Te afli in categoria ‘Suceava’

Un copil de 15 ani s-a `necat, ieri, `n r=ul Suceava, `n apropierea podului din zona cartierului I]cani. Din c=te se pare, Cristian N. provine dintr-o familie de romi [i, potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) “Bucovina” al jude]ului Suceava, Ioan Istrate,...

N un t=n\r de vreo 30 de ani, prezentabil [i bine `mbr\cat umbl\ prin cabinetele medicale din Suceava [i, mai nou, C=mpulung Moldovenesc, solicit=nd diferite sponsoriz\ri `n numele Colegiului Medicilor n povestea sa se schimb\ `n func]ie de situa]ie iar, c=nd nu g\se[te “`n]elegere”, devine violent n juristul CM Suceava a spus c\ ieri a fost trimis\ o adres\ oficial\...

. N b\ie]ii sunt planifica]i la aceste probe pân\ duminic\, 29 august a.c. n din cei aproximativ 1.500 de candida]i care au avut constituite dosare de concurs s-au înscris 1.349 de persoane n dup\ finalizarea probelor eliminatorii, candida]ii care le vor promova vor participa mar]i, 31 august, la proba de verificare a cuno[tin]elor Sâmb\t\, 21 august, [i duminic\, 22...

N proprietarul locuin]ei situat\ `n centrul Sucevei `[i are domiciliul `n municipiul Ia[i, Poli]ia Suceava fiind sesizat\ cu privire la spargerea locuin]ei de c\tre un poli]ist care, afl=ndu-se `n timpul liber, a v\zut un t=n\r cum vrea s\ dea spargerea Un ho] a fost prins `n flagrant de poli]i[ti, ascunz=ndu-se de ace[tia sub lenjeria de pe un pat din casa `n care tocmai...

N circa patru milioane de euro ar fi necesare pentru podurile de la Vere[ti [i Ro[cani, iar alte [ase milioane de euro sunt necesare pentru cinci poduri din comuna Todire[ti, dou\ poduri din comuna M\n\stirea Humorului [i c=te un pod din comunele Ostra, Ili[e[ti, Straja [i P=rte[tii de Jos n Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a aprobat, `n [edin]a de ieri a deliberativului,...

Consilierii jude]eni suceveni au aprobat, `n [edin]a de ieri, proiectul de hot\r=re cu privire la ridicarea interdic]iei de construire pe mai multe str\zi situate pe versantul de Nord-Est al municipiului Suceava. Este vorba despre str\zile Bogdan Vod\, Petuniilor, Lasc\r Lu]ia [i Mihail Sadoveanu. ~n favoarea proiectului au votat 30 de consilieri jude]eni din cei prezen]i,...