Te afli in categoria ‘Suceava’

N pedeapsa administrat\ de Tribunalul Suceava pentru trafic de influen]\, a fost suspendat\ condi]ionat Dumitru Pop, instructorul auto prins `n flagrant de luare de mit\ [i trafic de influen]\  `n luna aprilie a anului trecut a fost condamnat zilele trecute de Tribunalul Suceava la [ase luni de `nchisoare. Instan]a...

N medicii pun cre[terea num\rului de prezent\ri la UPU a  b\tr=nilor care sufer\ de boli cronice pe seama sezonului rece, asociat cu muncile agricole din aceast\ perioad\ [i a situa]iei financiare precare a acestora n din cauza faptului c\ din acest an s-a introdus coplata [i programarea unui anumit num\r de pacien]i pe zi pentru consulta]ii la medicul de familie, b\tr=nii...

N contractul a fost atribuit unui consor]iu de companii specializate, termenul stabilit fiind data de 11 noiembrie n ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, declarase la vizita pe care a f\cut-o la Suceava c\ nu doar criteriul pre]ului, ci [i durata de execu]ie a lucr\rii a contat `n privin]a desemn\rii CFR SA a atribuit consor]iului Arcada Company – Swietelsky Construc]ii...

N Guvernul ar putea aloca, `n cursul zilei de ast\zi, o sum\ de 300.000 de lei pentru continuarea lucr\rilor Ministrul Educa]iei, Daniel Funeriu, este a[teptat s\ participe, vineri, la Suceava, cu ocazia Zilei Absolven]ilor Colegiului Na]ional „{tefan cel Mare”. Prezen]a ministrului nu a fost, deocamdat\, confirmat\ `n mod oficial, dar p=n\ `n prezent s-au purtat discu]ii...

Judetului Suceava i s-a alocat suma de patru milioane de lei, `n urma unor demersuri facute de pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, `n vederea finan]\rii unor lucr\ri de `ndiguire din jude]. Suma alocat\ reprezinta suplimentarea resurselor financiare pentru anul `n curs, `n cadrul programului de investi]ii al Administra]iei Na]ionale Apele Rom=ne....

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat `ns\ c\ `n categoria lucr\rilor ce ar putea fi finan]ate de Guvern intr\ [i proiectele pentru care nu a mai fost ob]inut\ finan]are european\ nerambursabil\ prin m\sura 3.2.2 Mai multe trasee de drumuri jude]ene sucevene, dar [i de drumuri locale ar urma s\ fie construite sau reabilitate printr-un...