“Prioritatea numarul unu este pregatirea instantei pentru a se putea pune `n aplicare noul cod de procedura civila”

19/07/12 ora:1:45pm

Declar\ noul pre[edinte al Tribunalului Suceava, magistratul Gheorghe Codrean

 Magistratul Gheorghe Codrean este, `ncep=nd din aceast\ s\pt\m=n\, instalat oficial `n func]ia de pre[edinte al Tribunalului Suceava, `n urma concursului pe care l-a c=[tigat, organizat de Consiliul Na]ional al Magistraturii. Are v=rsta de 46 de ani [i opt ani vechime `n magistratur\. Din 2004 [i p=n\ `n 2009 a fost judec\tor la Judec\toria Suceava iar ulterior [i-a desf\[urat activitatea ca judec\tor la Tribunalul Suceava. ~n scurtul interviu acordat, noul pre[edinte al Tribunalului Suceava arat\ care sunt cele mai importante obiective pe care le urm\re[te, dup\ preluarea mandatului.

 

- Care sunt principalele priorit\]i pe care le ave]i `n vedere, odat\ cu preluarea mandatului de pre[edinte al Tribunalului Suceava?
- Prioritatea num\rul unu este preg\tirea instan]ei pentru a se putea pune `n aplicare noul cod de procedur\ civil\. Acest lucru presupune `nfiin]area mai multor complete de apel [i reorganizarea s\lilor de judecat\ pentru c\ cel pu]in etapa de cercetare judec\toreasc\ va fi `n camera de consiliu, [i va trebui s\ g\sim spa]ii pentru aceste camere de consiliu, separate de s\lile `n care se des\[oar\ [edin]ele publice. Va fi o schimbare a molui de desf\[urare a procesului civil. Al doilea lucru pe care `l am `n vedere este s\ creez `mpreun\ cu informaticienii programul de gestiune de management `n sensul de a urm\ri mai u[or circuitul documentelor. M\ refer nu neap\rat la dosare ci la adrese, comunic\ri cu Consiliul Superior la Magistraturii, cu institu]iile cu care suntem `n leg\tur\ direct\ – Baroul de avoca]i, Parchete, alte institu]ii, pentru o mai bun\ vizualizare a principalelor cerin]e `n rela]iile de interes juridic. Vreau s\ realizez o reg=ndire a desf\[ur\rii procedurilor pentru a creea condi]iile pentru fiecare magistrat `n parte, astfel `nc=t noile coduri de procedur\ civil\, respectiv penal\ s\ `[i g\seasc\ o deplin\ aplicabilitate la Tribunalul Suceava. A[ vrea ca `ntr-un viitor mai scurt sau mai lung, func]ie de resurse, s\ putem pune `n aplicare [i acele norme privind spa]iile ce trebuie afectate conform noilor prevederi. Sunt chestiuni legate de alocare a spa]iilor necesare dar [i a resurselor umane, pe care trebuie s\ le avem `n vedere.

- Cum se explic\ faptul c\ `n urm\ cu 10 -12 ani, instan]ele din municipiul Suceava puteau coabita, `n aceea[i cl\dire, cu parchetele, chiar cu Prim\ria Sucevei [i Administra]ia Finan]elor Publice, chiar, la un moment dat, chiar [i cu Camera de Comer] [i Industrie?
- Num\rul de dosare a crescut foarte mult, de la an la an, a crescut [i num\rul de judec\tori, grefieri, personal auxiliar. Nici `n acest moment, conform organigramelor prefigurate, num\rul de personal nu este suficient. S-a f\cut un studiu de impact la nivel central, pe toate instan]ele din ]ar\, care a luat `n calcul timpii de solu]ionare pentru fiecare dosar [i s-a ajuns la concluzia c\ la nivelul tribunalelor, ca urmare a introducerii noilor coduri, trebuie suplimentat num\rul de personal. La Tribunalul Suceava este prev\zut de exemplu un num\r de 55 de judec\tori fa]\ de 38, c=]i suntem acum. ~n schimb, pe judec\torii s-a prev\zut chiar o reducere, av=nd `n vedere modific\rile de competen]\. Dar at=t cre[terile de personal la tribunal c=t [i reducerile la judec\torii ar trebui s\ se desf\[oare pe o perioad\ de trei ani, potrivit studiului de impact. Nu trebuie s\ se `n]eleag\ c\ la judec\torii vor fi reduceri de personal. Va fi o avansare normal\ c\tre tribunale [i cur]i de apel, unde se vor completa astfel schemele de personal, cel pu]in `n parte.
- De ce este necesar\ modificarea acestor coduri de procedur\, `n materie civil\ [i penal\?
- Codul de procedur\ civil\ este vechi din 1865. Este foarte vechi. Chiar dac\ a fost continuu modificat, trebuie totu[i adaptat realit\]ilor sociale. Prima problem\ – au ap\rut mijloace noi de comunicare – cita]iile pe vechiul cod se f\ceau cu mijloacele vechi cunoscute. Acum a ap\rut [i internetul, mai `nainte faxul prin care se pot comunica cita]iile. Au ap\rut noi tipuri de contracte, care presupun proceduri diferite. A ap\rut [i necesitatea elimin\rii unor probleme legate de procedur\ care duceau la tergiversarea judec\]ii. S-au reg=ndit [i competen]ele, `n sensul ca tribunalele s\ fie instan]e de drept comun `n materie civil\, s-au reg=ndit c\ile de atac, apelul devenind ultima cale de atac, `n unele situa]ii, cu posibilitatea de admininistrare de probe. Din punct de vedere al justi]iabilului, cred c\ va fi un pic mai bine, fiindc\ `n apel, instan]a va trebui s\ reexamineze cauza sub aspectele de fapt, nu numai de drept, beneficiind de o cale de atac deplin. ~n domeniul penal, codul a fost adoptat dar nu [i legea de punere `n aplicare a noului cod penal. Vor ap\rea [i aici modific\ri destul de importante. De exemplu, cele privind atribu]iile judec\torului de camer\ preliminar\, dar [i cele ale judec\torului de libert\]i. De exemplu, arestarea preventiv\ se va solu]iona de c\tre judec\torul de libert\]i. Rechizitoriul `nainte de a ajunge la instan]a de fond, va fi analizat de c\tre judec\torul de camer\ preliminar\, care va verifica dac\ acesta con]ine toate elementele legale [i va da o solu]ie prin care s\ se contrate dac\ sunt sau nu probleme. Acesta poate restitui, dac\ constat\ c\ se impune, restituirea dosarului la procurori pentru completa urm\rirea, pentru alte m\suri ce se impun [i dac\ nu sunt probleme, dosarul se trimite instan]ei de fond pentru a fi judecat. Aceste aspecte trebuie clarificate prin legea de punere `n aplicare a codului de procedur\ penal\. (Neculai RO{CA)

2 Comentarii pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. telu 20/07/2012 la ora 11:51 -

    CODREANU,un papagal care judeca strict dupa ordinile primite sigur ca ajunge si ,,il prezidente,,….

  2. ionicabalanel 20/07/2012 la ora 10:28 -

    Daca si fostu jurist de la Bancata Transilvania a ajuns presedintele Tribunalului. El este cel ce gireaza corectitudinea? Dupa ce el este cel ce ajutat pe hotii de la fabrica de cauciucuri de la Milisauti sa crediteze utilaje vechi unde mor oameni.
    Sau a ajutat la masluirea unor credit pentru Shok Prod a lui infractoru Tini. In loc sa fie la puscarie , el gireaza justitia Suceveana.
    De ce sa fie condusi romanii numai de infractori?