Local de pacanele din Suceava, jefuit si vandalizat de hoti

4/03/12 ora:10:48pm

~nc\ un local de p\c\nele a fost spart zilele trecute de ho]i n de data aceasta, la ]int\ a fost luat barul din cartierul Obcine, SC Dori-Mari SRL n ho]ii au intrat `n local prin spargearea unui geam, reu[ind s\ fure suma de 2.400 lei, bani proveni]i din `ncas\rile pe ultimele zile n s\lile de jocuri au devenit deja o ]int\ favorit\ a ho]ilor, `n ultimele luni fiind `nregistrate spargeri de sute de milioane de lei vechi

Localurile cu p\c\nele au devenit `n ultimul timp ]inta favorit\ a ho]ilor. Astfel, s-au `nregistrat jafuri de sute de milioane, vizate fiind s\li de jocuri din toate col]urile jude]ului Suceava. Zilele trecute, a fost r=ndul unui bar din cartierul Obcine s\ cad\ prad\ ho]ilor.
Vineri la pr=nz `n jurul orei 11.30, Vasile S. de 44 ani, din municipiul Suceava, a sesizat poli]ia despre faptul c\ în noaptea precedent\, persoane necunoscute au distrus un aparat de jocuri electronice [i au sustras bunuri [i bani din barul societ\]ii situat la demisol.
Din cercet\rile poli]iei a rezultat c\ în noaptea de 1 spre 2 martie, persoane necunoscute au p\truns `n incinta SC Dori-Mari SRL prin for]area [i spargerea geamului lateral al barului. Ajun[i `n interior, autorii au distrus un aparat de jocuri electronice [i au sustras din interior suma de 2400 lei proveni]i din încas\ri [i soldul aparatelor de joc. Patronul barului a declarat c\ prejudiciul total se situeaz\ `n jurul sumei de 2.800 lei. Poli]i[tii Biroului Investiga]ii Criminale Suceava, continu\ cercet\rile sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunilor de „distrugere” [i „furt calificat”, în vederea identific\rii autorilor [i recuperarea prejudiciului.
De men]ionat c\ `n ultimele luni, `n jude]ul Suceava se remarc\ tot mai multe incidente de acest gen. De la spargeri de sute de milioane p=n\ la clien]i r\zbun\tori care au decis s\-[i verse nervii pe aparate, asist\m `n prezent la un fenomen `ngrijor\tor care a cap\t\ pe zi ce trece o amploare din ce `n ce mai mare.

S\lile SC Trans Expres din F\lticeni [i Suceava, jefuite cu aproape 600 milioane de lei vechi

~ntr-un interval de nici dou\ luni, ho]ii au furat din dou\ s\li de jocuri apar]in=nd SC Trans Expres Boto[ani nu mai pu]in de 57.000 lei. Primul jaf s-a produs `n noiembrie anul trecut, la un punct de lucru din municipiul Suceava, situat pe strada Curtea Domneasc\.
Astfel, pe data de 21 noiembrie `n jurul orei 02.00, ho]ii au reu[it s\ fure aproape 300 milioane de lei vechi. Conform poli]i[tilor, autorii au p\truns `n interior prin for]area u[ii de acces, iar dintr-un aparat de joc au sustras suma de 29.900 lei. Banii respectivi reprezentau `ncas\rile din s\pt\m=na 14 – 21 noiembrie. De men]ionat c\ suma nu a fost depozitat\ `n seif, deoarece acesta era stricat. Drept consecin]\, banii au r\mas `n corpul de jos al aparatului de joc.
Potrivit agen]ilor firmei de paz\, ace[tia au ajuns la fa]a locului, la trei minute dup\ ce au fost anun]a]i. De[i au ajuns relativ repede, ace[tia nu au putut dec=t s\ constate faptul c\ obiectivul era deschis, u[a fiind for]at\. Poli]ia a fost anun]at\ abia 20 de minute mai t=rziu, de c\tre Emil A. din localitate. Lucr\torii Biroului de investiga]ii criminale Suceava deplasa]i la fa]a locului, nu au mai putut s\ fac\ nimic altceva dec=t s\ constate furtul.
La nici dou\ luni distan]\, un alt punct de lucru al SC Trans Expres Boto[ani a fost jefuit. De aceast\ dat\, ho]ii au ac]ionat pe raza muncipiului F\lticeni, oper=nd la fel ca [i `n cazul furtului din Suceava.
Pe data de 9 ianuarie pe la ora 13.30, administratorul unei s\li de jocuri din F\lticeni a sesizat Poli]ia printr-un apel la 112 c\ a fost victima unui jaf. Poli]i[tii deplasa]i la fa]a locului, au constatat c\ `n jurul orei 04.30 persoane neidentificate au p\truns `n local prin for]area u[ei de acces. Odat\ ajun[i `n\untru, ho]ii nu au mai stat mult pe g=nduri [i au for]at [i casa de valori ce era `ncastrat\ `n pardoseal\. Apoi dup\ ce au furat `n jur de 272 de milioane de lei vechi, sp\rg\torii s-au f\cut nev\zu]i. Ciudat este faptul c\ de[i incinta este prev\zut\ cu sistem de alarm\ [i camere video, alarma nu s-a declan[at iar camerele de filmat nu au surprins nimic. ~n aceste condi]ii apare `ntrebarea dac\ nu cumva cei care au ac]ionat erau fie clien]i fideli care [tiau de suma de bani depozitat\ acolo, fie ni[te persoane care au ac]ionat la pont.
De men]ionat c\ autorii jafului nu au fost prin[i p=n\ `n prezent, poli]i[tii continu=nd cercet\rile `n acest sens.

