Partidul Conservator, trimis pe functii neeligibile de USL

27/04/12 ora:1:24pm

Pre[edintele PC Suceava, avocatul Paul Rusu reclam\ faptul c\ pe lista de consilieri jude]eni primul candidat al Partidului Conservator poate spera la locul 17, neeligibil, iar la consiliul local al municipiului re[edin]\ de jude], prima candidatur\ a unui reprezentant al Partidului Conservator (PC) este plasat\ pe locul 13

Avocatul Paul Rusu, pre[edintele Organiza]iei Jude]ene a Partidului Conservator Suceava [i-a manifestat nemul]umirea fa]\ de modul `n care USL Suceava a repartizat candidaturile pentru func]iile de consilieri jude]eni, municipali, or\[ene[ti [i comunali `n perspectiva alegerilor locale din 10 iunie 2012.
“Pre[edin]ii organiza]iilor locale a Partidului Conservator nu se reg\sesc pe locuri eligibile pe listele propuse de USL, alian]\ din care Partidul Conservator face parte dup\ ce anterior PC a realizat Alian]a de Centru Dreapta cu PNL care ulterior s-a realiat cu PSD `n Uniunea Social – Liberal\. Noi consider\m c\ o condi]ie necesar\ pentru buna func]ionare a noii alian]ei politice s\ fie aceea ca fiecare partid din alian]\ s\ fie reprezentat pe locuri eligibile la nivelul tuturor unit\]ilor administrativ – teritoriale. Aceasta ar reprezenta [i o garan]ie a `ncrederii pe care trebuie s\ o aib\ unii fa]\ de al]ii. Prin aceasta am rezolva [i problema reg\sirii fiec\rui membru [i simpatizant al Partidului Conservator `n op]iunea politic\ pe care noi o propunem”, a declarat pre[edintele PC Suceava, Paul Rusu.
Sup\rarea a plecat de la faptul c\ pe lista de consilieri jude]eni primul candidat al Partidului Conservator este pe locul 17, iar la consiliul local al municipiului re[edin]\ de jude], prima candidatur\ a unui reprezentant al Partidului Conservator (PC) este plasat\ pe locul 13.
La nivelul jude]ului Suceava, organiza]ia Partidului Conservator, forma]iune politic\ `nfiin]at\ de Dan Voiculescu, care controleaz\ posturi de televiziune ce `n ultimii ani au fost vehement antiguvernamentale se simte frustrat\. (N.R.)