Sunday , April 14 2024

Memoria sociala este scurta. Cât vor mai tine minte românii din aceasta criza?

Criza spore[te importan]a economisirii, cererea intern\ ar trebui stimulat\, b\ncile nu au cum s\ vând\ bunurile executate, a[a c\ mai bine î[i ajut\ clien]ii, iar reducerea contribu]iilor sociale ar fi solu]ia cea mai pu]in riscant\ de stimulare a economiei, scrie ZF în edi]ia de vineri.
Ziarul Financiar prezint\ cele mai importante concluzii de la România Financial Forum, conferin]a organizat\ de Mediafax îm­preun\ cu BNR. În privin]a acordurilor de împrumut, Mugur Is\rescu, guvernatorul BNR, spune c\ au fost bune, generând îmbun\t\]irea fundamentelor econo-mice, îns\ nu au reu[it pe deplin din cauz\ c\ nu am atras fonduri europene. În condi]ii de criz\, solu]ia pentru economie este stimularea cererii interne, obiectiv care poate s\ fie atins prin promovarea anumitor politici monetare [i fiscale, dar înr\ut\]irea prognozelor economice ar putea obliga Guvernul s\-[i reconsidere pozi]ia [i s\ fac\ noi disponibiliz\ri. B\ncile trebuie s\ treac\ la un nou model de business orientat spre finan]area companiilor. Paradigma bancar\ se schimb\, fiind necesar\ îndreptarea aten]iei spre economisirea intern\.
Concluziile Romania Financial Forum:
1. Reducerea contribu]iilor sociale reprezint\ un risc, îns\ ar fi cea mai binevenit\ m\sur\ pentru a stimula economia, pentru c\ munca este supraîmpov\rat\.
2. Acordurile cu FMI [i Comisia European\ au fost necesare [i gândite serios, iar reformele au îmbun\t\]it fundamentele economice, iar disputa intern\ privind acordurile cu FMI [i CE trebuie s\ înceteze.
3. Prognoza de cre[tere economic\ pentru 2012 va fi schimbat\, în principal pentru c\ nu mai putem miza pe aceea[i cre[tere a exporturilor.
4. România a contractat deja în mare parte fondurile structurale de la Uniunea European\ pentru urm\torii patru ani, astfel c\ problema nu este identificarea de noi proiecte, ci implementarea celor existente. Percep]ia legat\ de absorb]ia fondurilor nu se va îmbun\t\]i pån\ nu se vor vedea rezultatele.
5. Executarea silit\ a devenit greoaie, iar b\ncile ar trebui s\ caute solu]ii pentru salvarea clien]ilor.
6. Schimbarea paradigmei financiare la nivel global va impune o aten]ie sporit\ pentru economisire deoarece resursele vor sc\dea, iar statele care vor avea deficit de capital vor fi influen]ate în finan]area bancar\ [i cre[terea economic\.
7. B\ncile din Romånia ar putea fi nevoite s\ treac\ de la modelul de business cu re]elele extinse, cu mul]i angaja]i, c\tre finan]area corpora]iilor, pentru a contrabalansa încetinirea credit\rii [i eficientiza activitatea.
8. România trebuie s\ limiteze prin Constitu]ie datoria public\ mai curând decât deficitul [i s\ g\seasc\ un echilibru mai bun în politica fiscal\.
9. În perioad\ de criz\ trebuie sti-mulat\ cererea intern\, obiectiv care poate fi atins prin promovarea unor anumite politici monetare [i fiscale; stimularea consumului se poate face prin cre[terea cheltuielilor sau sc\derea taxelor, inclusiv pe for]a de munc\. Politica monetar\ nu prea are ce s\ fac\ în România.
10. Ar fi nevoie de reducerea cu cel pu]in 30% a num\rului de bugetari, diminuarea putând fi f\cut\ într-un interval de 2-4 ani.  (Mediafax)

Vezi si

Românii pot investi din 15 aprilie în titlurile de stat Tezaur

Românii pot investi, începând de luni, 15 aprilie, în titlurile de stat Tezaur, cu maturităţi …