Monday , February 26 2024

Guvernul nu va modifica legislatia creditelor populatiei, chiar daca bancile vor avea pierderi

.

“Angajamentul de a nu fi aplicate retroactiv prevederile din OUG 50 privind creditele consumatorilor a fost p\strat în scrisoarea de inten]ie negociat\ cu FMI, dar Guvernul nu are niciun motiv s\ modifice legisla]ia, pentru c\ nu este vorba de retroactivitate. Legisla]ia a primit avizul c\ nu încalc\ nicio prevedere UE”, au declarat pentru Mediafax sursele citate.
Potrivit acestora, b\ncile vor fi obligate “cu siguran]\” s\ elimine comisionul de rambursare anticipat\ la cre-ditele în derulare care au dobânzi variabile.
“B\ncile se plâng c\ o s\ aib\ pierderi? Dac\ fac pierderi în România, s\ plece în alt\ parte”, au spus sursele citate.
B\ncile sunt criticate c\ au transferat costurile creditelor neperformante c\tre clien]i, f\r\ s\ restructureze în primul rând propriile activit\]i [i s\ mai acorde alte împrumuturi.
Oficiali ai Executivului au precizat, îns\, c\ dac\ ANPC va face propuneri punctuale de modificare s-ar putea decide unele schimb\ri, dar nu de substan]\.
“Vom revizui ordonan]a recent\ (Ordonan]a 50/2010) pentru a asigura transparen]a privind ratele dobânzilor la contractele de creditare [i a asigura conformitatea total\ cu legisla]ia european\, în special cu privire la non-retroactivitate”, se arat\ în scrisoarea suplimentar\ de inten]ie la acordul stand-by semnat de România cu FMI.
Totu[i, OUG 50/20210 urmeaz\ s\ fie aprobat\ în Parlament în luna septembrie, iar cel mai probabil Guvernul va trimite doar ni[te opinii privind eventualele amendamente propuse de senatori sau deputa]i.
“Dac\ Executivul nu va veni cu modific\ri, nu cred c\ o s\ vede]i parlamentari care s\ propun\ schimbarea legisla]iei în defavoarea popula]iei. Este un risc de imagine, unul electoral”, au ad\ugat sursele guvernamentale.
Directorul Direc]iei Supraveghere din BNR, Nicolae Cintez\, a declarat, joi, c\ persoanele cu credite în derulare pot ac]iona în instan]\ b\ncile comerciale care nu opereaz\ modificarea dobânzilor prin trecerea la indicii de referin]\ sau cresc marja
fix\, chiar dac\ ANPC a emis alte puncte de vedere, întrucât acestea nu fac parte din lege.  Oficialul BNR a confirmat c\, în cazul înlocuirii ratelor de referin]\ practicate de b\nci cu indicii EURIBOR/ LIBOR/EURIBOR f\r\ posibilitatea de a modifica marjele fixe, ARB a calculat pierderi la nivel de sistem de pân\ la 900 de milioane de euro.
ANPC a comunicat b\ncilor c\ ar fi de acord s\ se men]in\ actualele rate la creditele cu dobânzi variabile în derulare, întrucât aplicarea formulei din ordonan]\ ar duce la o sc\dere semnificativ\ a dobânzilor.
Practic, prin aceast\ abordare, ANPC introduce doar o formul\ transparent\ în dobânzile variabile aplicate de b\nci, f\r\ s\ corecteze excesele acestora prin utilizarea unor rate de referin]\ discre]ionare.
În luna iunie, Guvernul a aprobat Ordonan]a de Urgen]\ 50/2010, privind contractele de credit pentru consumatori, pe baza unui proiect
elaborat de ANPC, care transpune în legisla]ia local\ o directiv\ european\, printre cele mai cunoscute pre-
vederi ale actului normativ fiind eliminarea comisionului de rambursare anticipat\ la creditele cu dobând\ variabil\.
Potrivit legisla]iei actuale, b\ncile ar trebui s\ modifice pân\ la 19 septembrie aproape toate contractele de credit încheiate cu popula]ia pentru a le adapta la noile reglement\ri. Înainte de data limit\, orice client poate solicita b\ncii modificarea clauzelor contractului în concordan]\ cu noile reglement\ri, iar institu]ia de credit este obligat\ s\ se conformeze în cel mai scurt timp, potrivit reprezentan]ilor ANPC.
De asemenea, de la 21 iunie, b\ncile nu mai pot încasa comisioane la ramburs\rile anticipate pentru împrumuturile cu dobând\ variabil\, în timp ce la celelalte împrumuturi comisioanele sunt limitate la 1%. t

Vezi si

BNR, Banca Nationala a Romaniei, Obiectiv

BNR: Consumul gospodăriilor populaţiei va redeveni probabil în 2024 principalul determinant al avansului PIB

Consumul gospodăriilor populaţiei va redeveni probabil în 2024 principalul determinant al avansului PIB şi îşi …