Sucevenii din spatele Centrului Medical Arcadia Bucovina

24/07/12 ora:1:26pm

Grupul de firme ie[ean Arcadia s-a asociat cu pre[edintele CJ Ia[i, Cristian Adomni]ei, fiul [efului de la Inspec]ia `n Construc]ii Suceava, Constantin Adomni]ei, cu Dan Gabriel Iacob, fiul consilierului jude]ean PSD Gheorghe Iacob, dar [i cu doctorul Adrian T\t\ranu, fiul unui inginer de la Inspec]ia `n Construc]ii Suceava u Adrian T\t\ranu este medic specialist la laboratorul de radiologie [i imagistic\ al Spitalului Jude]ean u Adomni]ei [i Iacob de]in c=te 30% din ac]iunile Centrului Medical Arcadia Bucovina, în timp ce T\t\ranu Adrian are 10% u noua clinic\ va deveni func]ional\ `n cartierul Zamca, `ntr-un spa]iu care a apar]inut SC Grirocom SRLt

O nou\ clinic\ privat\ se deschide, `n toamn\, `n cartierul Zamca, `n spa]iile care au apar]inut SC Grirocom SRL, la intersec]ia str\zii Zamca cu Grigore Ureche.
Pentru construc]ia clinicii de la Suceava, grupul de firme Arcadia a `nfiin]at o nou\ societate comercial\, denumit\ „Centrul Medical Arcadia Bucovina”, ai c\rei principali asocia]i, pe l=ng\ Arcadia – firma familiei Fiterman, care de]ine 30% din capitalul social, are ca asocia]i pe Cristian Adomni]ei, pre[edinte al Consiliului Jude]ean Ia[i, fiul lui Constantin Adomni]ei, fost [ef la Inspec]ia `n Construc]ii Suceava – 30% din p\r]ile sociale; pe Dan Gabriel Iacob, fiul consilierului jude]ean PSD Gheorghe Iacob, care are la r=ndul s\u 30% din afacere [i pe doctorul Adrian T\t\ranu, medic specialist la laboratorul de radiologie [i imagistic\ din cadrul Spitalului Jude]ean Sf=ntul Ioan cel Nou Suceava, fiul unui inginer de la Inspec]ia `n Construc]ii Suceava. La intersec]ia str\zilor Grigore Ureche cu Zamca, s-a ridicat deja o construc]ie cu cinci nivele `n care urmeaz\ s\ func]ioneze clinica pe care grupul de firme Arcadia o va deschide la Suceava. Cl\direa s-a ridicat pe scheletul unui depozit angro ce apar]inea p=n\ acum c=]iva ani, firmei Grirocom SRL.
Date despre grupul de firme Arcadia
Conform Ziarului Financiar, dup\ ce `n prima jum\tate a acestui an compania Arcadia a deschis un punct de prim ajutor în Palas Mall Ia[i [i spune c\ a operat mai multe ajust\ri ale politicii comerciale, pentru partea a doua a anului compania [i-a propus deschiderea unei clinici în Suceava.
"Arcadia contribuie ca ac]ionar la deschiderea unei noi clinici medicale în Suceava. Centrul Medical Arcadia Bucovina se va deschide în a doua jum\tate a anului, având în principal servicii de imagistic\ medical\, [i este primul proiect al re]elei Arcadia în afara Ia[iului. În rest, etapa în care ne afl\m este de consolidare a investi]iei ini]iale [i a afacerii", a spus Mihaela Calcan, director de comunicare [i dezvoltare al Arcadia.
Potrivit Ziarului Financiar, Grupul Arcadia din Ia[i, care cuprinde Arcadia Hospital, Arcadia Policlinic [i Arcadia Cardio, a înregistrat în primele [ase luni ale acestui an o cifr\ de afaceri de peste 3,6 mil. euro, similar\ cu cea înregistrat\ în aceea[i perioad\ a anului 2011.
"Rezultatul este foarte bun, ]inând cont de faptul c\ au existat cel pu]in dou\ elemente ce ar fi putut determina sc\derea cifrei de afaceri a grupului în anul 2012: sc\derea bugetului de decontare prin contractul cu CAS pentru anul în curs [i sc\derea puterii de cump\rare a locuitorilor din Ia[i [i zona Moldovei", a mai spus Mihaela Calcan.
Spitalul Arcadia este controlat de familia Fiterman, care mai de]ine produc\torul Fiterman Pharma, companie cu o cifr\ de afaceri de 40,48 milioane de lei (9,55 mil. euro) [i 120 de angaja]i în 2011.
Din ac]ionariatul spitalului mai fac parte medicii Drago[ Negru [i Mihai Rotaru. Potrivit informa]iilor de pe site-ul propriu, spitalul Arcadia Ia[i are o capacitate total\ de 220 de paturi [i este unul dintre cele mai mari spitale private din ]ar\.
La Ia[i, Spitalul Arcadia a fost inaugurat în vara anului 2010, iar pân\ anul acesta rezultatele au fost peste a[tept\ri. În 2011 întregul grup a înregistrat o cifr\ de afaceri de 7,7 mil. euro, primul an integral de func]ionare în aceast\ structur\. Cu aceste rezultate, Arcadia s-a apropiat de top zece al celor mai mari juc\tori din industria serviciilor medicale în care liderul a avut un rulaj de aproape 50 mil. euro.
Pozi]ia grupului Arcadina pe pia]a serviciilor spitalice[ti
Ziarul Finaciar ar\t\ `n plus c\ `n cadrul grupului Arcadia lucreaz\ peste 500 de persoane (inclusiv medicii colaboratori), iar cele mai solicitate specializ\ri sunt obstetric\-ginecologie, ORL, oftalmologie, pediatrie, dermatologie [i altele.
"Ca o tendin]\ general\ a primei jum\t\]i a anului, a crescut consumul [i adresabilitatea pe serviciile spitalice[ti în spitalul multidisciplinar Arcadia Hospital", a mai spus Mihaela Calcan.
Potrivit unor informa]ii anterioare oferite de companie, familia Fiterman a dezvoltat proiecte în domenii diverse, începând cu pia]a farmaceutic\, continuând cu investi]ii imobiliare în centre de afaceri [i, în final, s-a concentrat pe pia]a serviciilor medicale.
Pia]a serviciilor medicale private se ridic\ la aproximativ jum\tate de miliard de euro, iar în 2014 ar putea s\ri de 800 mil. euro. Cei mai mari juc\tori sunt MedLife, Medicover, Regina Maria, Sanador, Gral, dar [i al]ii. Sectorul medical privat nu a resim]it prea dur efectele crizei din ultimii ani, astfel c\ [i-a continuat ascensiunea în pofida contextului economic dificil. Totodat\, mai multe fuziuni [i achizi]ii au dinamizat industria, dar la ordinea zilei au fost [i deschiderile de clinici [i spitale private. (O.S.)