Monday , October 3 2022

Înregistrarea, executarea, modificarea si suspendarea contractelor de munca nu se mai fac la ITM

N fiecare angajator are obliga]ia s\ transmit\, prin inspectoratul teritorial de munc\, registre de eviden]\ a salaria]ilor în format electronic n angajatorii [i ITM-urile vor restitui carnetele de munc\ titularilor pân\ la sfâr[itul lunii iunie 2011, iar refacerea vechimii în munc\ se va face doar în instan]\

Înregistrarea contractelor indivi-duale de munc\, executarea, modificarea, suspendarea [i încetarea lor nu se mai fac la Inspectoratele Teritoriale de Munc\, dup\ ce, în 1 ianuarie, a intrat în vigoare registrul general de eviden]\ a salaria]ilor, informeaz\, luni, Inspec]ia Muncii (IM).
Reprezentan]ii Inspec]iei Muncii precizeaz\ c\ de la 1 ianuarie 2011 a încetat existen]a carnetului de munc\, eviden]a muncii realizându-se electronic prin registrul general de eviden]\ a salaria]ilor reglementat prin Hot\rârea de Guvern nr. 161/2006 cu modific\rile [i complet\rile ulterioare.
“Începând cu 01.01.2011, nu se vor mai înregistra la inspectoratele teritoriale de munc\ contractele individuale de munc\. Acestea se vor înregistra în format electronic în re-gistrului general de eviden]\ a salaria]ilor, în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare. De asemenea, începând cu 01.01.2011 nu se vor mai depune la inspectoratele teritoriale de munc\ actele privind executarea, modificarea, suspendarea [i încetarea contractelor individuale de munc\”, se arat\ într-un comunicat al IM.
Angajatorii trebuie s\ depun\, pân\ în 25 ianuarie, la inspectoratele teritoriale de munc\ dovezile de calcul a drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2010, s\ fac\ plata comisionului [i s\ depun\ declara]ia aferent\ lunii anterioare.
“Începând cu luna ianuarie 2011 nu se va mai efectua plata comisionului datorat (0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor c\rora inspectoratele teritoriale de munc\ le p\streaz\ [i le completeaz\ carnetele de munc\, respective 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor c\rora inspectoratele teritoriale de munc\ le presteaz\ serviciile constând în verificarea [i certificarea legalit\]ii înregistr\rilor efectuate de c\tre ace[tia). Începând cu luna ia-nuarie 2011 nu se va mai întocmi [i depune declara]ia afe-rent\ comisionului datorat”, se mai arat\ în comunicat.
Angajatorii [i ITM-urile vor restitui carnetele de munc\ titularilor pân\ la sfâr[itul lunii iunie 2011, iar refa-cerea vechimii în munc\ se va face doar în instan]\, a precizat, pentru MEDIAFAX, Inspec]ia Muncii.
Angajatorii care p\streaz\ [i completeaz\ carnetele de munc\ le vor elibera titularilor în mod e[alonat, pân\ la data de 30 iunie 2011, acela[i lucru urmând s\ fie f\cut [i de c\tre inspectoratele teritoriale de munc\, care de]in carnetele de munc\ ale salaria]ilor, [i care vor trebui eliberate angajatorilor pân\ la aceea[i dat\.
Astfel, pentru respectarea termenelor prev\zute în Codul Muncii, a început inventarierea carnetelor de munc\ p\strate [i completate la sediile inspectoratelor teritoriale de munc\, completarea [i certificarea înscrierilor efectuate în carnetele de munc\ ce se afl\ la inspectoratele teritoriale de munc\ [i certificarea [i contrasemnarea pentru legalitate a înscrierilor efectuate în carnetele de munc\ de c\tre angajatorii c\rora li s-a aprobat p\strarea [i completarea acestora la sediu, precum [i alte activit\]i specifice.
“Angajatorii vor fi în[tiin]a]i de c\tre inspectoratele teritoriale de munc\, prin mijloace proprii, cu privire la activit\]ile ce urmeaz\ a se desf\[ura în vederea pred\rii carnetelor de munc\”, preciza IM în decembrie.
Pentru a proba vechimea în munc\ a persoanelor care au lucrat înaintea datei de 1 aprilie 2001, datele înscrise în carnetele de munc\ trebuie preluate, prin copiere [i scanare, la Casa Jude]ean\ de Pensii.
“Termenul limit\ pân\ la care s-au putut prelua datele de pe aceste carnete a fost septembrie 2010 pentru preluare [i noiembrie 2010 pentru scanare. Pentru preluarea datelor de c\tre Casa Jude]ean\ de Pensii carnetul de munc\ trebuie înso]it de o copie dup\ actul de identitate din care s\ rezulte Codul Numeric Personal. Astfel c\ pentru carnetele de munc\ abandonate de titulari [i pentru care de]in\torul nu are copie dup\ actul de identitate nu pot fi predate caselor jude]ene de pensii. Este o ultim\ ocazie pentru cei cu carnete de munc\ «uitate» la fo[tii angajatori s\-[i fac\ ordine în documente. Dup\ decembrie 2010, refacerea vechimii se poate realiza numai în instan]\”, atrage aten]ia IM.
Pentru func]ionarea registrului de eviden]\ a salaria]ilor, la nivelul Inspec]iei Muncii a fost organizat\ o baz\ de date la nivel na]ional, în care fiecare angajator are obliga]ia s\ transmit\, prin inspectoratul teritorial de munc\, registre de eviden]\ a salaria]ilor în format electronic.
Angajatorul poate transmite în mai multe feluri informa]iile c\tre inspectoratul teritorial de munc\ în a c\rui raz\ teritorial\ î[i are sediul sau domiciliul, on-line prin intermediul portalului Inspec]iei Muncii, prin e-mail pe baz\ de semn\tur\ electronic\ sau le poate depune la sediul inspectoratului teritorial de munc\.

Vezi si

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului pune în dezbatere publică proiectul schemei de ajutor de stat HoReCa 2

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) pune în dezbatere publică proiectul schemei de ajutor de stat …