Afaceristul Catalin Chelu, cioclul mai multor intreprinderi sucevene

22/11/10 ora:10:20pm

N `n decursul anilor, omul de afaceri g\l\]ean acuzat c\ ar fi `ncercat s\ `i dea mit\ secretarului de stat Dan Valentin  F\tuloiu a avut dese probleme cu autorit\]ile statului din cauza modului cel pu]in dubios `n care a derulat o serie de afaceri `n jude]ul Suceava

C\t\lin Chelu a ajuns cel mai mediatizat investitor de pe Burs\ dup\ scandalul „mit\ `n direct“. Cotidianul Obiectiv de Suceava prezint\ lista afacerilor din jude] ale omului de afaceri C\t\lin Chelu, precum [i care sunt cele mai importante companii de]inute de omul de afaceri.

C\t\lin Chelu, 43 de ani, este unul dintre cei mai cunoscu]i [i mai controversa]i investitori de pe Burs\, unde de]ine ac]iuni `n zeci de companii. Potrivit datelor din raport\rile societ\]ilor de investi]ii financiare (SIF), C\t\lin Chelu de]ine printr-un p\ienjeni[ de firme [i persoane fizice, pachete de 6-7% din SIF Moldova [i SIF Oltenia [i peste 2% din celelalte 3 SIF-uri, de[i legea nu d\ voie investitorilor s\ de]in\ mai mult de 1% dintr-o SIF. Pe de alt\ parte, Comisia Na]ional\ a Valorilor Mobiliare (CNVM) l-a obligat, recent, pe C\t\lin Chelu s\ v=nd\ pachetele de ac]iuni ce dep\[esc 1%.

{i `n jude]ul Suceava, C\t\lin Chelu a f\cut afaceri controversate, cump\r=nd ac]iuni la diverse firme dup\ care le-a luat [i dup\ care au falimentat sau au intrat `n declin economic. Este vorba de Sircovtex SA Siret – o fost\ fabric\ de covoare, SPIT SA Suceava – fosta IRA [i SC Mobila SA R\d\u]i. Prima din aceste firme a falimentat cu aproape un deceniu `n urm\, asta dup\ ce au fost mai multe tensiuni create de gestionarea defectuoas\ a afacerilor [i a rela]iilor cu sindicatul. Pe 21 martie 2000, C\t\lin Chelu, ca persoan\ fizic\, achizitioneaz\ cu un miliard de lei de la Fond al Propriet\]ii de Stat (FPS) 51% din actiunile societatii, pe baza unui contract de privatizare care implica obliga]ia din partea cump\r\torului de a achita datoriile societ\]ii, de zeci de miliarde, la Bugetul de stat, Bugetul Asigurarilor Sociale [i b\nci, urm=nd s\-[i asume [i ac]iunea de retehnologizare a societ\]ii. Cu exceptia unei p\rti din datoria c\tre FPS, C\t\lin Chelu nu a mai investit nici un leu la Sircovtex. ~n vara lui 2001, Judec\toria Suceava a respins cererea administratorilor Sircovtex SA Siret de reorganizare judiciara [i a decis declan[area procedurii de intrare `n faliment a fabricii de covoare. Falimentul a fost cerut de BCR, ca urmare a nerambursarii unui credit de 1,5 miliarde lei, [i de c\tre Direc]ia General\ a Finan]elor Publice (DGFP), pentru o datorie la bugetul de stat de peste 24 miliarde de lei, reprezent=nd TVA [i impozite pe salarii. Fabrica de covoare, la care ac]ionar principal era la aceea vreme omul de afaceri C\t\lin Chelu, a `ncercat s\ rev=nd\ cele 30 de active, evaluate la 43 miliarde lei, `ns\ ac]iunea a fost blocat\ de BCR.

N Chelu, acuzat c\ voia s\ pl\teasc\ ac]iunile cump\rate de la stat cu bunuri scoase ilegal din fabrica de la Siret

La jum\tatea lui ianuarie 2001, salaria]ii de la SC Sircovtex SA Siret, au transmis la FPS o sesizare din care reiese c\ ac]ionarul principal de la SC Sircovtex, `n urma licita]iei adjudecate cu FPS din 21 martie 2000, vinde covoare din stocul unit\]ii prin intermediul unor firme care `i apar]in, iar cu banii ob]inu]i astfel `[i achit\ contravaloarea ac]iunilor cump\rate de la FPS.

