Wednesday , November 30 2022

Google foloseste datele online pentru a calcula inflatia în timp real

Google folose[te uria[a baz\ de date proprie privind shopping-ul online pentru a construi “Google Price Index”, un serviciu care ar indica pre]urile [i implicit infla]ia din diferite ]\ri [i regiuni ale lumii [i ar putea reprezenta o alternativ\ la statisticile oficiale, potrivit Financial Times.

Proiectul, dezvoltat de economistul [ef al Google, Hal Varian, arat\ c\ datele economice pot fi centralizate mult mai rapid folosind surse online. Statisticile oficiale privind infla]ia (indicele pre]urilor de consum) sunt colectate “manual” din magazine [i apar lunar, cu o întârziere de câteva s\pt\mâni fa]\ de perioada analizat\.

Varian a ar\tat îns\, în cadrul unei prezent\ri sus]inute luni sear\ la Denver, c\ GPI este în lucru [i c\ Google nu a decis înc\ dac\ îl va lansa ca serviciu disponibil publicului.

Economistul Google a subliniat totodat\ c\ GPI nu reprezint\ un înlocuitor direct al infla]iei oficiale, deoarece gama de produse comercializate pe internet este diferit\ de cea reg\sit\ în întreaga economie. Spre exemplu, pia]a reziden]ial\ influen]eaz\ infla]ia din Statele Unite în propor]ie de 40%, ponderea fiind îns\ de numai 18% în cazul indicelui Google.

Totu[i, în cazul bunurilor care se tranzac]ioneaz\ în volume similare atât online, cât [i prin comer]ul tradi]ional, Varian noteaz\ c\ cei doi indici sunt “destul de bine corela]i”.

Extrapolând, el a discutat alte proiecte care folosesc datele din motorul de c\utare al Google pentru prognoze economice. Economistul [ef al Google a afirmat c\ lucreaz\ la “anticiparea prezentului”, adic\ determinarea unor indicatori economici în timp real, cu mult înainte de publicarea datelor oficiale.

Vezi si

Registrul Comerțului: 5.387 de firme şi PFA au intrat în insolvenţă în primele zece luni din 2022

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu …