Thursday , November 30 2023

De astazi, 500.000 de români risca amenzi de pâna la 5.000 de lei din cauza birocratiei

.

Persoanele care ob]in venituri numai din activit\]i independente trebuie s\ î[i declare lunar veniturile ob]inute la CNAS, CNPAS [i ANOFM. Pe lâng\ aceste declara]ii, românii sunt nevoi]i s\ achite lunar [i d\rile c\tre aceste institu]ii. De[i termenul limit\ de depunere a declara]iilor [i  de achitare a impozitelor expir\ ast\zi, func]ionarii publici înc\ nu [tiu cum se aplic\ noile norme ale Codului Fiscal [i se contrazic în declara]ii.
Românii care ob]in venituri numai din activit\]i independente (PFA, drepturi de autor, conven]ie civil\) ar putea fi buni de plat\ dac\ nu î[i achit\ pân\ ast\zi, 25 august 2010, primele d\ri la stat.
Conform legii, aceste persoane trebuie s\ depun\ la fiecare institu]ie în parte, declara]iile individuale privind venitul încasat în iulie. Românii sunt obliga]i s\ mearg\ atât la casele jude]ene de pensii, la cele de s\n\tate, cât [i la agen]iile pentru ocuparea for]ei de munc\.
Pe lâng\ declara]ii, românii vor fi nevoi]i s\ î[i achite [i o parte din aceste d\ri c\tre stat. Este vorba de indemniza]iile pentru [omaj [i cele pentru pensii. În privin]a asigur\rii de s\n\tate, aceasta se achit\ trimestrial, conform Codului Fiscal,  au declarat pentru realitatea.net surse din cadrul Casei Na]ionale de Asigur\ri de S\n\tate.
Cu alte cuvinte, persoanele trebuie s\ stea la cozile infernale de la fiecare institu]ie în parte pentru a fi la zi cu plata indemniza]iilor. În caz contrar, potrivit normelor metodologice, amenzile ar putea fi între  2.500 [i 5.000 de lei. Acelea[i norme mai indic\ [i faptul c\ urm\toarele venituri nu constituie venituri de natur\ profesional\ [i pentru acestea nu se vor pl\ti d\ri c\tre stat:
* veniturile din cedarea folosin]ei bunurilor;
* veniturile din invest]]ii;
* veniturile din pensii;
* veniturile din activit\]i agricole;
* veniturile din premii [i din jocuri de noroc;
* veniturile din transferul propriet\]ilor imobiliare;
* venituri din vânzarea bunurilor în regim de consigna]ie.
 veniturile din alte surse, definite conform art.78 alin. (1) lit. a) – d) [i alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare.

Normele metodologice au fost f\cute publice la sfâr[itul lunii iulie 2010, dar legea a intrat în vigoare la data de 1 iulie [i se aplic\ retroactiv [i la companii.
Func]ionarii institu]iilor publice ”]in la secret” procedurile de aplicare a noului Cod Fiscal
Termenul de achitare a noilor impozite la bugetul de stat expir\ pe 25 august, adic\ ast\zi, iar func]ionarii publici înc\ nu [tiu cum se aplic\ noul Cod fiscal.
Cei care au fost pân\ acum la sediile caselor jude]ene de pensii se plâng c\ nu ob]in date concrete despre pa[ii ce trebuie urma]i pentru aplicarea noilor norme.De asemenea, reprezentan]ii Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal\ spun c\ nu sunt responsabili cu aplicarea noilor norme ale Codului Fiscal.
Confuzia este cuvântul de ordine [i la Casa Na]ional\ de Asigur\ri de S\n\tate  (CNAS). Un reprezentant al CNAS ne-a comunicat c\ impozitul de 5,5% pentru sistemul de s\n\tate nu se pl\te[te lunar, odat\ cu celelalte d\ri, ci anual. Un alt reprezentant, al aceleia[i institu]ii ne-a spus îns\ c\ cei cu venituri din activit\]i independente trebuie s\ cotizete trimestrial.
Ce trebuie s\ fac\ contribuabilul?

