Te afli in categoria ‘Suceava’

. N Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava a reu[it s\ c=[tige, `ns\ la recurs, procesul prin care cerea s\ fie modificat planul de distribuire a creditorilor firmei Modriano SRL F\lticeni n asta dup\ ce avocatul care se ocupa de lichidarea firmei a dispus s\ se vireze peste jum\tate de milion de...

. N posturile din Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava [i structurile subordonate acestuia vor fi mai pu]ine, `ns\ cifrele exacte vor fi f\cute publice abia dup\ ce inspectorii vor finaliza reorganizarea re]elei [colare n “La fel ca `n cazul unit\]ilor [colare, se face o reorganizare, pentru c\ efectivele de elevi scad [i e normal s\ se modifice [i schema de personal....

. sucevenii debran[a]i de la sistemul centralizat refuza sa pl\teasca pentru înc\lzirea din spa]iile comune de[i proiectul de hot\r=re privind regulamentul cu privire la repartizarea consumurilor de energie termica între consumatorii unui imobil, modificat [i completat, a fost retras ieri din Consiliu local, autorit\]ile locale promit s\-l refaca dupa ce vor avea o...

Ilie Nita N Ilie Ni]a este administrator al firmei NIL – CONSTRUCT SRL Suceava iar societatea figureaza la Centrala de Incidente de Plata (CIP) cu refuzuri la plata în valoare totala de 2,3 miliarde lei vechi, iar datoriile la bugetul de stat dep\[esc 2,4 miliarde lei vechi drept premiu pentru performan]ele sale penale, colegii liberali de la Suceava l-au numit...

. N Guvernul a suplimentat fondurile Ministerului Transporturilor [i Infrastructurii la circa o s\pt\m=n\ dup\ vizita lui Traian B\sescu la Dorne[ti, c=nd [eful statului a aflat c\ s-au alocat sume doar pentru refacerea podului rutier, nu [i a c\ii ferate afectate de inunda]ii n pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ refacerea c=t mai...

~n cursul zilei de azi este a[teptat la Suceava ministrul Educa]iei, Daniel Funeriu, care se va `nt=lni cu inspectorul general al Inspectoratului {colar Jude]ean (I{J), Petru Carcalete. Vizita ministrului la Suceava a fost confirmat\ de purt\torul de cuv=nt al I{J, Laura Hacman, care a specificat c\ este vorba despre o discu]ie `ntre cei doi pe probleme de `nv\]\m=nt,...