Saturday , March 2 2024

Guvernul promite FMI ca adopta ordonan]a impozitarii averilor mari pâna la sfârsitul anului

Guvernul a promis din nou FMI c\, pân\ la finele lunii decembrie, va aproba o ordonan]\ de impozitare a averilor mari ale persoanelor fizice [i va extinde criteriul de definire a venitului impozabil, astfel încât s\ taxeze toate câ[tigurile provenind din surse pentru care nu sunt acceptate scutiri.

Angajamentul pentru redactarea unei astfel de ordonan]e este inclus în scrisoarea suplimentar\ de inten]ie convenit\ cu FMI la finalul misiunii de evaluare din octombrie-noiembrie.

Elaborarea ordonan]ei a fost asumat\ de Guvern [i în ultimele dou\ scrisori semnate cu FMI, dar termenul de finalizare a actului normativ a fost amânat succesiv, de la jum\tatea lunii august la sfâr[itul lunii noiembrie [i, acum, la finele lunii decembrie 2010.

“Elaborarea proiectului de ordonan]\ privind averile mari înregistreaz\ progrese, pentru a fi aprobat\ pân\ la finele lunii decembrie, iar un expert FMI va asista la implementarea actului normativ. Defini]ia venitului va fi extins\, iar verific\rile asupra veniturilor nedeclarate vor fi înt\rite”, se arat\ în document.

O misiune a FMI, Comisiei Europene [i B\ncii Mondiale s-a aflat în România, în perioada 20 octombrie-1 noiembrie, pentru evaluarea acordului în derulare [i începerea discu]iilor preliminare cu autorit\]ile române pentru încheierea unei noi în]elegeri.

România are un acord de finan]are extern\ cu FMI, UE [i alte institu]ii financiare interna]ionale, în sum\ total\ de aproximativ 20 de miliarde de euro. România a primit pân\ acum tran[e în valoare de 11,27 miliarde de euro de la Fond [i de 3,65 miliarde euro de CE.

Vezi si

Ministrul Agriculturii: Fermierii îşi primesc banii. APIA a deblocat plăţile

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată pentru fermieri, în …