Te afli in categoria ‘Suceava’

N ultimul care „a stins lumina” de la aceast\ institu]ie a fost Ioan B\ncescu, fost prefect `n perioada 1992 – 1996 n dup\ ce acesta s-a pensionat, locul s\u nu a mai fost ocupat iar la Suceava vine [i face treaba o angajat\ de la Ia[i Agen]ia Domeniilor Statului (ADS) este singura institu]ie care de[i...

Poli]ia municipiului R\d\u]i a fost informat\ joi despre faptul c\ Domnica B., de 20 ani, din Fr\t\u]ii Vechi, victima accidentului de circula]ie comis la 9 septembrie a.c. pe raza aceleia[i localit\]i de C\t\lin P. de 19 ani din localitate, a decedat `n data de  17 septembrie în Spitalul Clinic de Urgen]\ Ia[i. În baza buletinului de analiza toxicologic\ alcoolemie ...

Constructorul auto ceh Skoda, divizie a grupului german Volkswagen (VW), intenţionează să dubleze producţia anuală în următorii zece ani, la 1,5 milioane de maşini, potrivit preşedintelui companiei, Winfried Vahland. Skoda vrea să majoreze vânzările pe pieţele emergente, printre care China, India, Rusia şi Europa de Est, a afirmat Vahland pentru publicaţia...

N „Aceast\ situa]ie se datoreaz\ `n mod sigur [i protestului poli]i[tilor fa]\ de diminu\rile salariale. Nu mai au acela[i elan, aceea[i atragere pentru munc\ de c=nd nu mai sunt pl\ti]i”, a declarat liderul sindical al poli]i[tilor suceveni, Vasile Anton ~n primele trei zile ale acestei s\pt\m=ni, num\rul amenzilor date de agen]ii Poli]iei Rutiere pe `ntreg teritoriul...

N dac\ anul trecut, comisarul [ef Nicu[or Ioan Todiru] era membru al Sindicatului Na]ional al Poli]i[tilor [i Personalului Contractual, nef\c=nd niciun secret din aceasta [i spun=nd c\ `n]elege, `ntr-o bun\ m\sur\, nemul]umirile poli]i[tilor, anul acesta c=nd necazurile lor s-au `nmul]imit odat\ cu diminuarea salarial\, [eful Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava...

N lipsa judec\torilor [i cre[terea num\rului de dosare aflate pe rol a dus anul acesta la fixarea unor termene de judecat\ c\tre jum\tatea anului viitor n “lucr\m cu 26 de oameni, cu mai mult de 25% sub gradul de folosire a resurselor umane”, a ar\tat pre[edintele Tribunalului Suceava, Doru Ioan Bunduc n cel mai lung termen fixat `ntru-un dosar a fost stabilit tocmai...