Nervo[i c\ `[i pierd banii la p\c\nele, sucevenii aleg s\ se r\zbune pe aparate

De-a lungul timpului au fost `nregistrate numeroase incidente `n s\lile de jocuri. Oftica]i de faptul c\ aparatele le `nghit banii [i `i las\ f\r\ niciun leu `n buzunar, tot mai mul]i suceveni au `ncercat s\ `[i verse amarul vandaliz=nd barurile cu p\c\nele. La sf=r[itul lunii noiembrie anul trecut, `ntr-un bar din R\d\u]i, un b\rbat de 49 de ani, a `nceput dintr-o dat\ s\ distrug\ totul din jur, sup\rat c\ a pierdut la p\c\nele.
Incidentul a fost reclamat la Poli]ie `n jurul orei 20.30, de c\tre Lic\ D. de 49 ani din localitate. Poli]i[tii deplsa]i la fa]a locului au identificat juc\torul furios `n persoana lui Vasile Dumitru de 30 de ani din R\d\u]i. Potrivit IPJ Suceava, acesta a distrus mai multe bunuri, printre care [i un aparat de jocuri de noroc, prejudiciul fiind de circa 3.000 lei.
Un eveniment similar s-a `nregistrat [i la sf=r[itul lunii august 2011 c=nd un sucevean sup\rat probabil c\ nu avuse noroc la jocuri, a `nceput s\ ia `n [uturi un astfel de aparat, dup\ care a `ncercat s\-[i `nsu[easc\ banii din respectivul aparat de p\c\nele. Atunci, Marian I. de 30 ani, din Suceava, sup\rat de faptul c\ a pierdut bani la „p\c\nele”, a lovit cu piciorul aparatul la care juca. ~n acel moment sertarul acestuia s-a deschis iar individul reclacitrant a observat în interior o caset\ cu bani. Suspectul nu a mai stat mult pe g=nduri [i a luat banii din caset\, respectiv suma de 2.260 lei. Acest lucru a fost descoperit `ns\ la scurt timp de casier\, care a sesizat Poli]ia. La sosirea poli]i[tilor Marian I. a aruncat banii sustra[i în spatele altor aparate de joc din incinta s\lii. Ulterior, b\rbatul [i-a recunoscut fapta comis\, prejudiciul fiind recuperat `n totalitate.
Un alt eveniment dea acest gen s-a petrecut [i `n luna martie, anul trecut, c=nd doi indivizi au terorizat anagaja]ii SC Royal Club Invest, vandaliz=nd `n mod repetat sala de jocuri. ~n acest sens, Radu Ursu din Suceava [i M.O. din Ipote[ti au p\truns de [ase ori `n sala de jocuri, distrug=nd cu un ciocan aparatele elctronice. Prejudiciul creat de cei doi s-a ridicat `n jurul sumei de 25.000 de euro. Loca]ia respectiv\, situat\ pe Bulevardul George Enescu, vizavi de sta]ia Curcubeul, a avut [i geamurile sparte de cinci ori. Poli]i[tii au `nt=rziat s\ reac]ioneze, acest lucru permi]=ndu-le celor doi indivizi s\ distrug\ respectiva sal\. ~n cele din urm\ indivizii ce au provocat distrugerile au fost identifica]i, ei fiind cerceta]i `n stare de libertate. Ace[tia [i-au recunoscut fapta [i au declarat poli]i[tilor c\ erau sup\ra]i pe aparatele de jocuri electronice pentru c\ pierduser\ suma de 30.000 de euro. (Paul BONDAR)