Depozit Dedeman pe terenul defunctului Romups

16/11/12 ora:11:07pm

~n mediul de afaceri local se vorbe[te despre achizi]ionarea de c\tre Dedeman a unei importante suprafe]e de teren `n perimetrul fostei fabrici de piese de schimb sucevene n ar fi vorba despre 1,8 hectare de teren pe care s\ se ridice un depozit – centru logistic destinat tranzac]iilor cu materiale de construc]ii via Rom=nia – Ucraina n nu se cunoa[te `nc\ pre]ul tranzac]iei imobiliare n este cert `ns\ c\ proprietarul terenului, firma bucure[tean\ Office Devolepment a ob]inut, `n data de 9 noiembrie a.c., certificat de urbanism pentru construirea unui centru comercial cu locuri de parcare, sistematizare vertical\, împrejmuire

 
Dedeman are planuri mari de extindere `n municipiul Suceava. Cu o pia]\ bun\ `n zon\, perspectiva fiind deschiderea unor linii comerciale de distribu]ie a materialelor de construc]ie c\tre Ucraina, firma de bricolaj apar]in=nd fra]ilor Adrian [i Drago[ Pav\l din Bac\u urmeaz\ s\ semneze un contract de v=nzare –cump\rare pentru cel pu]in dou\ hectare de teren din municipiul Suceava, `n zona `n care p=n\ acum [apte ani func]iona SC Romups SA Suceava. ~n anul 2005, SC Imotur SRL Suceava, firm\ patronat\ de Bogdan Len]a, a cump\rat de la firma care a lichidat Romups-ul toate activele, inclusiv terenul de sub c\ldiri, la un pre] foarte mic – circa 2,5 milioane de euro. Ulterior, `n anul 2007, Imotur a v=ndut activele cump\rate de la Romups cu un pre] de trei ori mai mare c\tre Office Development din Bucure[ti, firm\ care prin intermediul Avrig 35 a pl\tit 9,3 milioane de euro pentru cele 9,5 hectare de teren, cu cl\dirile aferente, ale defunctei societ\]i comerciale sucevene
Imediat dup\ achizi]ionarea terenului, Office Devolepment a trecut la d\r=marea tuturor construc]iilor industriale de pe suprafa]a achizi]ionat\ [i a cerut Prim\riei suceava ob]inerea unui certificat de urbanism pentru construirea `n zona respectiv\ a unui complex reziden]ial. Acest certificat a fost oferit firmei privite, la acea vreme, ca un important dezvoltator imobiliar `n municipiul re[edin]\ de jude]. Se vorbea atunci, cu entuziasm, despre noi cartiere care s\ transforme zona industial\ Burdujeni `ntr-o zon\ reziden]ial\, investii]ile proasp\t inaugurate pe ruinele defunctelor IFA [i CPL, unde s-au ridicat centrele comerciale Iulius Mall [i Suceava Shoping City. Criza economic\ pornit\ `n vara anului 2008 a stopat av=ntul firmei Office Development [i a partenerului Avrig 35 `n domeniul imobiliar. Conducerea municipiului Suceava a anun]at de altfel, de ceva vreme c\ nu se mai pune problema construc]iei de locuin]e pe terenul fostului Romups.

