ionale, în care ar putea fi implicate mii de persoane u cei mai mul]i dintre ace[tia sunt nemul]umi]i de Volksbank, BCR, Bancpost [i Raiffeisen Bank u

Trendul înfiin]\rii de astfel de grupuri a fost declan[at de clien]ii Volksbank din Timi[oara, care au format un grup pe Yahoo în luna iunie. Ulterior, aceast\ tendin]\ a fost continuat\ prin deschiderea unor grupuri pentru clien]ii BCR, Bancpost [i, cel mai recent, Raiffeisen Bank.
Mai mult, clien]ii Volksbank s-au aliat deja în lupta împotriva b\ncii, iar aproximativ 100 de persoane s-au întâlnit mar]i sear\ la Bucure[ti pentru a discuta cu avoca]ii [i reprezentan]ii institu]iei.
În urma acestei întâlniri, num\rul de membri ai grupului clien]ilor Volksbank din Bucure[ti a urcat de la aproape 700 de persoane mar]i sear\, înainte de întâlnirea cu avoca]ii [i reprezentan]ii b\ncii, la peste 800 de persoane. Grupul clien]ilor Volksbank din Timi[oara num\ra miercuri peste 300 de persoane, iar cel al clien]ilor BCR aproape 400 de persoane.
Grupul autointitulat “împotriva abuzurilor Raiffeisen” a fost înfiin]at miercuri.
Avocatul Gheorghe Piperea, care reprezint\ o parte dintre clien]ii b\ncilor, a declarat pentru MEDIAFAX c\ miercuri existau circa 900 de persoane care vor s\ dea în judecat\ Volksbank, comparativ cu num\rul de aproximativ 600 de persoane înregistrat mar]i.
“Înainte s\ începem procesul propriu-zis vrem s\ încerc\m o conciliere cu Volksbank, iar [ansele de reu[it\ sunt de 50 – 50%. S-ar putea ca banca s\ revin\ la sentimente mai bune. În sens contrar, vom înainta plângerea la instan]\ în circa 10 zile”, a men]ionat Piperea.
Cristian Radu, reprezentant al Volksbank, a declarat pentru MEDIAFAX c\ institu]ia încearc\ s\ în]eleag\ problemele cu care se confrunt\ fiecare client, în func]ie de tipul de credit pe care îl are, dar a men]ionat c\ grupul de pe Yahoo nu are o organizare formal\. Întrebat despre faptul c\ tot mai mul]i clien]i ai b\ncilor se organizeaz\ în grupuri pe internet, Piperea consider\ c\ acest lucru era “de a[teptat”, în contextul în care “b\ncile s-au comportat ca ni[te c\m\tari cu acte, introducând în contracte tot felul de clauze bizare”.
Mai mul]i clien]i ai Volksbank au câ[tigat deja procese împotriva Volksbank, unii dintre ace[tia venind la întâlnirea organizat\ mar]i pentru a-i încuraja pe ceilal]i participan]i.
“Am primit un sfat de la un angajat al dumneavoastr\ s\ v\ dau în judecat\. Am f\cut-o [i am câ[tigat. Îi mul]umesc!”, a transmis unul dintre clien]ii reprezentan]ilor Volksbank.
Piperea a men]ionat c\ a discutat unele chestiuni tehnice [i cu clien]i ai BCR, iar joi sear\ va exista o întâlnire cu ace[tia în cadrul c\reia se vor discuta detalii legate de problemele cu care se confrunt\ în rela]ia cu banca.
Ionu] Stanimir, [ef comunicare extern\ la BCR, a explicat c\ au existat clien]i care s-au interesat deja de con]inutul actelor adi]ionale care trebuie semnate în baza Ordonan]ei de Urgen]\ 50, iar banca pune la punct detaliile în acest moment.
“Între timp le-am oferit clien]ilor r\spunsuri la întreb\rile lor, în special la cele legate de costul finan]\rii”, a men]ionat Stanimir.
Clien]ii Volksbank reclam\ mai multe neregularit\]i în contracte, printre care introducerea comisionului de risc [i aplicarea incorect\ a unor formule de calcul în urma c\rora sumele de plat\ sunt mai mari decât ar trebui [i au men]ionat c\ unele sentin]e date împotriva b\ncii nu au leg\tur\ cu ordonan]a 50, fiind pronun]ate înainte de apari]ia acestor reglement\ri. t

Vezi si

Românii pot investi din 15 aprilie în titlurile de stat Tezaur

Românii pot investi, începând de luni, 15 aprilie, în titlurile de stat Tezaur, cu maturităţi …

2 comments

 1. Clientii Raiffeisen nemultumiti se pot inscrie la:

  http://finance.groups.yahoo.com/group/clienti_raiffeisen_bucuresti/

 2. DETALII despre Uniunea Mediatorilor Bancari :

  Tel/Fax: 0216281218
  Mobil: 0745515542 / 0744750036
  [email protected]
  http://www.mediatorbancar.ro