Saturday , December 9 2023

Google foloseste datele online pentru a calcula inflatia în timp real

Google folose[te uria[a baz\ de date proprie privind shopping-ul online pentru a construi “Google Price Index”, un serviciu care ar indica pre]urile [i implicit infla]ia din diferite ]\ri [i regiuni ale lumii [i ar putea reprezenta o alternativ\ la statisticile oficiale, potrivit Financial Times.

Proiectul, dezvoltat de economistul [ef al Google, Hal Varian, arat\ c\ datele economice pot fi centralizate mult mai rapid folosind surse online. Statisticile oficiale privind infla]ia (indicele pre]urilor de consum) sunt colectate “manual” din magazine [i apar lunar, cu o întârziere de câteva s\pt\mâni fa]\ de perioada analizat\.

Varian a ar\tat îns\, în cadrul unei prezent\ri sus]inute luni sear\ la Denver, c\ GPI este în lucru [i c\ Google nu a decis înc\ dac\ îl va lansa ca serviciu disponibil publicului.

Economistul Google a subliniat totodat\ c\ GPI nu reprezint\ un înlocuitor direct al infla]iei oficiale, deoarece gama de produse comercializate pe internet este diferit\ de cea reg\sit\ în întreaga economie. Spre exemplu, pia]a reziden]ial\ influen]eaz\ infla]ia din Statele Unite în propor]ie de 40%, ponderea fiind îns\ de numai 18% în cazul indicelui Google.

Totu[i, în cazul bunurilor care se tranzac]ioneaz\ în volume similare atât online, cât [i prin comer]ul tradi]ional, Varian noteaz\ c\ cei doi indici sunt “destul de bine corela]i”.

Extrapolând, el a discutat alte proiecte care folosesc datele din motorul de c\utare al Google pentru prognoze economice. Economistul [ef al Google a afirmat c\ lucreaz\ la “anticiparea prezentului”, adic\ determinarea unor indicatori economici în timp real, cu mult înainte de publicarea datelor oficiale.

Vezi si

Care este bugetul unei familii pentru cadourile de Sărbători și ce-și doresc copiii de Crăciun

Bugetul mediu per copil pentru anul 2023 este de 195 de lei, arată un sondaj. …