Te afli in categoria ‘Suceava’

N conducerea SC Termica SA Suceava a precizat c\ este vorba doar de o cantitate de 25.000 de tone care va fi transportat\ p=n\ la CET cu trenul, `ns\ nu pe la Dorne[ti, ci din portul Constan]a n `n schimb, c\rbunele din Siberia va fi adus la CET de la Dorne[ti, cel mai probabil cu camioanele [i cel mai devreme...

N candida]i pu]ini [i locuri r\mase neocupate, cam a[a se prezint\ situa]ia la finalul etapei de `nscrieri `n cea de-a doua sesiune de admitere, fapt pentru care conducerea USV a prelungit-o cu c=teva zile n pentru studiile de licen]\ s-au `nscris 405 candida]i pe cele 575 locuri vacante, iar pentru master 1.340, fiind puse la dispozi]ie 2.201 locuri n pentru studiile...

N din 14 agen]i economici verifica]i de Garda Financiar\ care au v=ndut flori s\pt\m=na trecut\, 13 au fost amenda]i iar la cinci le-a fost suspendat\ activitatea pentru lipsa casei de marcat Comisarii G\rzii Financiare Suceava au efectuat pe parcursul s\pt\m=nii trecute  controale intense la comercian]ii de flori din municipiul re[edin]\ de jude], constat=ndu-se c\ mai...

N liderul sindical al poli]i[tilor de frontier\ suceveni, Florin R\d\cin\, a declarat c\ se are `n vedere instituirea `n punctele de trecere a frontierei a unor m\suri de control am\nun]it al autovehiculelor ~n urm\toarele s\pt\m=ni, la Vama Siret vom putea observa cozi de kilometri, asemenea marilor ambuteiaje din trafic. Numai c\ de aceast\ dat\ cozile nu vor fi cauzate...

N evenimentul s-a petrecut ieri diminea]\ la trecerea de pietoni din zona Maraton n Vasile C., din Slatina, se `ntorcea de la o nunt\, cu nevasta n aburit bine, a vrut s\ traverseze exact c=nd semaforul s-a schimbat pe ro[u iar automobilul Hunday condus de comisarul [ef Marius Asmarandei, l-a lovit `n plin n Puzderie de ma[ini de poli]ie [i ale parchetelor ieri diminea]\...

~ncep=nd cu luna septembrie, la Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava (CAS) s-a `nregistrat o sc\dere accentuat\ a cererilor referitoare la cardurile europene de asigur\ri de s\n\tate. Dac\ `n luna iunie a anului curent se `nregistrau un num\r de 721 de carduri eliberate la solicitarea persoanelor care plecau `n UE, `n luna iulie cererea era de 696 de carduri iar `n august...