Noua unitati scolare din judet si trei centre de plasament au raspuns pozitiv provocarii de a „salva planeta”

5/06/12 ora:12:46pm

Asocia]ia „Euroactiv” de ajutorare a copiilor [i tinerilor dota]i, talenta]i [i din Sistemul de Protec]ie a copilului aflat în dificultate, a ini]iat cea de-a doua edi]ie a competi]iei „Salva]i Planeta” N marii c=[tig\tori ai edi]iei din acest an au fost {coala cu clasele I-VIII Nr. 11 „Miron Costin” [i Centrul de Servicii Alternative de tip familial F\lticeni

 

 

Asocia]ia „Euroactiv” [i Palatul Copiilor Suceava, în colaborare cu Inspectoratul {colar Jude]ean, Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului, Asocia]ia Alecs Group [i Asocia]ia Seva au organizat sâmb\t\, 2 iunie, cea de-a doua edi]ie a Concursului jude]ean „Salva]i Planeta”.
La concurs au participat {coala cu clasele I-VIII din {erb\u]i, Centrul de Servicii Alternative de tip familial F\lticeni, Complexul de Protec]ie de tip Reziden]ial Suceava, Centrul de Plasament „Mihail [i Gavril” Solca, {coala cu clasele I-VIII din B\l\ceana, {coala cu clasele I-VIII din Mili[\u]i, {coala cu clasele I-VIII „Sfântu Stelian” din R\d\u]i, {coala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion Creang\”, {coala cu clasele I-VIII Nr. 11 „Miron Costin”, {coala cu clasele I-VIII din Ili[e[ti, {coala Cre[tin\ Filadelfia [i Colegiul Na]ional „Petru Rare[”. Competi]ia a presupus dou\ probe, respectiv „Parada Eco”, unde elevii [colilor au defilat `n fa]a publicului [i a juriului cu costume confec]ionate din materiale reciclabile, juriul av=nd misiunea de a puncta originalitatea costumului [i proba a II-a, care a constat în prezentarea de momente artistice pe tem\ Eco (poezii, cântece, scenete, dansuri, monolog).
Juriul a fost prezidat de prof. Cristina Teodorovici– inspector [colar general adjunct, al\turi fiindu-i membrii: Angela Zarojanu– pre[edintele Asocia]iei Seva ([anse, egale, valoare [i autoritate), Anca Ionce– reprezentant\ a Agen]iei Jude]ene pentru Protec]ia Mediului Suceava, psih. Nicoleta Daniliuc–Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului, psih. Constantin Alecsa- Asocia]ia Alecs Group [i prof. Narcisa Daniela {tef\nescu– vicepre[edinta Asocia]iei „Euroactiv”.
În deschiderea evenimentului, Grupul „Visul Copiilor” coordonat de prof. Mihai Greciuc a interpretat o suit\ de melodii arondate temei competi]iei. Programul artistic a continuat cu momentele oferite de trupele de dans „Tonic Dance” [i „Moni-Pop” de la Palatul Copiilor, coordonate de prof. Aida Petrea.

N premii, diplome [i cadouri pentru laurea]i

To]i copiii care au participat la activit\]ile competi]iei au primit premii, diplome [i cadouri oferite de sponsori. Astfel, pentru momentul artistic, a fost r\spl\tit cu locul I {coala cu clasele I-VIII Nr. 11 „Miron Costin”, locul II a revenit {colii cu clasele I-VIII Ili[e[ti, iar locul III a fost adjudecat de Centrul de Servicii Alternative de tip familial F\lticeni.
La înv\]\mântul primar au fost distin[i cu premii: Nistor Ionu] – centrul de Servicii Alternative de tip familial F\lticeni (locul I), Iftime Beatris – centrul de Servicii Alternative de tip familial F\lticeni (locul II) [i Rîpan Claudiu – {coala cu clasele I-VIII din B\l\ceana (locul III).
Pentru înv\]\mântul gimnazial, locul I a revenit elevei Consuela Roman- {coala cu clasele I-VIII Nr. 11 Miron Costin, locul II a fost ob]inut de Bianca Ilisei- Colegiul Na]ional „Petru Rare[„ iar locul III a fost adjudecat de Alexandra Lupu- {coala cu clasele I-VIII Ili[e[ti.
„Mul]umim tuturor colaboratorilor [i sponsorilor care au f\cut posibil\ organizarea acestui concurs, în special lui {tefan Zosin [i C\t\lina Pruteanu de la Iulius Mall, Manuelei Luca de la Auchan Suceava, Margaretei Is\il\ [i Nicoletei Daniliuc de la Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului, pentru aportul adus acestui concurs, inspectorului [colar general adjunct Cristina Teodorovici [i nu în ultimul rând tuturor directorilor [i profesorilor coordonatori din [coli [i din centrele de plasament”, a declarat prof. Mihai Greciuc– pre[edintele Asocia]iei „Euroactiv”.
Echipa de coordonare a acestui concurs a fost compus\ de Cristina Teodorovici – inspector [colar general adjunct, prof. Narcisa Daniela {tef\nescu– vicepre[edinte `n cadrul Asocia]iei „Euroactiv”, prof. Mihai Greciuc– pre[edinte „Euroactiv”, Cosmin-Emanuel Sposob, Florin Burlacu, Dan Mircea Nistor, Gabriel Somnu– voluntari „Euroactiv” [i psih. Constantin Alecsa– pre[edinte Asocia]ia „Alecs Group”. (Adelina TALPALARIU)