Te afli in categoria ‘Suceava’

N Cornel Constantin Simionovici, acuzat `n dosarul Iova – Copilu – Cu[u de complicitate la contraband\, s-a `mb\tat miercuri sear\, sup\rat c\ instan]a nu i-a ridicat interdic]ia de a p\r\si ]ara [i a intrat cu ma[ina `ntr-un [an] de pe strada Uzinei din R\d\u]i n c=nd poli]i[tii au dat peste el, Simionovici...

N dac\ anii trecu]i cei cu medii mici nu reu[eau s\ ob]in\ nici m\car un loc cu tax\ la una din cele nou\ facult\]i ale USV, `n acest an candida]i cu medii de 6 au fost admi[i chiar [i pe locuri f\r\ tax\ la studiile de licen]\ n [i la studiile de masterat mediile de admitere sunt mici, pentru domeniile care au mai pu]in\ c\utare `n r=ndul absolven]ilor de licen]\ n cea...

N nou\  indivizi, care intrau `n Suceava cu patru c\ru]e `nc\rcate cu cartofi fura]i de pe terenul Sta]iunii de Cercet\ri Agricole, au fost intercepta]i de poli]i[ti n c=nd au v\zut c\ Poli]ia este pe urmele lor, cei nou\ au dat bir cu fugi]ii, abandon=nd atelajele n ulterior au fost identifica]i fiecare `n parte [i li s-au `ntocmit dosare penale pentru furt, fiind cerceta]i...

N DSP Suceava a r\mas f\r\ director adjunct [i cu un director executiv pe picior de plecare Situa]ie f\r\ precedent la DSP Suceava. Directorul executiv al insitu]iei doctor Ingrid Kruk Irimescu, specialist `n medicina muncii se preg\te[te s\ p\r\seasc\ biroul dup\ o [edere de numai dou\ s\pt\m=ni dar `n a[teptarea aprob\rii cererii de demisie `naintat\ Ministerului S\n\t\]ii...

N lucr\rile demarate prin programul ISPA s-au ocupat cu asigurarea  apei potabile `n zona Burdujeni Sat, cu ap\ din sursa Berchi[e[ti n viceprimarul Seredenciuc adreseaz\ un apel locuitorilor din zona respectiv\, `ntruc=t acestora nu le r\m=ne dec=t s\ se bran[eze la rezervoarele unu [i doi, pentru ca apa neutilizat\ s\ nu-[i piard\ din calit\]i ~n cursul zilei de ieri,...

N din aceast\ cauz\, pe strada Alexandru cel Bun s-a sistat ieri, din nou furnizarea apei, fiind `ntrerupt\ [i circula]ia rutier\ `n dreptul Gr\dini]ei “A[chiu]\” n lucr\rile de canalizare au fost `ntrerupte total, p=n\ la terminarea lucr\rilor la conducta  de ap\ n viceprimarul Viorel Seredenciuc a spus c\ lucr\rile la conducta de ap\ au fost realizate `n propor]ie...