Saturday , October 1 2022

Într-un an Symmetrica si-a crescut acoperirea geografica de la 30% la 80%

Prin deschiderea altor 2-3 unit\]i de produc]ie, Symmetrica ar putea acoperi întreaga ]ar\, sus]ine Sebastian Bobu, director executiv al societ\]ii produc\toare de borduri [i pavele

Cu cinci unit\]i de produc]ie, dintre care dou\ inaugurate în ultimul an, Symmetrica a devenit principalul produc\tor local de pavele [i borduri, cu o acoperire geografic\ de 80%, comparativ cu 30% în prima parte a anului trecut.
“Prin cele cinci capacit\]i de produc]ie pe care le de]inem acoperim 80% din teritoriul ]\rii, livrând produse la pre]uri competitive în Moldova, Muntenia, Dobrogea [i Transilvania. Estim\m c\ putem livra în întrega ]ar\, men]inând cea mai bun\ ofert\, prin inaugurarea a înc\ 2 – 3 noi unit\]i de produc]ie”, a declarat Sebastian Bobu, director executiv al Symmetrica.
Acesta a subliniat c\ extinderea Symmetrica prin construirea de noi fabrici ar putea avea loc în condi]iile în care pia]a va continua s\ creasc\ în ritmul de pân\ acum.
“Dac\ pân\ în luna aprilie 2011 livram produse pentru aproximativ 30% din suprafa]a ]\rii, Moldova fiind principala regiune c\tre care ne îndreptam, odat\ cu deschiderea fabricilor din Bolintin Vale (în apropiere de Bucure[ti – 2011), Prejmer (Bra[ov – martie 2012) [i {intereag (Bistri]a N\s\ud – iulie 2012) ponderea a urcat la circa 80%”, a mai spus Sebastian Bobu.
Transilvania câ[tig\ tot mai mult teren
În acest moment, vânz\rile companiei sunt realizate în propor]ie de 65% în zona Moldovei, unde de]ine primele dou\ unit\]i de produc]ie, la Vere[ti (Suceava) [i Podu Iloaiei (Ia[i), în timp ce Muntenia [i Dobrogea absorb 25% din livr\ri, pondere determinat\ de inaugurarea fabricii din Bolintin Vale.
În Transilvania, Symmetrica realizeaz\ circa 10% din vânz\ri, îns\ estimeaz\ c\ acest procent va înregistra cre[teri în condi]iile inaugur\rii fabricilor din Prejmer [i {intereag.
„Deschiderile de fabrici din acest an, la Prejmer [i la {intereag, vor determina o cre[tere a vânz\rilor în zona Transilvaniei, urmând ca în urm\torii doi ani acestea s\ reprezinte cca. 25% din totalul livr\rilor. Zona Capitalei este, de asemenea, foarte important\ pentru noi deoarece aici se afl\ în desf\[urare proiecte importante cu investi]ii pe m\sur\”, a mai ad\ugat reprezentantul Symmetrica.
Ora[ele cu cele mai mari investi]ii în reabilitarea trotuarelor
Potrivit Symmetrica, în acest moment, 70% din vânz\rile de pavele se îndreapt\ c\tre lucr\ri de reabilitare a acceselor pietonale [i a parc\rilor publice. Astfel, reprezentantul companiei a subliniat c\ în ultima perioad\ a observat un interes al autorit\]ilor locale de a g\si solu]ii pentru a finan]a astfel de lucr\ri.
„Alegerea unei solu]ii atât estetice, cât [i practice pentru repararea trotuarelor prin utilizarea de pavele a fost f\cut\ mai ales acolo unde autorit\]ile s-au inspirat din ]\rile Vestice. Astfel, printre localit\]ile unde s-au realizat astfel de lucr\ri în ultima perioad\ se num\r\: Ia[i, Bac\u, Ploie[ti, Sibiu, Suceava, Boto[ani, Bistri]a, Piatra Neam], Tg. Neam], Vaslui, Mangalia etc.”, a mai spus Sebastian Bobu.
Acesta a mai ad\ugat c\ 20% din vânz\-
rile înregistrate de Symmetrica sunt direc]ionate c\tre proiecte private de tip industri-
al / comercial, în timp ce 10% se îndreapt\ c\tre proiecte reziden]iale sau consumatori finali.
În ceea ce prive[te interesul clien]ilor finali pentru pavele, reprezentantul companiei a subliniat c\ în partea de nord a ]\rii exist\ un grad mai ridicat de educare în acest sens.
“În aceast\ zon\ avem cei mai mul]i clien]i priva]i care folosesc produsele noastre pentru amenajarea cur]ilor sau a gr\dinilor“, a încheiat Bobu.
~nfiin]at\ în 1994, Symmetrica este o companie 100% româneasc\, produc\toare de pavele, borduri [i rigole vibropresate pietonale [i carosabile, într-o gam\ variat\ de forme [i culori.
Prima fabric\ Symmetrica a fost inaugurat\ în 1999 la Vere[ti, jude]ul Suceava, urmat\ apoi de unit\]ile de produc]ie de la Podu Iloaiei, jude]ul Ia[i (2010), [i Bolintin Vale, în apropiere de Bucure[ti (2011). In 2012, compania a deschis dou\ noi unit\]i de produc]ie, la Prejmer, jude]ul Bra[ov [i la {intereag, jude]ul Bistri]a.
Principalele proiecte pentru care Symmetrica a livrat pavele [i borduri se num\r\ Arena Na]ional\, parcul balnear din sta]iunea Vatra Dornei, magazine Carrefour, Lidl, Penny Market, parc\ri cu pavele ecologice în Bucure[ti etc. De asemenea, produsele companiei au fost folosite pentru reabilitatea de str\zi, trotuare [i parcuri ecologice din întreaga ]ar\, informeaz\ un comunicat al companiei. t

Vezi si

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului pune în dezbatere publică proiectul schemei de ajutor de stat HoReCa 2

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) pune în dezbatere publică proiectul schemei de ajutor de stat …