Te afli in categoria ‘Suceava’

N un t=n\r s-a izbit cu ma[ina de un st=lp de beton dintr-o curb\ de pe Calea Unirii [i, cu toate c\ ma[ina s-a “`ncol\cit”practic `n jurul st=lpului, [oferul a sc\pat miraculos doar cu c=teva r\ni minore Un t=n\r de 18 ani din comuna Zvori[tea, pe nume Ionu] Ap\v\loaie, a sc\pat ca prin minune dintr-un...

N r\spunsul pre[edintelui Consiliului Regional Schwaben, Jurgen Reichard, a fost c\ trebuie depus un efort suplimentar pentru ca produsele tradi]ionale din regiunea Bucovinei s\ ob]in\ certificarea calit\]ii Produsele tradi]ionale din jude]ul Suceava pot fi v=ndute pe pia]a din Germania doar dac\ sunt certificate din punctul de vedere al calit\]ii. Acesta este mesajul...

Romica Andreica, directorul Oficiului de Cadastru N Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ a pus `n practic\ un proiect de  rem\surare a grani]elor între localit\]i [i stabilirea exact\ a limitelor între cele 114 unit\]i administrativ-teritoriale din jude] O problem\ foarte important\, cea a delimit\rii administrativ-teritoriale `ntre localit\]ile din jude] va...

N [eful Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava, comisarul [ef Nicu[or Todiru], a prezentat, `n [edin]a de ieri a Consiliului Jude]ean, un raport privind problemele ridicate de balastiere Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava a `ntocmit opt dosare penale pe numele administratorilor unor balastiere din jude] care exploatau balastul f\r\ a avea autoriza]ie....

N [eful Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava, comisarul [ef Nicu[or Todiru] a declarat c\ 84 de iazuri din jude] nu sunt `nregistrate `n mod legal Din cele 137 de acumul\ri de ap\ identificate la nivelul jude]ului Suceava, doar 53 sunt `nregistrate `n baza de date a Sistemului de Gospod\rire a Apelor (SGA) Suceava. Practic, peste jum\tate din iazurile din...

Un sucevean care nu are asigurare medical\ a declarat c\ a fost victima unui accident rutier pentru a beneficia de servicii medicale, cazul fiind cercetat de poli]i[ti . Potrivit Poli]iei Jude]ene Suceava, un b\rbat în vârst\ de 44 de ani, din ora[ul sucevean Salcea, a ajuns, miercuri dup\-amiaz\, la sec]ia de urgen]e a Spitalului Jude]ean Suceava, cu dureri la mâna...