Te afli in categoria ‘Suceava’

Nu este vorba despre celebrul personaj din filme ci despre un individ pe nume Tarzan R. de 34 de ani din satul Fete[ti, comuna Adâncata  n acesta s-a manifestat asemeni personajului din seria celebr\ de filme `ntr-un bar din municipiul Suceava, provoc=nd un scandal de propor]ii Mar]i, `n jurul orei 14.37...

Ieri, Tribunalul Suceava a respins cererea lui Iulian Iustin Scutarul, de judecare `n stare de libertate Iulian Scutaru, autorul a patru furturi de autoturisme, a f\cut ieri recurs la Tribunalul Suceava pentru a fi eliberat [i a fi judecat `n stare de libertate. Tribunalul a respins `ns\ recursul, Scutaru r\m=n=nd `n continuare `n stare de arest. T=n\rul din F\lticeni,...

Procedura insolven]ei na[te paradoxuri  n  pe rolul Tribunalului Suceava, printre cele 2.410 dosare pe rol sunt dosare de insolven]\ sau faliment vechi de 13 ani, `nc\ nesolu]ionate n de un an `ncoace, patronii `[i trimit singuri firmele `n insolven]\, pentru a sc\pa de presiunea creditorilor n Abatorul Burdujeni sau ZIMBRUL SA, firme demult [terse din Registul Comer]ului,...

Zeci de gospodării şi mai multe străzi din Suceava au fost inundate, miercuri, în urma unei deversări controlate a apei din lacul de acumulare Lipoveni, reprezentanţii ISU afirmând că deversarea a fost făcută de Secţia de Gospodărire a Apelor fără a fi verificat canalul colector, care era colmatat. Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU)...

Acesta a avut parte de o `nmorm=ntare la care au fost al\turi de familia `ndurerat\ peste o sut\ de poli]i[ti suceveni, colegi marca]i de pierderea tragic\ a unuia dintre ei, `n timpul serviciului n la numai 44 de ani, b\rbatul a l\sat `n urm\ doi copii tineri, o fat\ de 17 ani [i un b\iat de zece ani, [i o so]ie care va trebui s\ `nt=mpine greut\]ile vie]ii f\r\ sprijinul...

Primarul Sucevei a precizat c\ lucr\rile de asfaltare care s-au f\cut, au reprezentat doar cele din programul anual de repara]ii, nu [i din cel de moderniz\ri pentru care s-au accesat fonduri europene n `n ce prive[te acesta din urm\, Ion Lungu a spus c\ deja s-a conturat o strategie de demarare a lucr\rilor, `n speran]a c\ p=n\ la finele s\pt\m=nii nu va mai fi depus\...