Thursday , July 25 2024

Adrian Vasilescu: Iesirea din criza e o iluzie. Nu se apropie nicaieri în lume

Lumea este departe de a ie[i din criz\, [i mai departe de acest moment se afl\ România, a spus, la The Money Channel, consilierul guvernatorului Bancii Na]ionale a României (BNR) Adrian Vasilescu, explicând c\ recesiunea este doar o etap\ a crizei [i c\ ]ara noastr\ va înregistra cre[tere economic\ pozitiv\ de-abia în 2011.

Consilierul guvernatorului BNR a explicat c\, [i în momentul în care România va parcurge dou\ trimestre de cre[tere economic\, se va confrunta cu vulerabilit\]i în privin]a pie]ei creditelor, a muncii, [i c\ cei care vorbesc de ie[irea economiei României din criz\ dau semnale false, creaz\ iluzii.

“Finalul crizei nu se apropie nic\ieri în lume, cu atât mai pu]in la noi. Trebuie s\ facem ni[te departaj\ri, recesiunea este o faz\, criza are mai multe segmente. Recesiunea se refer\ la cre[tere economic\, la PIB, m\sur\m pe orizontal\ [i pe vertical\, trimestru la trimestru [i trimestrul acesta fa]\ de anul trecut. Dou\ trimestre consecutive de cre[tere nu se poate întâmpla anul \sta. Nimeni nu mai spune c\ putem ie[i din recesiune anul \sta dar foarte multe persoane spun c\ anul viitor. Nu ie[im din criz\, raportul FMI spune c\ r\mâne vulnerabil\ secven]a financiar\, este c\lcâiul lui Ahile. Nu ie[im repede din povestea asta, vom avea înc\ de a face cu blocaje de credite, criza pie]ei muncii r\mâne, a restructur\rii r\mâne. Ie[irea din criz\ e o iluzie, salariile pot s\ creasc\, dar nu ie[im din criz\”, a declarat Vasilescu.

România va marca o sc\dere economic\ de 1,9% anul acesta, cea mai sever\ dintre ]\rile emergente din Europa Central\ [i de Est, urmând ca, în 2011, s\ înregistreze cea mai slab\ cre[tere, de 1,5%, conform unui raport publicat, s\pt\mâna trecut\, de FMI.

România a devenit, potrivit unui raport al FMI publicat luni, ]ara cu cel mai sc\zut nivel de trai din Uniunea European\. Produsul intern brut al României pe cap de locuitor, raportat la puterea de cump\rare, a sc\zut anul trecut cu 6% fa]\ 2008, pân\ la 11.869 de dolari. Pân\ anul trecut, Bulgaria era ]ara european\ cu cel mai sc\zut nivel de trai, îns\ statisticile FMI arat\ c\ Bulgaria a înregistrat anul trecut un produs intern brut pe cap de locuitor, ajustat la puterea de cump\rare, de 11.883 de dolari, peste cel al României. Estim\rile incluse în baza de date a FMI arat\ c\ decalajul dintre cele dou\ ]\ri se va m\ri pân\ în 2015 în favoarea vecinilor de la sud de Dun\re.

Vasilescu este de p\rere c\ România nu poate fi pe ultimul loc din punct de vedere al bun\st\rii, întrucât calculele la baza c\rora stau aceste date nu sunt tocmai exacte, ]ara noastr\ devansând Bulgaria dar [i alte ]\ri din UE în privin]a avu]iei ]\rii.

“România nu mi-o pot imagina ca pe o ]ar\ care trebuie s\ împart\ s\r\cia [i nu într-un top al bun\st\rii pe ultmul loc. Aici calculele nu sunt întotdeauna foarte exacte, sunt mai multe metodologii, PIB-ul pe cap locuitor este principalul criteriu al bun\st\rii, dar nu înseamn\ avu]ia ]\rii, PIB-ul pe locuitor este cantitatea total\ de produc]ie într-un an, la care se adaug\ avu]ia ]\rii. Toate astea ne situeaz\ înaintea Bulgariei [i înaintea altor ]\ri din UE”, a explicat Vasilescu.

Vezi si

Romsilva a plantat circa 22 milioane de puieți forestieri în campania de împăduriri de primăvară

În campania de împăduriri de primăvară, încheiată recent, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a …