Tuesday , January 18 2022

LIFE – Timp Liber

Magazin, Divertisment, Timp liber, Viedete, Life

TABLETA LUI SIMIRAD – Prima zi de lucru

Înc\ de la ora patru Donose nu mai avea somn. Era cald în camer\ [i, chiar cu u[a de la balcon deschis\, nu se r\corea mai deloc. Nu numai c\ldura îi fug\rise somnul, ci [i problemele multe cu care se confrunta. Feciorul a r\mas [omer [i acesta avea doi copii. …

Mai mult »

AGORA -România în slapi sau idealizarea simplismului cognitiv (I)

Oamenii cu titluri care declar\ c\ nu citesc mizerii cotidiene sau reviste culturale, introduc`nd aici [i o not\ de dispre], speciali[tii care nu suport\ literatura [i nu calc\ prin s\li de teatru sau de concerte stau confortabil al\turi de îmbog\]i]ii cu ma[ini enorme, care te scuip\ dac\ le blochezi calea …

Mai mult »

EDITORIAL – Ultimul aprinde lumanarea!

Clasa politic\ actual\ este cel mai mare obstacol `n calea dezvolt\rii Rom=niei. ~nainte de 1989, grani]ele Rom=niei erau ferecate. Puteai intra, dar nu aveai voie s\ ie[i. Motivul “arestului“ la domiciliu al unui `ntreg popor se b\nuia. Dac\ rom=nii ar fi avut posibilitatea s\ emigreze, se credea c\, `n c`teva …

Mai mult »

PUNCTUL CRITIC – Himera valorii estetice

Istoriile unor epoci delimitate, eventual tratatele colective au sor]i de izb`nd\, dar o sintez\ de autor care s\ acopere pertinent o întreag\ literatur\, s\-i traseze articula]iile, s\-i impun\ ierarhia valoric\ [i care s\ nu arunce la co[ un întreg fundal de pe care se ridic\ piscurile nu mai e posibil\ …

Mai mult »

In raspar – Reforma ortografica placebo

Regretatul Dumitru Irimia scria în „Gramatica limbii române”, (Editura Polirom, Ia[i, 1997): „Schimbarea normei ortografice prin Hot\rîrea Academiei Române din 17.II.1993 a fost impus\ cu mijloace intrînd în contradic]ie cu principii fundamentale ale desf\[ur\rii vie]ii [tiin]ifice. Modific\rile impuse (î din â) nu au întemeiere [tiin]ific\”. Prin 1993 lumea începuse s\ …

Mai mult »

HOMO VALACHUS – Reviste pentru copii

Ast\zi, privind modul în care cresc copiii [i adolescen]ii români, m-a[ bucura s\ avem, nu cenzur\ etic\ [i comportamental\, ci o brum\ de “corectitudine politic\”. Debarasîndu-m\ – ca în fiecare var\ – de cîteva zeci de kilograme de hîrtie tip\rit\, am descoperit, într-un col], o revist\ mai pu]in obi[nuit\. Este …

Mai mult »

EDITORIAL – Ziua sacrificiului

Cauza real\ a evenimentelor cumplite de alalt\sear\ este r\zbunarea unui sistem c\ruia `i mai trebuie destule resurse umane [i materiale ca s\ func]ioneze bine. Tragedia de la maternitatea bucure[tean\ a f\cut s\ nu mai existe alte lucruri [i evenimente care s\ conteze zilele acestea. Maternitatea devenit\ crematoriu a devenit brusc …

Mai mult »

PUNCTUL CRITIC – De ce î[i pune omul întreb\ri?

Ca s\ fug\ de r\spunsuri, ca s\ fug\ de alte întreb\ri, ca s\ afle unele lucruri. {tiu eu, în ultim\ instan]\, ca s\ se cunoasc\, ceea ce nu e întotdeauna recomandabil. {i nici posibil p`n\ la cap\t. Cu ceva timp în urm\, am primit un set de 33 de întreb\ri …

Mai mult »

PUNCTUL CRITIC – De ce î[i pune omul întreb\ri?

Ca s\ fug\ de r\spunsuri, ca s\ fug\ de alte întreb\ri, ca s\ afle unele lucruri. {tiu eu, în ultim\ instan]\, ca s\ se cunoasc\, ceea ce nu e întotdeauna recomandabil. {i nici posibil p`n\ la cap\t. Cu ceva timp în urm\, am primit un set de 33 de întreb\ri …

Mai mult »