Activit\]ile independente desf\[urate îi oblig\ pe oameni s\ încheie singuri contracte cu institu]iile de asigur\ri. Este vorba despre Casa Na]ional\ de Asigur\ri de S\n\tate, Casa Na]ional\ de Pensii [i Agen]ia Na]ional\ de Ocupare a For]ei de Munc\ aferentele jude]ului de care apar]in.
Fiecare persoan\ trebuie s\ se duc\ personal la sediile acestor institu]ii [i s\ încheie noi contracte cu ele.
Potrivit legii, românii care ob]in venituri numai din activit\]i independente (PFA, drepturi de autor, conven]ie civil\) vor fi nevoi]i s\ pl\teasc\ lunar 10,5% din venituri la Casa Na]ional\ de Pensii, 0,5% din venituri la ANOFM [i 0,85% la Casa Na]ional\ de S\n\tate.  Acest ultim procent nu este îns\ obligatoriu [i va fi pl\tit numai de cei care doresc s\ beneficieze [i de concedii medicale, în cazul în care va fi nevoie de unul.
În plus, tot la sistemul de  s\n\tate se va pl\ti anual sau trimestrial al]i 5,5% din venit.
Declara]iile [i plata asigur\rilor de pensii
Reporterii realitatea.net au reu[it  s\ vorbeasc\ cu directorul Direc]iei de Legisla]ii Pensii, din cadrul Casei Na]ionale de Pensii, Doina P\una. Ea a explicat ce anume trebuie s\ fac\ fiecare persoan\ în parte.
“Persoanele depun contribu]ia de 10,5%, deci cota de contribu]ie individual\ la veniturile nete realizate. Pân\ acum pe Legea 19 se pl\tea contribu]ia integral\ dar la venitul declarat”, a explicat Doina P\una.
Cu alte cuvinte, PFA-urile nu vor mai putea s\ treac\ în declara]ia de venit ce sum\ vor ele, ci vor fi obligate s\ treac\ veniturile nete realizate în luna precedent\.
“O persoan\ care va fi pl\tit\ exclusiv din drepturi de autor trebuie s\ se duc\ la Casele de Pensii cu un document cu care s\ ateste c\ este pl\tit din Drepturi de Autor [i apoi s\ pl\teasc\ doar cota inidividual\ din veniturile realizate” a explicat Doina P\una.
Ea a men]ionat c\ persoanele care vor realiza acelea[i venituri mai multe luni, nu sunt obligate s\ mearg\ s\ stea la cozile de la casa de Pensii pentru a declara acelea[i sume.
“Se depun declara]iile de venit în fiecare lun\ numai dac\ veniturile nete realizate se modific\ de la o lun\ la alta. Altfel, nu trebuei s\ merge]i s\ mai depune]i declara]ia îns\ va trebui s\ pl\ti]i lunar”.
Conturile în care vor fi depuse aceste sume sunt acelea[i în care se vira [i pân\ acum contribu]ia individualilor.
Doina P\una a precizat c\ venitul net care va constitui baza de calcul a contribu]iei de asigur\ri sociale nu poate dep\[i plafonul de cinci salarii medii brute pe economie.
Declara]iile [i plata asigur\rilor de s\n\tate
“Contribu]ia se pl\te[te anual în sistemul de asigur\ri de s\n\tate. Numai la pensii [i la [omaj se va pl\ti lunar, dân[ii au o alt\ reglementare, la noi se aplic\ Legea 95 [i având în vedere c\ acum e începutul activit\]ii, v\ duce]i la Cas\, v\ depune]i toate documentele [i Casa v\ mai d\ [i celalte rela]ii. Dar trebuie s\ v\ duce]i cu documente din care s\ reias\ c\ începând din luna respectiv\ primi]i în exclusivitate venituri din drepturi de autor”, a explicat un reprezentant al Casei Na]ionale de Asigur\ri de S\n\tate.
Acea contribu]ie de 5,5% v\ asigur\ îns\ numai în cazul în care ave]i probleme de s\n\tate [i trebuie s\ v\ interna]i. În cazul în care ve]i dori s\ beneficia]i [i de concediu medical, trebuie s\ mai pl\ti]i înc\ 0,85% din venituri.
“Numai partea de s\n\tate, 5,5% este obligatorie.  0,85% nu este obligatoriu, numai dac\ dori]i s\ v\ înscrie]i în sistem c\ DDA-ul intr\ în activit\]i independente în Codul Fiscal.  [i v\ asigura]i astfel, [i dac\ ave]i probleme sunte]i asiguratul Casei,  v\ duceti cu certificatul medical la casa respectiv\”, a mai spus personalul departamentului de crean]e.
“Trebuie s\ merge]i la Casa de S\n\tate cu Contractul Individual de Munc\ [i o copie a acestuia cu care s\ pute]i demonstra c\ a]i fost salaria]i [i pe lâng\ acestea cu documentul de la Fisc prin care s\ reias\ c\ ob]ine]i venituri numai din drepturi de autor. Discuta]i cu persoanele de la Casa de S\n\tate [i cere]i s\ încheia]i un alt contract. Acum dac\ vre]i s\ v\ asigura]i [i pe concedii [i indemniza]ii completa]i acel contract în care s\ reias\ c\ v\ asigura]i [i pentru concedii [i indemniza]ii [i c\ pl\ti]i 0,85%.  Cota pentru concedii [i indemniza]ii se pl\te[te lunar pentru c\ stagiul de cotizare este foarte mic, de 22 de zile [i deveni]i asigurat în sistem din ziua în care depune]i asigurarea [i încheia]i contractul”, a explicat persoana de la departamentul de crean]e.
{i Casa Na]ional\ de Pensii v\ poate amenda în cazul în care nu încheia]i contractul cu institu]ia. Amenda, în acest caz, poate s\ ajung\ [i pân\ la 1.000 de lei. (realitatea.net)

Vezi si

Managerii preconizează creșterea prețurilor, în paralel cu scăderea numărului de angajați

Managerii din economie estimează pentru perioada noiembrie 2023 – ianuarie 2024 creșterea prețurilor în industria …