Te afli in categoria ‘Suceava’

. sucevenii care lucreaz\ în str\in\tate i-au spus lui Gheorghe Flutur c\ în ]ar\ nu au siguran]a zilei de m=ine un [ir lung de nemul]umiri a fost punctat, ieri, de cei care lucreaz\ în str\in\tate [i vin în Rom=nia, încep=nd de la mita pe care trebuie s\ o dea func]ionarilor sau prin spitale [i p=n\...

Andreas Treichl N o delega]ie a conducerii Erste Bank a sosit asear\ la Suceava [i urmeaz\ s\ aib\ `n cursul zilei de ast\zi o `ntrevedere cu pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru a discuta despre oportunit\]ile de afaceri n [eful administra]iei jude]ene a declarat c\ va prezenta [i un proiect de modernizare a aeroportului, lucrare care necesit\...

Inspectoratul Scolar Suceava N rezultatele finale ale concursului de suplinire relev\ o situa]ie nepl\cut\, care se va r\sfr=nge, cel mai probabil, `n calitatea actului educa]ional – candida]ii care au luat note de 3 [i de 4 `n urma concursului de titularizare din luna iulie nu numai c\ au promovat examenul de suplinire, ci au luat note mari, de 7, 8 sau chiar peste...

N `n Cipru sunt c\uta]i, `n principal, brutari, sudori [i  tinichigii, pe c=nd maltezii cer nu mai pu]in de 200 de asisten]i medicali [i 20 de farmaci[ti N s\pt\m=na aceasta oferta de locuri de munc\ a AJOFM a fost `n descre[tere fa]\ de s\pt\m=na trecut\ La Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava sunt `nregistrate 193 locuri de munc\ vacante. Dup\...

N mar]i sear\, pe faxul Direc]iei de Cultur\ [i Patrimoniu Suceava a venit confirmarea reinstal\rii sale `n func]ia de director al institu]iei din partea Ministerului Culturii [i Patrimoniului Na]ional N el `l `nlocuie[te pe Daniel Hrenciuc dup\ ce Ordonan]a `n baza c\reia acesta a fost numit la conducerea Direc]iei a fost declarat\ neconstitu]ional\ ~ncep=nd de ieri,...

N dup\ ce s-au realizat lucr\ri pe una din p\r]ile laterale ale str\zii, s-a acoperit por]iunea, s-au luat utilajele, continu=nd lucr\rile pe o alt\ strad\, reprezentantul firmei TMUCB [i-a adus aminte c\ mai trebuie f\cute ni[te bran[amente pe cealalt\ parte lateral\ a str\zii 22 Decembrie, pe care nu s-a intervenit Acelea[i lucr\ri de modernizare a conductelor de ap\...