Te afli in categoria ‘Suceava’

Elevii de gimnaziu ai fostei [coli cu clasele I-VIII din localitatea sucevean\ Costâna, desfiin]at\ din cauza num\rului mic de elevi, nu s-au prezentat nici miercuri la [coala din centrul comunei Todire[ti, unde au fost repartiza]i. Purt\torul de cuvânt al Inspectoratului {colar Jude]ean (I{J) Suceava,...

N „~n]eleg c\ este greu pentru mul]i, [tiu c\ este o perioad\ dificil\, dar cine vrea s\ lucreze `n str\in\tate s\ plece. Cine vrea s\ r\m=n\ `n ]ar\ s\-[i fac\ datoria”, a spus primariul Ion Lungu `n conferin]\ de pres\ Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anun]at, miercuri, c\ nu va aproba concedii f\r\ plat\ pentru asisten]ii medicali [colari, ar\t=nd c\ cine vrea s\...

N 134 dintre ei sunt titulari care au solicitat concediu f\r\ plat\ pentru un an de zile, iar al]i [apte au demisionat din `nv\]\m=nt Anul [colar a `nceput cu 141 de profesori `n minus, 134 dintre ei fiind titulari care au solicitat concediu f\r\ plat\, iar al]i [apte au demisionat din `nv\]\m=nt. Purt\torul de cuvânt al Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava, Laura...

N dou\ familii St\nescu din c\tunul de rromi ai comunei Bosanci s-au luat la b\taie pentru c\ cineva ar fi aruncat gunoaie `ntr-un p=r=u n dup\ ce s-au dus la spital s\-[i panseze r\nile, rromii s-au `ntors acas\ [i s-au `mp\cat. ~n comunitata de ]igani din comuna Bosanci, s-a produs mar]i sear\, mare sandal.  Poli]ia local\ nu a `nregistrat evenimentul, pentru c\ nimeni...

N primarul Ion Lungu sper\ ca licita]ia s\ poat\ s\ fie organizat\ c=t mai cur=nd [i s\ fie desemnat un c=[tig\tor p=n\ la finele anului ~n cursul zilei de vineri va fi supus discu]iei, `n vederea aprob\rii `ntr-o [edin]\ a Consiliul Local, un proiect de hot\r=re privind caietul de sarcini la licita]ia viz=nd construirea unei noi centrale termice. Primarul Ion Lungu a...

N de[i `n prima zi a anului [colar s-a `ncasat o sum\ mai mic\ dec=t anul trecut, fa]\ de aceea[i perioad\ a lunii anterioare v=nzarea abonamentelor pentru elevi a adus TPL venituri mai mari cu 10%, dup\ cum a informat directorul Darie Romaniuc n elevii [i studen]ii suceveni beneficiaz\ de un pre] special la abonamentele de transport `n comun din municipiu, respectiv 35...