Numarul de pasageri la Aeroportul Suceava a crescut, `n 2011, cu 23,6%

2/03/12 ora:1:25pm


Regia Autonom\ Aeroportul „{tefan cel Mare” a procesat `n cursul anului 2011 un num\r de 1.063 mi[c\ri aeronave [i un num\r de 27.208 pasageri. Comparativ cu anul 2010, s-a `nregistrat o cre[tere a num\rului pasageri/curs\ cu 23,61%. Veniturile din activitatea de baz\ a regiei au fost `n sum\ de 1.249.000 lei, iar compensa]ia primit\ de la Consiliul Jude]ean `n sum\ de 1.610.000 lei.
Reamintim c\, spre finele anului 2011, s-a `ncheiat contractul de finan]are aferent proiectului „Modernizare suprafa]\ de mi[care [i balizaj, turn de control [i amenajarea terenului `n vederea amplas\rii sistemului de naviga]ie tip ILS”, aprobat la finan]are `n cadrul Programului Opera]ional Sectorial – Transport 2007-2013, `n valoare total\ de 39.553.421 Euro. Contractul de finan]are a fost semnat, la Suceava, de fostul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, de c\tre pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur [i de c\tre directorul Regiei Autonome „Aeroportul Interna]ional {tefan cel Mare” Suceava. (D.P.)