Masina incendiata de mafia lemnului, la OS Tomnatic

28/11/11 ora:1:24pm

Ma[ina [efului Sta]iunii de Cercetare a Molidului a fost incendiat\ pe un drum forestier din zona Dem\cu[a, comuna Moldovi]a u doctorul inginer Ionel Popa se afla `n control `n p\durea din zon\ c=nd a aflat c\ automobilul proprietate personal\, cu care venise `mpreun\ cu [eful pazei de la ICAS Bucure[ti, a fost cuprins de fl\c\ri u persoane necunoscute au spart geamul Daciei Solenza cu un bolovan, au aruncat `n\untru substan]e inflamabile [i le-au dat foc u la Ocolul Silvic Tomnatic se afl\ `n derulare o anchet\ a poli]iei viz=nd t\ieri ilegale de 1,5 miliarde de lei vechi la un singur canton u ICAS a decis efectuarea unor controale de fond pe tot ocolul

Doctorului inginer Ionel Popa, [eful Sta]iunii de Cercetare [i Cultur\ a Molidului din C=mpulung Moldovensc, unitate apar]in\toare de Institutul de Cercet\ri [i Amenaj\ri Silvice (ICAS) Bucure[ti, i-a fost incendiat\ ma[ina, vineri diminea]\, pe un drum forestier din zona Dem\cu[a, comuna Moldovi]a.
Vineri pe la ora 11.30, poli]i[tii Sec]iei Rurale de Poli]ie nr.14 Vama au fost sesiza]i prin 112 despre faptul c\ în comuna Moldovi]a, satul Dem\cu[a, în locul Pârâul Mic, arde un autovehicul Dacia Solenza.
La fa]a locului poli]i[tii au constatat c\ `n în jurul orei 09.30, Ionel Popa din municipiul Vatra Dornei, [eful Sta]iunii de cercetare din C=mpulung Moldovenesc, a l\sat autoturismul Dacia Solenza proprietate personal\ pe un drum forestier din zona sus – amintit\ iar el a intrat în p\dure pentru a efectua un control silvic.
Dup\ dou\ ceasuri a fost anun]at telefonic de c\tre [eful de district din cadrul Ocolului Silvic Tomnatic, pe care ICAS `l administreaz\, despre faptul c\ autoturismul s\u arde. Au venit la fa]a locului pompieri din cadrul Forma]iunii Civile Moldovi]a care au stins incendiul. Din nefericire, autoturismul cump\rat anul trecut de proprietar, a fost distrus `n totalitate.
~n urma cercet\rilor f\cute de poli]i[ti s-a constatat c\ geamul autoturismului a fost spart, pe podul pedalier în partea dreapta fa]\ g\sindu-se un bolovan. Pentru c\ nu au fost identificate alte cauze care s\ produc\ incendiu, s-a tras concluzia c\ acesta a fost provocat inten]ionat. Autoturismul distrus a fost ridicat [i depozitat la sediul Sec]iei nr. 14 Poli]ie Rural\ Vama, urmând a fi examinat mai `ndeaproape de speciali[tii ISU.
Cert este c\ autoturismul în valoare de aproximativ 25.000 lei a fost distrus în totalitate iar poli]i[tii continu\ cercet\rile sub aspectul s\vâr[irii infracţiunii de distrugere.

N un control la Ocolul Silvic Tomnatic, dup\ ce s-au constatat t\ieri ilegale de 500 de metri cubi, `ntr-o singur\ partid\

La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute la Ocolul Silvic Tomnatic, subordonat Sta]iunii de Cercetare [i din C=mpulung [i ICAS se desf\[ura un control de fond de c\tre delega]i ai ICAS Bucure[ti. Pentru c\ a fost identificat\ o problem\ mai deosebit\ `ntr-un anumit canton din zona Dem\cu[a, [eful Sta]iunii, doctor inginer Ionel Popa, `mpreun\ cu [eful pazei de la ICAS Bucure[ti, doctor inginer Florin Matei, au decis s\ `ntreprind\ o verificare `n zona respectiv\. S-au urcat `n ma[ina proprietate personal\ a lui Ionel Popa [i au pornit spre Dem\cu[a. Au oprit ma[ina `n zona pepinierei Pascanu, pe un drum forestier principa, la cinci – [ase kilometri distan]\ de sat [i de aici [i-au continuat drumul pe jos prin p\dure. ~n scurt\ vreme, Popa a aflat prin telefon c\ automobilul este `n fl\c\ri.
{eful Sta]iunii de Cercetare [i Cultur\ a Molidului avea s\ constate c\ din ma[ina lui, cump\rat\ cu pu]in\ vreme `n urm\, av=ndnd, conform spuselor sale, doar 22.000 de kilometri la bord, nu a mai r\mas dec=t o gr\mad\ de fiare arse.
Ionel Popa a declarat c\ exist\ `n derulare o anchet\ a poli]iei privind o pagub\ `ntre 1 [i 1,5 miliarde de lei vechi provenit\ din t\ieri ilegale pe raza unui canton silvic din administrarea Ocolului Silvic Tomnatic. Ar fi vorba de aproximativ 500 de metri cubi `ntr-o singur\ partid\. „Aceast\ anchet\ a generat controale complexe la nivelul OS Tomnatic care a fost preluat `n administrarea sta]iunii din luna iulie a anului trecut. S-au luat m\suri de a stopa orice t\iere ilegal\ `n zon\ [i cred c\ acestea au deranjat foarte mult. Este o amenin]are legat\ de aceste controale care s-au extins la nivelul `ntregului ocol. Nu [tiu din partea cui, poli]ia va efectua cercet\rile [i va afla. Este clar `ns\ c\ actul de incendiere a fost cu dedica]ie. La 30 de metri distan]\, pe acela[i drum, se afla [i ma[ina [efului de district, care era `mpreun\ cu noi [i care a fost de altfel anun]at telefonic de incendiu. El a fost cel care mi-a [i spus, ce s-a `nt=mplat. Ma[ina lui nu a fost `ns\ atins\”, a declarat Ionel Popa.
Aria suspec]ilor este larg\ `n acest moment, de la p\durari p=n\ la locuitori din zon\ ori agen]i economici, to]i deranja]i de controalele ce se efectueaz\ `n aceste zile, mul]i ar fi avut motive s\ transmit\ acest semnal de amenin]are doctorului Popa. Ancheta ce va urma va stabili cine sunt vinova]ii `ns\ controalele `n p\durile Ocolului Silvic Tomnatic vor continua, `n pofida acestor acte de inspira]ie mafiot\, d\ asigur\ri conducerea Sec]iei C=mpulung Moldovenesc a ICAS Bucure[ti. (Neculai RO{CA)