N extinderea Dedeman la Suceava produce temeri angaja]ilor de la Baumax

~m aceast\ toamn\ `ns\ pentru Office Development SRL a venit o alt\ oportunitate, `n ceea ce prive[te utilizarea terenului cump\rat cu pre] mare de la omul de afaceri sucevean Bogdan Len]a.
Firma de bricolaj (comer] cu materiale de construc]ii, n.r.) Dedeman, patronat\ de fra]ii Adrian [i Drago[ Pav\l din Bac\u, care acum patru ani [i-a inaugurat un magazin de profil `n municipiul Suceava, pe strada Cern\u]i, `ntre I]cani [i comuna {cheia, dore[te s\ se extind\. Are `n vedere amenajarea unui depozit mare pentru marfa ce se dore[te a fi comercializat\ pe rela]ia Rom=nia – Ucraina. Cel mai bun loc identificat pentru dezvoltarea acestei noi investi]ii a fost identificat pe terenul fostului Romups, l\sat de firma bucure[tean\ Office Development SRL `n paragin\ dup\ ce renun]ase la proiectul imobiliar anterior. Noul depozit Dedeman ar urma s\ aib\ o suprafa]\ construit de 18.000 de metri p\tra]i – 1,8 hectare de teren. Cei de la Office Development SRL s-au adresat `ns\ Prim\riei Suceava pentru ob]inerea unui nou certificat de urbanism pentru spa]ii comerciale, parc\ri, etc, aferente `ntregii suprafe]e de 9, 63 de hectare de pe Calea Unirii.
Conform Prim\riei Suceava, `n data de 9 noiembrie 2012, s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1042, prin care s-a aprobat comasarea parcelelor cu numerele cadastrale 33144, 177/10, 33163 din zona respectiv\ (reprezent=nt `ntreaga suprafa]\ pe care o are `n proprietate Office Development SRL [i întocmirea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) în vederea construirii unui centru comercial, locuri de parcare, sistematizare vertical\, împrejmuire, racorduri/bran[amente la re]ele urbane de utilit\]i edilitare [i ob]inere de autoriza]ie de construire pentru un centru comercial, locuri de parcare, sistematizare vertical\, utilit\]i edilitare, organizare de [antier.
La Oficiul Jude]ean de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ nu a fost `nc\ `nregistrat\ tranzac]ia dintre cele dou\ firme astfel `nc=t nu se cunosc cifrele acesteia. Cert este `ns\ c\, peste drum de viitoarea investi]ie, angaja]ii de la magazinul Baumax, de la Suceava Shoping City, cu obiect de activitate similar celor de la Dedeman se tem c\ locurile lor de munc\ vor fi puse `n primejdie, dup\ ce ridicarea noii investi]ii.

N Dedeman, o afacere de succes a doi fra]i din Bac\u

Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori b\c\uani, fra]ii Adrian [i Drago[ Pav\l care, începând cu anul 1992, au dezvoltat lan]ul de retail cu materiale de construc]ii [i pentru amenaj\ri interioare, de tip Do-It-Yourself (DIY), destinat celor ce doresc s\ î[i construiasc\ [i s\-[i amenajeze c\minul.
La 20 de ani de la deschiderea primului magazin de tip DIY cu suprafa]\ de peste 5000 metri p\tra]i Dedeman a devenit lider national in retailul materialelor de constructii [i al amenaj\rilor interioare, cu capital 100% românesc, operând în prezent o re]ea de 30 de magazine.
În 1994, Dedeman avea 11 angaja]i. În 2002, pentru re]eaua de retail cu materiale de construc]ii [i pentru amenaj\ri interioare lucrau 245 oameni. Ast\zi, la Dedeman are peste 6000 de angaja]i. În re]eaua de magazine Dedeman de v=nd articole destinate instala]iilor termice, sanitare, electrice, de canalizare [i gaz, materiale de baz\ în construc]ii, materiale pentru amenaj\ri interioare, scule [i accesorii, unelte [i utilaje, echipamente de protec]ie, articole pentru gr\dina, mobilier, electronice [i electrocasnice. Este vorba acum despre 45.000 de repere, acestea provenind de la produc\tori na]ionali sau din importuri – Fran]a, Italia, Spania, Polonia, Slovacia, Germania [i China.

N cheltuielile de `nmorm=ntare la Romups– pl\tite de omul de afaceri Bogdan Len]a prin firma IMOTUR
~n decursul anilor care s-au scurs dup\ evenimentele din decembrie 1989, prestigiul societ\]ii ROMUPS, fosta ~ntreprindere de Utilaje [i Piese de Schimb Suceava s-a diminuat continuu, de asemenea [i importan]a ei economic\, p`n\ c`nd firma a sucombat, intr`nd `n faliment . Dac\ “p`n\ la revolu]ie”, fabrica era etalonul industriei mecanice jude]ene prin dot\rile moderne la acea vreme dar [i prin nivelul `nalt de calificare profesional\ al salaria]ilor, fiind o pepinier\ din care s-au ridicat multe cadre didactice tehnice ale Univesit\]ii {tefan cel Mare, av=ntul revolu]ionar al maselor largi de angaja]i alimentat din plin de lideri sindicali oportuni[ti [i vero[i au transformat unitatea altc=ndva de elit\ `ntr-un mastodont ruginit din fier [i beton. S-a ajuns s\ se lucreze pe stoc, f\r\ garan]ia valorific\rii m\rfurilor produse, pentru salarii de mizerie [i f\r\ a se pl\ti datoriile c\tre bugetul de stat ani `n [ir.
~n luna mai a anului 2003, Casa Jude]ean\ de Pensii a cerut falimentul SC Romups SA. Administrator judiciar a fost numit\ firma ACCER EXPERT iar creditorii principali ai firmei – DGFP, Casa de Pensii, CAS [i AJOFM - au acceptat planul de reorganizare judiciar\ propus.
~n octombrie octombrie 2004, dup\ un an [i patru luni de la declan[area reorganiz\rii judiciare, care s-a dovedit a fi un e[ec, la SC Romups SA a fost declan[at\ procedura de faliment.
~n luna august a anului 2005, judec\torul sindic a validat licita]ia organizat\ de c\tre SC ACCER LICHIDATOR – fost\ ACCER EXPERT pentru v`nzareaa activelor SC Romups SA c\tre firma IMOTUR SRL Suceava, apar]in=nd lui Bogdan Len]a. Valoarea tranzac]iei – 2,5 milioane de euro – 91 de miliarde de lei vechi, o tranzac]ie considerat\, at`t de lichidator, c`t [i de principalul creditor – DGFP Suceava, ca una mul]umitoare, `n condi]iile `n care cea mai mare parte din suma ob]inut\ va fi virat\ `n contul debitelor la bugetul de stat, care ajunseser\, `ntre timp, la 137 de miliarde de lei. ~n anul 2007, IMOTUR a v=ndut activele cump\rate de la Romups cu un pre] de trei ori mai mare c\tre Office Development din Bucure[ti, firm\ care prin intermediul Avrig 35 a pl\tit 9,3 milioane de euro pentru cele 9,5 hectare de teren, cu cl\dirile aferente, ale defunctei societ\]i comerciale sucevene. ~n anul urm\tor cl\dirile au fost d\r=mate iar pe locul r\mas ar fi trebuit s\ se contruiasc\ un cartier de locuin]e. Proiectul a fost abandonat, odat\ cu venirea crizei economice mondiale dar noile semnale privind valorificarea terenului defunctului Romups par a fi `ncurajatoare. (Neculai RO{CA)

