Te afli in categoria ‘Suceava’

N peste 5.600 de agen]i economici s-au radiat la Oficiul Registrului Comer]ului, aproape 3.000 [i-au suspendat activitatea, 230 s-au dizolvat n `n 2009 [i 2010 s-au `nfiin]at doar 3.451 de firme noi Num\rul total de agen]i economici care [i-au desf\[urat activitatea `n jude]ul Suceava s-a diminuat `n primele...

Rectorul USV, Adrian Graur N “Pentru campusul 2 lans\m licita]ia pentru studiul de fezabilitate, `ns\ din buget propriu. La volumul de investi]ii din campusul 2 studiul ar fi trebuit s\ fie de 500.000 de euro, `ns\ noi nu ne permitem dec=t 200.000 de euro. Nu [tim cine va veni [i ce calitate va fi, dar sper\m s\ putem g\si firme serioase care s\ nu fac\ rabat de la calitate”,...

N Prim\ria Suceava inten]ionaz\ s\ fac\ noi lucr\ri la bran[amentele de la o conduct\ veche din 1918 care nu mai prezint\ siguran]\ `n exploatare la una din anii ’80 n viceprimarul Viorel Seredenciuc spune c\ bulevardele 1 Mai, {tefan cel Mare [i Ana Ip\tescu trebuie “br\zdate” `n [apte puncte principale, din care numai unul a fost realizat p=n\ acum n viceprimarul...

N surse din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava spun c\ exist\ mai multe astfel de situa]ii `n care chiar [i ofi]eri de poli]ie ar dori s\ plece la munc\ `n afar\, dar `nc\ nu au f\cut acest pas Salariile mic[orate considerabil `i determin\ tot mai mult pe poli]i[ti s\ aib\ `n vedere alte variante de a ob]ine venituri, plecarea `n str\in\tate fiind una din...

N locuitorii au r\mas f\r\ ap\ a treia oar\ `ntr-o singur\ s\pt\m=n\, de aceast\ dat\, conducta s-a fisurat  f\r\ s\ se fac\ lucr\ri `n acea zon\ n muncitorii de la fa]a locului se chinuie s\ o tot c=rpeasc\, p=n\ c=nd lucr\rile la canalizare se vor finaliza Conducta de pe strada Alexandru cel Bun a cedat a treia oar\ `n cursul acestei s\pt\m=ni. Ieri, `n jurul orei 13:00,...

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a adoptat, `n cursul zilei de ieri, cu unanimitate de voturi, un proiect de hot\r=re privitor la estim\rile fondurilor care vor fi acordate din sumele defalcate din TVA [i din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, `n perioada 2011-2014. Este vorba, `ns\, numai de 20% din sumele defalcate din impozitul pe venit [i TVA pentru...