Te afli in categoria ‘Suceava’

N de cu sear\, la intrarea `n Iulius Mall, oamenii `ncep s\ alc\tuiasc\ liste cu ordinea de intrare la Serviciul de permise [i `nmatricul\ri pentru a doua zi n  sunt persoane care dorm peste noapte `n ma[ini, `n parcare, ca s\ fie sigure c\ listele respective nu vor fi modificate n La sediul Serviciului...

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat ministrului Transporturilor, Anca Boagiu, g\sirea surselor de finan]are `n vederea moderniz\rii Drumului Na]ional 29 care face leg\tura `ntre municipiile Suceava [i Boto[ani. Potrivit lui Gheorghe Flutur, investi]ia urmeaz\ s\ se realizeze din fonduri de la bugetul statului [i este necesar ca...

N circula]ia rutier\ a fost `ntrerupt\ par]ial, `n noaptea de mar]i spre miercuri, `n zona podului de la Burdujeni pentru a se face perfor\ri la structura de rezisten]\ [i la pilonul de sus]inere fisurat S\pt\m=na aceasta, primarul de Suceava, Ion Lungu, a avut o `ntrevedere cu directorul general al SCCF – Grup Colas, {tefan Hanganu, c\ruia i-a solicitat urgentarea...

N „Este un lucru excep]ional pentru F\lticeni [i o mare reu[it\ pentru aceast\ comunitate, care va avea `n c=]iva ani o [osea de centur\ proprie, a[a cum va avea Suceava [i cum este prev\zut s\ aib\ [i R\d\u]iul”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur n pa[ii urm\tori care trebuie f\cu]i c=t mai repede pentru a se putea demara apoi...

N de asemenea, centrala termic\ de cogenerare de `nalt\ eficien]\ de la C=mpulung, construit\ prin proiectul „Suceava – utilit\]i [i mediu la standarde europene”, va fi pus\ `n func]iune p=n\ `n 27 noiembrie n Municipiul C=mpulung Moldovenesc este, de miercuri, racordat la sistemul na]ional de transport al gazelor naturale. Anun]ul a fost f\cut de pre[edintele...

Guvernul Rom=niei a aprobat, `n [edin]a de ieri, indicatorii tehnico – economici pentru construc]ia noului spital municipal din F\lticeni, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, anun]=nd c\ a fost aprobat\, totodat\, alocarea sumei de un milion de lei pentru spitalul din F\lticeni. „Ministrul S\n\t\]ii, domnul Cseke Attila, s-a ]inut de cuv=nt...