 

 

5 Comentarii pe acest subiect. Spune-ti parerea!

 1. Popescu Constantin 29/11/2012 la ora 11:11 -

  Buna Ziua Stimabile Rosca
  De unde ai dumneata informatia ca Baumax se teme de acest lucru. Ai discutat cumva cu cineva din conducere , ai primit informatii oficiale ?
  De ce creezi confuzie si nu esti serios in ceea ce faci. Mai informeaza-te.
  O zi buna

 2. DDM 17/11/2012 la ora 13:20 -

  Fratii Paval sunt nascuti in jud. Suceava, comuna Bogdanesti. Fiti siguri ca a inaugurare vor veni si ceva oficiali ca sa dea bine pe sticla la TV, posibil si un soborash de preoti milostivi. asa ca dragi bucocovineni bucurati-va de orice investitie in perioada de criza.

 3. Bercea 17/11/2012 la ora 13:09 -

  ca sa ajunga din orice directie in zona romups, este de trecut de zona fierbinte bazar etc ,deja traficul ptr centrele comerciale existente creaza mari probleme(sa nu mai vorbim de iarna), ca sa adapteze calea ferata ptr aprovizionarea pe cale ferata ii rupe CFR in doua cu banii ptr amenajare ,doar daca poate consiliul judetean/primaria le face cadou din bani de la buget accesul la calea ferata, cum le a facut cadou hotilor de lemn de la radauti un intreg segment al viitoarei sosele de centura , pe banii statului, segment de sosea care nu are nici o treaba cu ocolirea radautiului, ci trebuie sa le asigure fluiditate la trafic austriecilor.
  de acum astia sunt foarte ocupati cu vanzarea cherestelei romanesti in JAponia pe bani adevarati, si nu isi pot permite luxul de a pierde timp cu tirurie prin radauti, iar romanul binevoitor s-a mai aplecat o data ca austriacul sa se simta bine si i a facut access separat de prostimea care sta in trafic

 4. Bercea 17/11/2012 la ora 12:54 -

  abureala: numai cu banii pe teren se pot construi 10hale ; prost sa fii sa arunci banii pe teren cand ai nevoie de access la drumuri nationale sau europene, nu la intersectii semaforizate in una din cele mai aglomerate zone din oras din cauza bazarului si a supermarketurilor din zona.
  la o zona logistica pe asa suprafata un trafis zilnic ar fi cam de 30 tir uri pana la 90 in perioda de varf;
  cine le va da voie sa rupa strazile din oras cu acest trafic trebuie sa fie cel putin nebun;
  este legislatie care nu permite crearaea de centre logistice in inima oraselor; asa ca : a centura fratilor; nu mai ucideti orasul asta.

 5. aluitata 17/11/2012 la ora 11:05 -

  Nu mai doriti industrie in Suceava? Cu voi se termina viata in Suceava? Lassati-i sa-si gaseasca teren de mii de hectare in afara orasului!