Ceausescu, “un Louis de Funes al marxismului”, umple Sala Palatului la 21 de ani de la moartea sa

28/10/10 ora:9:34pm

Regizorul Andrei Ujica, autorul "Autobiografiei lui Ceausescu"

La dou\ decenii de la ultimul s\u discurs la Sala Palatului din Bucure[ti, cel care a fost dictatorul României Nicolae Ceau[escu promite s\ revin\ pe scena congreselor Partidului Comunist resucitat ca protagonist al unui film. “Autobiografía lui Nicolae Ceau[escu”, un film despre via]a Conduc\torului ]\rii timp de un sfert de secol a fost prezentat joi publicului românesc, se arat\ într-un articol publicat de agen]ia EFE.

Ca [i cum nu ar fi fost suficient simbolismul locului, va fi l\sat\ intrarea liber\ celor care se prezint\ cu o bancnot\ de cinci lei din epoca comunist\. “Filmul dureaz\ trei ore [i este f\cut exclusiv din imagini reale luate din arhiv\ în care apare Ceau[escu”, a explicat agen]iei EFE regizorul s\u, Andrei Ujic\. Materialul, selectat din peste o mie de înregistr\ri l\sate mo[tenire de dictator televiziunii române [i care au la origine un scop propagandistic, i-a servit lui Ujic\ pentru a prezenta evolu]ia dictaturii personale a maximului conduc\tor, un om izolat de puterea absolut\ [i lipsit de cea mai mic\ m\sur\.

“Am c\utat în aceste imagini o parte uman\, un reflex al realit\]ii, [i am g\sit-o”, spune Ujic\. “Pentru asta am putut s\ fac filmul”, adaug\ regizorul român, a c\rui mare provocare a fost de a dota filmul cu un fir narativ f\r\ s\ aib\ nevoie s\ recurg\ la o voce “off” sau al un alt recurs vertebrador. “Am vrut s\ fac un film de non-fic]iune nu un documentar, nu am vrut s\ recurg la sus]ineri necinematografice [i s\ folosesc imagini reale de arhiv\ ca [i cum le-am fi filmat eu însumi”, asigur\ el.

Succesul criticii ob]inut\ la festivalurile de la Cannes, San Sebastián, Toronto [i New York duc cu gândul c\ regizorul [i-a atins scopul. Acest portret bizar al celui supranumit Geniu al Carpa]ilor începe cu un Ceau[escu r\v\[it [i sfid\tor la procesul sumar care avea s\-l duc\ la zidul execu]iei sale în ziua de Cr\ciun din 1989. Scena îi folose[te lui Ujic\ pentru a arunca o privire asupra trecutului celui înl\turat, nu lipsit de momente comice, cu pasaje care ating punctul culminant la vizitele f\cute de dictator în China [i în Coreea de Nord în 1971.

Ceau[escu a fost profund marcat de model comunist al lui Mao, pe care [i-a propus s\-l implanteze în România, iar “propaganda a devenit tot mai grotesc\, a sc\pat de sub orice control [i a provocat un ridicol generalizat”, poveste[te Ujic\, potrivit c\ruia “elementul comic este inerent oric\rui dictator”. “Desigur este un lucru involuntar; cum se vede [i în film, iar Ceau[escu este de multe ori un Louis de Funes al marxismului”, comenteaz\ el.

Dar ceea ce l-a impresionat pe cineast este evolu]ia privirii Conduc\torului, care devine brusc obosit\, sumbr\ [i suspicioas\ pe m\sur\ ce au trecut anii. “Se vede foarte bine îmb\trânirea la acest de[i au o mare influen]\ singur\tatea puterii [i disperarea pe care o provoac\, pierderea sim]ului realit\]ii sau preocuparea pentru a nu putea încheia ceea ce [i-a propus [i în care Ceaue[cu a crezut pân\ la sfâr[it”, spune Ujic\.

Povestea lui Nicolae Ceau[escu are toate ingredientele unei tragedii canonice a dictatorilor. “Este un destin exemplar pentru orice dramaturg, necunoscut în Europa de la Revolu]ia Francez\”, explic\ el. Cu delirul megaloman, pr\bu[irea uman\, umilirea poporului [i sfâr[itul abrupt, transmis în direct la televizor [i urm\rit de întreaga ]ar\. Ujic\ a relatat aceast\ istorie dintr-o perspectiv\ proprie, dar prin ochii dictatorului. Pelicula este “autobiografic\” pentru c\ este Ceau[escu în pragul execu]iei cel care rememoreaz\ pe band\ primii s\i ani de tovar\[ dar [i pentru c\ este protagonistul unor imagini pe care le-a comandat el însu[i pentru a filma anii s\i de glorie [i de putere.