Serviciul Rutier al IPJ Suceava recomanda prudenta maxima pe soselele judetului

6/12/12 ora:10:39pm

Poli]i[tii suceveni de la rutier\ le recomand\ at=t [oferilor c=t [i pietonilor s\ fie c=t mai aten]i `n acest sezon de iarn\ n astfel, conduc\torii auto sunt sf\tui]i s\ foloseasc\ anvelopele de iarn\, s\ reduc\ viteza [i s\ evite manevrele riscante n totodat\ ace[tia ar trebui s\ aib\ asupra lor o lopat\, o m\trur\, un sac cu sare sau nisip [i lan]uri n pietonii sunt ruga]i s\ evite s\ circule pe partea carosabil\ [i s\ foloseasc\ pentru traversare numai trecerile de pietoni marcate [i semnalizate

Poli]i[tii suceveni de la Serviciul de Rutier\ vor fi la prezen]i pe [oselele jude]ului pentru ca traficul rutier [i pietonal s\ se desf\[oare `n condi]ii normale. Astfel, `n zonele `n care va ninge vor fi instituite filtre rutiere pentru verificarea echip\rii corespunz\toare a autoturismelor pentru sezonul de iarn\. Av=nd `n vedere avertizarea meteo privind r\cirea accentuat\ a vremii, c\derea de precipita]ii sub form\ de ninsoare [i intensific\ri ale v=ntului, poli]i[tii recomand\ [oferilor s\ circule cu pruden]\, s\ reduc\ viteza de deplasare [i s\ evite manevrele riscante, care nu sunt absolut necesare, precum dep\[irile pripite. Poli]ia Rutier\ atrage aten]ia c\ utilizarea anvelopelor de iarn\ este obligatorie atunci c=nd se circul\ pe drumuri acoperite cu z\pad\, ghea]\ sau polei. De asemenea, autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. Pentru neechiparea corespunz\toare se retrage certificatul de `nmatriculare, iar valoarea amenzii este de la 630 la 1.470 de lei, `ntre nou\ [i 21 puncte amend\. Poli]i[tii le recomand\ [oferilor s\ adapteze viteza de rulare la condi]iile de drum [i de trafic, s\-[i doteze ma[inile cu anvelope pentru sezonul rece, s\ verifice farurile, nivelul uleiului, combustibilul, antigelul, lichidul de parbriz [i instala]ia de `nc\lzire. Totodat\, este bine pentru conduc\torii auto s\ aib\ asupra lor o lopat\, o perie sau m\tur\, o raclet\, un sac cu sare sau nisip [i lan]uri. Agen]ii `i mai sf\tuiesc pe [oferi s\ se informeze asupra condi]iilor de deplasare pe traseul ales, precum [i despre condi]iile meteo rutiere prognozate pentru zona tranzitat\, s\ se asigure rezerve de combustibil, ap\, hran\, haine groase, p\turi, medicamente, un telefon mobil pe care s\-l foloseasc\ `n caz de urgen]\, apel=nd num\rul de urgen]\ 112, precum [i un `nc\rc\tor/baterie de rezerv\. Este bine ca [oferii s\ evite ac]ionarea brusc\ a mecanismului de direc]ie [i a sistemului de fr=nare al autovehiculului pentru c\ se poate derapa foarte u[or, s\ utilizeze luminile de `nt=lnire [i pe timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri [i a celor de cea]\ `n cazul apari]iei acestui fenomen. Poli]i[tii suceveni `i mai sf\tuiesc pe participan]ii la trafic s\ ]in\ cont de faptul c\ atunci c=nd afar\ este z\pad\, distan]ele sunt mai greu de apreciat, de aceea, este de preferat men]inerea unei distan]e mai mari `ntre ma[ina condus\ [i cea din fa]\. {oferii trebuie s\ respecte indica]iile agen]ilor de circula]ie [i a lucr\torilor de la Compania Na]ional\ de Autostr\zi [i Drumuri Na]ionale, `n cazul interzicerii temporare a circula]iei pe unele sectoare de drum, pentru facilitarea interven]iei echipajelor de desz\pezire [i a autosalv\rilor. ~n zilele cu ninsori, viscol, ploi, temperaturi sc\zute conduc\torii auto trebuie s\ fie mai aten]i la pietoni, vizibilitatea fiind mai redus\ iar ace[tia sunt mai pu]in pruden]i, circul\ zgribuli]i, astfel c\ nu se asigur\ corespunz\tor la traversare. Totodat\, poli]i[tii le recomand\ pietonilor s\ evite s\ circule pe partea carosabil\ [i s\ foloseasc\ pentru traversare numai trecerile pentru pietoni marcate [i semnalizate, asigur=ndu-se temeinic `nainte de a traversa. (C.Z.)