Monday , April 15 2024

Bancile vor fi obligate sa dea clientului explicatii scrise privind notiunile din contract

Comisia de buget-finan]e din Camera Deputa]ilor a adoptat joi un amendament la OUG 50/2010, prin care clientului i se d\ dreptul ca în faza precontractual\ s\ cear\ explica]ii în scris b\ncii privind orice no]iune din contract pe care nu o în]elege, iar banca este obligat\ s\ îi r\spund\.

Amendamentul adoptat are în vedere articolele 33 [i 34 din OUG 50/2010, care prev\d obliga]iile b\ncilor de a fi explicite [i transparente în ceea ce prive[te informa]iile pe care le pun la dispozi]ia consumatorilor, mai ales în faza precontractual\, pân\ la mometul în care consumatorul semneaz\ contractul.

“S-a adoptat un amendament prin care consumatorului i se d\ dreptul de a cere explica]ii în scris b\ncii în leg\tur\ cu orice no]iune din con]inutul contractului pe care el nu o în]elege [i creeaz\ obliga]ia b\ncilor de a pune la dispozi]ia consumatorului, în scris, aceste explica]ii pe care, dac\ [i le însu[e[te consumatorul, acest document devine parte în contractul de credit [i pe baza acestor redefiniri, explicit\ri, judecarea derul\rii contractului se va face mai corect”, a declarat pre[edintele Comisiei de buget-finan]e a Camerei Deputa]ilor, Viorel [tefan.

El a ar\tat c\, în [edin]a de joi a comisiei, s-a dezb\tut [i tema privind interdic]ia pe care OUG 50/2010 o impune b\ncilor de a majora, ulterior sau în cursul derul\rii contractului, nivelul comisioanelor, tarifelor [i a spezelor de orice natur\.

Viorel [tefan a precizat c\ aceast\ tem\ a dat na[tere, în cadrul dezbaterilor, la dou\ teze: prima prevede interzicerea major\rii nivelului comisioanelor, tarifelor, spezelor în cursul derul\rii contractului chiar dac\ solicit\ consumatorul un nou serviciu; cealalt\ prevede interzicerea major\rii unilaterale, de c\tre creditor, l\sând posibilitatea s\ se opereze modific\ri doar dac\ exist\ acceptul consumatorului.

El a precizat c\ dezbaterea pe cele dou\ teze nu a dus la o concluzie agreat\.

“Nu am ajuns la concluzie pentru c\, uneori, risc\m ca dorind mai-binele consumatorului s\ îl dezavantaj\m. S-a adus în sus]inerea punctului de vedere de c\tre ARB exemplul cu situa]ia în care un credit aflat în suferin]\ îl determin\ pe consumator s\ vin\ el la banc\, din interesul lui, [i s\ solicite servicii suplimentare, care se reflect\ în costuri suplimentare, ceea ce ar fundamenta fie majorarea spezelor ini]iale convenite, fie perceperea unor speze suplimentare”, a explicat Viorel [tefan.

Dezbaterile asupra OUG 50/2010 vor fi reluate mar]ea viitoare.

Vezi si

Doar 12% dintre români au primit salarii majorate în 2023, care să acopere inflaţia

Ponderea românilor care au primit, în 2023, salarii majorate care să acopere inflaţia a fost …