N prin acest program, persoanele fizice pot ob]ine o finan]are de pân\ la 6.000 de  lei pentru instalarea de panouri solare, pân\ la 8.000 lei pentru instalarea de pompe de c\ldur\ [i tot de pân\ la 6.000 lei pentru achizi]ia instala]iilor de producere a energiei termice pe baz\ de pele]i, brichete, toc\tur\ lemnoas\, precum [i orice fel de resturi [i de[euri vegetale,...

N de la Real Design la Casa Plus, de la Adicost la Oil D Negru, multe firme care ]ineau acum doi ani capul de afi[ al ini]iativei private sucevene s-au pr\bu[it `n 2010 n 1.000 de societ\]i comerciale din jude] au intrat `n ultimii doi ani `n insolven]\ sau faliment  n Peste 1.000 de firme sucevene au intrat `n cei doi ani de criz\ parcur[i deja `n procedura insolven]ei...

N viceprimarul Lucian Har[ovschi a f\cut un apel la cet\]enii care depun cereri de subven]ie pentru `nc\lzire `n sistem centralizat, c=t [i la asocia]iile de proprietari, s\ completeze corect formularele pentru a nu ap\rea probleme de legalitate Una din patru cereri depuse de sucevenii a c\ror locuin]e se `nc\lzesc cu gaze naturale `n vederea ob]inerii unor subven]ii la...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour