N ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a respins recursul `naintat de Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei, `mpotriva deciziei instan]ei supreme de a am=na executarea sentin]ei date de Curtea de Apel Timi[oara, `n favoarea Fondului Bisericesc, p=n\ `n prim\var\ Avoca]ii funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox Rom=nesc al  Bucovinei (FBORB) au fost trimi[i `n vacan]\...

N Guvernul nu va mai acoperi costurile de administrare [i paz\ a p\durilor private [i îi va obliga pe proprietari s\ î[i asume aceste cheltuieli, invocând c\ aceste pl\]i alocate de la buget contravin normelor Uniunii Europene n persoanele fizice [i juridice care au în proprietate privat\ fond forestier vor fi obligate s\ încheie contracte de administrare sau servicii...

Economistul Vasile Rusu N O solu]ie propus\ de Vasile Rusu, economist la Direc]ia Silvic\ Suceava Economistul Vasile Rusu de la Direc]ia Silvic\ Suceava a publicat recent în ,,Revista P\durilor,, un studiu care dac\ va fi luat în considerare ar putea s\ fie un punct novator de plecare în reevaluarea [i rea[ezarea profitului pe care îl ob]ine o structur\ silvic\, fie...

La ultima [edin]\ a Comisiei Jude]ene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat\ asupra Terenurilor [i care a avut loc la Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava au fost validate, `n vederea reconstituirii dreptului de proprietate, 82 de hectare de terenuri, din care 60 fiind terenuri forestiere [i restrul terenuri agricole. „Totodat\, `n cadrul [edin]ei,...