Te afli in categoria ‘Suceava’

N surprins `n timp ce trafica valut\ la negru, `n borseta lui Vasile Ni]\ poli]i[tii au g\sit 2400 de lei [i 40 de euro Campania de destructurare a traficului de valut\ la negru demarat\ de Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din IPJ Suceava merge `n continuare, dar `ntr-un alt ritm  Faptul c\ ac]iunea...

~ncep=nd de s=mb\t\, 16 octombrie, SC Termica SA Suceava va furniza c\ldur\ [i pe timp de zi. Directorul general Constantin Pl\cint\ a informat c\ decizia are la baz\ at=t temperaturile exterioare sc\zute, c=t [i finalizarea probelor hidraulice. Conform afirma]iilor lui Constantin Pl\cint\, odat\ cu realizarea contoriz\rii bran[amentelor de alimentare cu agent termic,...

Sucevenii vor putea depune cererile pentru acordarea ajutorului la c\ldur\ `ncep=nd de luni. Potrivit primarului Ion Lungu, proprietarii de apartamene a c\ror `nc\lzire se face prin centrale termice proprii vor depune dosarele la sediul din Areni al Prim\riei Suceava, iar sucevenii ale c\ror locuin]e sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare le vor `nainta...

Dr. Ludovic Abitei este noul director al DSP Suceava N Ministerul S\n\t\]ii a transmis un ordin prin care dr. Ludovic Abi]ei este numit interimar `n func]ia de conducere N peste dou\ s\pt\m=ni va avea loc concursul pentru ocuparea func]iilor vacante de director executiv [i director adjunct economic `n cadrul DSP Suceava n p=n\ `n momentul de fa]\ [i-a depus dosarul pentru...

N primarul Ion Lungu a precizat c\ este vorba de punctele termice Obcini 4 [i Zamca 4 iar modernizarea se va face doar `n interior, nu [i la re]elele ce asigur\ distribu]ia energiei termice de la punctul termic la blocurile de locuin]e arondate Punctele termice Obcini 4 [i Zamca 4 din municipiul Suceava vor fi modernizate p=n\ la finele acestui an. Anun]ul a fost f\cut,...

N la Concursul Na]ional de Informatic\ Aplicat\ “OpenIT” au fost premia]i doar trei elevi suceveni, `ns\ la Concursul Na]ional de Crea]ie Cinematografic\ CNSMovies „[tefani[tii” au c=[tigat toate premiile ~n cadrul manifest\rilor organizate cu ocazia anivers\rii a 150 de ani de `nv\]\m=nt de performan]\ la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava au avut...