Te afli in categoria ‘Suceava’

Google a testat mai multe autovehicule care pot circula fără intervenţia şoferului, maşinile fiind dezvoltate de companie în colaborare cu universităţile Stanford şi Carnegie Mellon, transmite Financial Times. Dezvoltarea de „inteligenţă artificială” demonstrează capacităţile...

N `ntr-un top al jude]elor ne clas\m pe un nedorit loc 7 `n topul celor mai s\race jude]e din ]ar\ dup\ valoarea salariului mediu net N `n regiunea Nord Est, Suceava se afl\ pe penultimul loc `n ceea ce prive[te salarizarea n salariul mediu net `n jude] a sc\zut `n iulie fa]\ de luna precedent\ cu 11,3%, fiind pe locul patru pe ]ar\, din acest punct de vedere Jude]ele...

N „Este absolut necesar ca lucr\rile de reabilitare la podul rutier din Burdujeni s\ `nceap\ `n cel mai scurt timp pentru a evita o eventual\ pr\bu[ire [i acestea s\ fie finalizate p=n\ la sf=r[itul lunii noiembrie” declar\ primarul Ion Lungu Situa]ia podului rutier din Burdujeni nu este tare „roz”, dup\ cum sus]ine primarul Ion Lungu. Dup\ spusele edilului, problema...

N potrivit consilierului local Vasile Mocanu, pre[edintele organiza]iei jude]ene Suceava a PNL – {tefan Alexandru B\i[anu – r=vne[te degeaba la func]ia de primar pentru c\ at=ta vreme c=t nu se comport\ ca un lider, ci doar ca un [ef ce for]eaz\ prevederile statutare, nu va reu[i s\ impun\ cet\]enilor unde s\ pun\ [tampila de vot n de[i sup\rat pe ac]iunea...

N Maria B\sescu a absolvit Liceul „{tefan cel Mare” din Suceava în urm\ cu 40 de ani, în promo]ia 1969-1970, la profil uman, avându-l ca diriginte pe profesorul de latin\ Emil Ursu Maria B\sescu, so]ia [efului statului, este a[teptat\, sâmb\t\, s\ participe la întâlnirea absolven]ilor Colegiului Na]ional „{tefan cel Mare” din Suceava, care...

N sursa problemei o constituie neaprobarea diminu\rii fondurilor Prim\riei Ipote[ti cu suma de 100.000 lei, pentru nerespectarea OG 18/2010, drept urmare conturile au fost blocate n cu excep]ia acestei situa]ii `nregistrat\ la Ipote[ti, sindicali[tilor nu le-au fost semnalate alte probleme privind plata salariilor c\tre dasc\lii suceveni `n urma primei luni de [coal\ Nemul]umirea...