EDITORIAL: Deriva lui Basescu

3/02/11 ora:3:24pm

Nu a putut? Nu a vrut? Nu a [tiut

Mai toate reformele promise de Traian B\sescu au e[uat sau vor e[ua. ~n 2011, institu]iile statului se prezint\ la fel de slabe [i de corupte ca `n urm\ cu [apte ani, ba chiar, `n unele cazuri, mai r\u dec`t atunci. Paradoxal, dar cu c`t credibilitatea [i eficien]a Parlamentului [i Guvernului au sc\zut, cu at`t puterea clasei politice in corpore a crescut. Debilitatea institu]iilor na[te mereu despo]i, camarile [i gloate.

De ce a ratat B\sescu? O prim\ ipotez\ sus]ine c\ [eful statului nu a putut. Mai multe voci din off afirm\ c\, de o bun\ bucat\ de vreme, B\sescu nu mai controleaz\ propriul partid. De[i [eful statului ar fi plin de inten]ii nobile, ordinele sale nu ar mai fi ascultate. Mai mult, atunci c`nd nu este contestat, pe fa]\ sau pe la spate, de subalterni, pre[edintele Rom=niei este min]it cu bun\ [tiin]\ `n leg\tur\ cu situa]ia real\ din ]ar\.

Dar a[a se credea, `nainte de 1989, [i despre Ceau[escu, adeptul «indica]iilor pre]ioase». Istoria a ar\tat `ns\ c\ tr\darea tovar\[ilor s-a s\v`r[it doar `n ultimul moment, c`nd comuni[tii au `n]eles c\ societatea socialist\ multilateral dezvoltat\ s-a pr\bu[it definitiv. {i au purces imediat la edificarea capitalismului multilateral `napoiat. Revenind la B\sescu, cel care f\cut PDL mare [i tare, toate dovezile indic\ f\r\ dubii c\ [eful statului are `nc\ acces la majoritatea butoanelor, pe care le utilizeaz\ de altfel destul de des.
A doua ipotez\ pretinde c\ Traian B\sescu nu a vrut. Aidoma politicienilor din ultimii 20 de ani, fostul lider PDL doar a promis. {i a l\sat timpul s\ curg\ `ntru mai binele propriei clientele. Ghinionul cel mare, istoric ori nu, a fost c\ peste mandatele sale s-a suprapus criza economic\. Astfel, au ie[it la iveal\, mai devreme dec`t trebuia, toate racilele societ\]ii rom=ne[ti. {i erau o mul]ime, agravate `nc\ [i mai tare de incompeten]a pedeli[tilor.

Dac\ frenezia `mprumuturilor [i a cump\r\turilor f\r\ num\r ar fi continuat [i acum la noi, `ntre]in`nd iluzia bun\st\rii, s-ar fi observat mai greu c\ prostu]a EBa a ajuns europarlamentar sau c\ unii mini[tri [i-au luat bacalaureatul la 30 de ani. Criza ne-a f\cut `ns\ s\ c\ut\m vinova]i, la fel cum vinova]i caut\ [i B\sescu. R`njetul sardonic al pre[edintelui este cel mai bun semn c\, pentru el, poporul este principalul r\spunz\tor pentru e[ec. A uitat prea repede c\ plebiscitele i-au fost favorabile de fiecare dat\.

A treia ipotez\ reclam\ faptul c\ Traian B\sescu nu a [tiut. Profilul s\u de lider s-a conturat doar `n opozi]ie cu adversarii politici. Fire conflictual\, [eful statului a crescut at`ta vreme c`t a putut s\ distrug\: un oponent, un proiect, un partid.

Din p\cate, atunci c`nd i s-a cerut s\ construiasc\, dirigintele B\sescu a venit cu lec]ia ne`nv\]at\. ~n plus, nu po]i face performan]\ cu o clas\ plin\ de repeten]i, oric`t de obedien]i sau de iub\re]i ar fi ace[tia.

~n ultimii [apte ani, nu un echipaj i-ar fi trebuit [efului statului, ci o echip\. Din nefericire pentru rom=ni, ca om politic, B\sescu a continuat s\ se comporte ca un comandant de nav\, ochios [i bun de gur\, dar profund derutat de lipsa reperelor [i de c`ntecul sirenelor blonde. (C\t\lin ONOFREI)