Te afli in categoria ‘Suceava’

N primarul Sucevei le-a transmis firmelor de repartitoare c\ dac\ nu vor face lucr\rile de determinare termic\ a consumului la fiecare scar\ de bloc, atunci va fi primul care va sus]ine renun]area la repartitoare Primarul Ion Lungu a anun]at, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ inten]ioneaz\ s\ renun]e la repartitoarele...

N spa]iul `n care a func]ionat ADS Suceava din cl\direa comun\ OCPI- Direc]ia Agricol\ a fost sigilat at=t de reprezentan]ii ADS, c=t [i de proprietar – OCPI, p=n\ la clarificarea situa]iei ivite dup\ ce reprezentantul ADS la Suceava, Ioan B\ncescu, s-a pensionat n dup\ o bun\ bucat\ de vreme `n care ADS Suceava nu a fost func]ionat, ieri a venit noul numit, boto[\neanul...

N p=n\ `n prim\var\ ar trebui s\ fie instala]i sute de piloni `n zona central\ a ora[ului, astfel `nc=t s\ se poat\ `ncepe construc]ia parcajelor subterane n potrivit primarului Ion Lungu, lucr\rile vor fi executate de firma General Construct `n colaborare cu alte dou\ firme bucure[tene Terenul din zona central\ a municipiului Suceava va fi consolidat cu 5,5 milioane de...

Licita]ia privind `ntocmirea noului plan urbanistic general (PUG) al municipiului Suceava a fost c=[tigat\ de asocia]ia de firme Urban Team Bucure[ti [i AGD Suceava. Anun[ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de primarul Ion Lungu care a precizat c\ noua documenta]ie de urbanism va fi executat\ pentru suma de 815.000 de lei, f\r\ TVA, durata de realizare fiind...

Mar]i dup\ amiaz\,  poli]i[tii din Valea Moldovei au fost sesiza]i prin 112 despre faptul c\ autori necunoscu]i au furat cablul telefonic apar]inând unei societ\]i comerciale din Suceava pe o lungime de circa 160 metri. Cu ocazia deplas\rii la fa]a locului, poli]i[tii au constatat c\ re]eaua de  telefonie ce face leg\tura între Valea Moldovei [i Capu Câmpului în...

Poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat `n trafic un cet\]ean rom=n care transporta 1.090 de pachete de ]ig\ri `n valoare de peste 7.500 de lei, ce urmau s\ fie comercializate pe pia]a neagr\ `n vederea ob]inerii de profit ilicit. ~n ziua de 5 octombrie, poli]i[tii de frontier\ din cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Brodina au executat o misiune specific\...