Flutur cere omologului din regiunea Schwaben sprijin pentru ca produsele bio din Bucovina sa patrunda pe piata germana

30/09/10 ora:9:37pm

N r\spunsul pre[edintelui Consiliului Regional Schwaben, Jurgen Reichard, a fost c\ trebuie depus un efort suplimentar pentru ca produsele tradi]ionale din regiunea Bucovinei s\ ob]in\ certificarea calit\]ii

Produsele tradi]ionale din jude]ul Suceava pot fi v=ndute pe pia]a din Germania doar dac\ sunt certificate din punctul de vedere al calit\]ii. Acesta este mesajul dat de pre[edintele Consiliului Regional Schwaben, Jurgen Reichard, ieri, la Suceava. El a ]inut s\ men]ioneze c\ apreciaz\ produsele tradi]ionale din jude]ul Suceava, dar c\ atunci c=nd se pune problema ca acestea s\ fie comercializate ca [i „produse bio”, atunci trebuie s\ se aib\ `n vedere parcurgerea unui drum mai lung pentru a se ob]ine certificarea calitativ\ necesar\.

Aceste preciz\ri au fost f\cute de [eful administra]iei regionale din Schwaben dup\ ce dup\ ce [eful administra]iei jude]ene sucevene, Gheorghe Flutur, a spus c\ va face demersuri pentru ca produsele bio [i cele tradi]ionale din jude]ul Suceava s\ poat\ fi comercializate `n Germania. Gheorghe Flutur a spus c\ dore[te ca produsele firmelor din cadrul Asocia]iei „Produs `n Bucovina” s\ ajung\ `n magazinele din Regiunea Schwaben din Germania. „Noi ne-am organizat, am ie[it pe pia]a rom=neasc\, am fost [i la Bruxelles, [i dorim s\ fim prezen]i cu produsele noastre [i `n Augsburg [i `n regiunea Schwaben”, a spus [eful administra]iei jude]ene sucevene.

~n schimb, omologul s\u din Schwaben a spus c\ nu este de ajuns ca produsele din Suceava s\ fie de bun\ calitate, acestea av=nd nevoie [i de o certificare precis\. „~n regiunea noastr\ avem o firm\ extrem de mare, Bioland. Patronul acesteia `mi este prieten [i am discutat despre aceast\ posibilitate de a aduce produsele dumneavoastr\, care sunt de o calitate excelent\. Problema pe care o avem este `n ceea ce prive[te certificarea acestor produse. Pentru c\ legisla]ia este foarte preten]ioas\ iar formalit\]ile sunt extrem de complicate”, a declarat pre[edintele Consiliului Regional Schwaben. (Dan PRICOPE)