Conacul printului Sturza, in paragina la Liteni

10/11/10 ora:10:14pm

N imobilul a ajuns `ntr-o stare deplorabil\, iar apa se infiltreaz\ `n structura de rezisten]\ n prin]ul Johannes  Sturza prefer\ s\ se uite la o cl\dire `n paragin\ dec=t s\ o v=nd\ sau s\ o `nchirieze unor persoane interesate s\-i dea o utilitate

~n c=]iva ani se poate pierde istoria arhitectural\ a jude]ului. Odat\ cu ele se vor pierde nu numai cl\dirile cele mai frumoase ale secolului trecut, dar [i o parte din istoria jude]ului.

Un prim exemplu este cel al conacului prin]ului Johannes Sturza din Germania, care se afl\ azi `ntr-o stare jalnic\, risc=nd de la o zi la alta chiar s\ se pr\bu[easc\. Aflat chiar `n centrul satului, conacul st\ s\ cad\ [I a devenit chiar un pericol public pentru copiii care se pot aventura pe acolo. Autorit\]ile locale dau din umeri [i spun c\  at=ta timp c=t conacul s-a aflat `n proprietatea statului ar\ta bine, o cl\dire locuibil\, `ns\ dup\ ce printul Sturdza a demarat proceduri de retrocedare a imobilului [i cl\dirile aferente, nimeni nu s-a mai putut apropia de proprietatea mo[tenitorului princiar. Primarul ora[ului, Tomi]\ Onisii, ne-a declarat c\ prin]ul Johannes Sturza vine o dat\ pe an `n vizit\, se uit\ [i pleac\ `napoi `n Germania. Descendentul familiei princiare nu vrea s\ v=nd\ sau s\ `nchirieze conacul, chiar dac\ s-au g\sit destule persoane s\ dea o utilitate cl\dirii.

Deoarece conacul se afl\ pe Lista monumentelor istorice, el nu pot fi demolat sau reconstruit decât cu aviz. Cl\direa a fost construit\ `n anul 1840 de c\tre `ntemeietorul localit\]ii, Iorgu Virva Liteanu, iar, ulterior, a fost mo[tenit de   Crupenschi Alexandru. Pe l=ng\ conac mai sunt [i dou\ dependin]e – grajduri [i locuin]e pentru `ngrijitori. Dup\ ce a fost preluat de comuni[ti, conacul a ad\postit fosta Cooperativ\ Agricol\ de Produc]ie iar ulterior a fost transformat `n Cas\ de Copii.

~n anul 2000, copii au fost prelua]i de alte centre iar mo[tenitorul conacului, odat\ cu apari]ia Legii de retrocedare a caselor na]ionalizate, prin]ul Johannes Sturza a demarat proceduri de revendicare a imobilului. Potrivit legii [i a reconstituirii dreptului de propritate, Comisia Jude]ean\ de Fond Funciar a aprobat punerea în posesie a conacului cu dependin]ele [i terenul aferent. Prin]ul Johannes Sturza s-a v\zut cu conacul `n proprietate `ns\ nu a dat nicio destina]ie acestuia. A g\sit pe r=nd c=teva persoane care au fost pl\tite s\ aib\ grij\ de proprietatea sa. Ce s-a `nt=mplat cu conacul [i cum a fost p\zit, numai Dumnezeu [tie.

Primarul ora[ului, Tomi]\ Onisii a spus c\ odat\ cu retocedarea conacului se spera ca printul Sturza s\ nu lase ceea ce a mo[tenit de izbeli[te. De[i au fost solicit\ri din partea unor persoane care a fi vrut s-l transforme `ntr-un c\min de b\tr=ni, spital privat, atelier de confec]ii sau chiar un corp de [coal\, prin]ul Johannes Sturza a exclus orice colaborare. A[a de face c\ din anul 2002 cl\direa e `n paragin\. Conacul este `nconjurat de b\l\rii, mizerie  iar leag\nul de istorie al acestui conac este ast\zi de nerecunoscut. (Cristina SCOR}ARIU)

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. CARNEALA PAVEL 04/03/2011 la ora 22:35 -

    PACAT DE ACEL ASA ZIS CONAC PENTRU MINE A FOST CA SI CASA MIA ACOLO MIAM PETRECUT COPILARIA SI ESTE PACAT CA MULTI COPII ORFANI SA ADAPOSTIT AN EL