Te afli in categoria ‘Suceava’

N nou\  indivizi, care intrau `n Suceava cu patru c\ru]e `nc\rcate cu cartofi fura]i de pe terenul Sta]iunii de Cercet\ri Agricole, au fost intercepta]i de poli]i[ti n c=nd au v\zut c\ Poli]ia este pe urmele lor, cei nou\ au dat bir cu fugi]ii, abandon=nd atelajele n ulterior au fost identifica]i fiecare...

N DSP Suceava a r\mas f\r\ director adjunct [i cu un director executiv pe picior de plecare Situa]ie f\r\ precedent la DSP Suceava. Directorul executiv al insitu]iei doctor Ingrid Kruk Irimescu, specialist `n medicina muncii se preg\te[te s\ p\r\seasc\ biroul dup\ o [edere de numai dou\ s\pt\m=ni dar `n a[teptarea aprob\rii cererii de demisie `naintat\ Ministerului S\n\t\]ii...

N lucr\rile demarate prin programul ISPA s-au ocupat cu asigurarea  apei potabile `n zona Burdujeni Sat, cu ap\ din sursa Berchi[e[ti n viceprimarul Seredenciuc adreseaz\ un apel locuitorilor din zona respectiv\, `ntruc=t acestora nu le r\m=ne dec=t s\ se bran[eze la rezervoarele unu [i doi, pentru ca apa neutilizat\ s\ nu-[i piard\ din calit\]i ~n cursul zilei de ieri,...

N din aceast\ cauz\, pe strada Alexandru cel Bun s-a sistat ieri, din nou furnizarea apei, fiind `ntrerupt\ [i circula]ia rutier\ `n dreptul Gr\dini]ei “A[chiu]\” n lucr\rile de canalizare au fost `ntrerupte total, p=n\ la terminarea lucr\rilor la conducta  de ap\ n viceprimarul Viorel Seredenciuc a spus c\ lucr\rile la conducta de ap\ au fost realizate `n propor]ie...

N unul dintre s-a intoxicat cu o substan]\ necunoscut\, iar ceilal]i doi au fost implica]i `n accidente rutiere ~n seara zilei de 22 septembrie Unitatea de Primire Urgen]e a Spitalului Jude]ean s-a confruntat aproape `n acela[i interval de timp cu trei cazuri `n care tinerii au avut nevoie de `ngrijiri medicale urgen]e. Dintre ei C. Mario de 19 ani din Suceava a necesitat...

N primarul Ion Lungu spune c\ `n urma disponibiliz\rilor pe care a fost nevoit s\ le fac\, au `nceput s\ dispar\ capacele de canal dup\ ce lucr\rile sunt terminate, iar poli]i[tii comunitari sunt trimi[i s\ p\zeasc\ conducte ce urmeaz\ a fi montate `n alte zone ale ora[ului n edilul [ef a declarat c\ a discutat [i cu noul [ef al Poli]iei Municipiului Suceava, care a spus...