Conform celor declarate de sindicali[ti, ac]ionarul majoritar nu a `ntreprins nimic pentru redresarea societ\]ii unde a preluat pachetul majoritar de ac]iuni. Ei au cerut fostului FPS efectuarea unui control la sediul societ\]ii [i rezilierea contractului de v=nzare – cumparare `ncheiat de C\t\lin Chelu [i FPS asupra pachetului majoritar de ac]iuni al societ\]ii siretene. La aceea vreme, directorul tehnic al societ\]ii, Cornelia Haiura, sus]inea demersurile sindicali[tilor `n sensul sist\rii oric\ror livr\ri de marf\ din stoc p=n\ la clarificarea situa]iei iar C\t\lin Chelu i-a cerut acesteia s\ prezinte un program de restructurare a personalului. La aceea dat\, la firma produc\toare de covoare din Siret lucrau 314 salariati, din care 48 se aflau `n concediu pentru ingrijirea copilului. ~n 1997, `n unitate lucrau peste 1.700 de angaja]i iar `n anul 2000 lucrau 700 de salaria]i. Pe 29 februarie 2000, muncitorii de la fabrica de covoare Sircovtex intraser\ `n grev\ spontan\ din cauza nesalariz\rii corespunz\toare potrivit contractului de munc\, ei neprimind, `nc\, lichidarea pentru luna ianuarie 2000. La aceea vreme, conducerea firmei sus]inea c\ motivul pl\]ii cu `nt=rziere a salariilor [i a diminu\rii acestora este faptul c\ v=nz\rile de covoare s-au redus drastic. Ulterior, Sircovtex [i-a `nchis por]ile din prim\var\, salaria]ii lu=nd drumul [omajului iar `n 2001, firma era cea de-a cincisprezecea `ntreprindere sucevean\ care intra `n faliment.

N Chelu a preluat SPIT Suceava cu 800 de angaja]i, acum sunt `ns\ notabile problemele afaceristului cu CNVM-ul

Celelalte dou\ firme cump\rate de C\t\lin Chelu `nc\ mai func]ioneaz\ – Mobila SA R\d\u]i [i SPIT SA Suceava, dar nu mai sunt at=t de active `n peisajul economic sucevean cum au fost odinioar\. De altfel, `n anii trecu]i au fost [i la aceste societ\]i o serie de scandaluri [i probleme legate de neplata unor datorii la stat, motiv pentru care C\t\lin Chelu intrase `n conflict cu DGFP Suceava. Spre exemplu, `n octombrie 1999, mai bine de 65% dintre salariati asteaptau ca pe o izb\vire Ordonan]a prin care se puteau acorda pl\]i compensatorii. La aceea dat\, erau 800 de salariati la SPIT SA Suceava iar conducerea `[i propunea o redimensionare a num\rului de salaria]i dup\ ce `n septembrie 1999, majoritatea angaja]ilor a fost `n concediu f\r\ salariu iar `n octombrie, circa 200 de oameni dintre cei care pe timpul verii au fost in concediu f\r\ salariu au fost rechema]i la lucru, dar deja se preconizase disponibilizarea a circa 400 de angaja]i. Astfel, SPIT SA Suceava ajunsese prima societate suceveana cu capital privat care a prezentat un program de restructurare [i care solicita pentru angaja]ii pe care `i va disponibiliza pl\]i compensatorii, conform Ordonantei 98/1999. C\t\lin Chelu cump\rase `n 1998 44% din ac]iunile de la SPIT SA Suceava, salaria]ii av=nd 35% iar restul fiind al SIF Moldova. La nivelul anului 2001, datoriile la DGFP erau de 35 de miliarde de lei iar `n ciuda cererilor [i `ncerc\rilor de ree[alonare, au fost mereu o piatr\ de moar\ pentru SPIT. ~n octombrie 2008, CNVM a constatat c\ omul de afaceri C\t\lin Chelu ac]ioneaz\ oncertat cu mai multe persoane care de]in impreun\ participa]ii de control la trei societ\]i listate pe pia]a RASDAQ, potrivit unei ordonan]e publicate `n buletinul s\pt\m=nal. ~n aceste condi]ii, CNVM l-a obligat pe C\t\lin Chelu [i celelalte persoane s\ depun\ `n termen de 15 zile de la emiterea ordonan]ei o documenta]ie privind oferta public\ obligatorie de preluare a companiilor la care au depa[it pragurile de 33% [i respectiv 50% din capitalul social. Cele trei societ\]i la care omul de afaceri trebuia s\ deruleze oferta de preluare sunt produc\torul de piese auto Spit Bucovina din Suceava (SPTU), compania de transport Transtec Tecuci (TRCS) [i cea din industria extractiva Minexfor Deva (MINX). Potrivit reglementarilor `n vigoare, dac\ un investitor sau un grup de investitori ajung `n urma unor achizi]ii s\ controleze mai mult de 33% din capitalul unei companii listate, sunt obliga]i s\ deruleze oferta de preluare. ~n cazul `n care ac]iunile sunt tranzac]ionabile, pre]ul minim de oferta este egal cu cel mediu din ultimele 12 luni de tranzac]ionare. Cele trei companii la care C\t\lin Chelu trebuia s\ deruleze oferta de preluare au o capitalizare total\ de 8,5 milioane de euro.

N Cine este C\t\lin Chelu? Scurt\ recapitulare a recentului scandalul „Mit\ la MAI”

El [i-a `nceput afacerile la Gala]i, cu firma de televiziune prin cablu Cony Sat, iar `ncep=nd din 1999 [i-a investit lichidit\]ile `n ac]iunile celor cinci SIF-uri, c=nd acestea se tranzac]ionau la 200-300 de lei vechi, ajung=nd s\ de]in\ pachete semnificative. A fost pre[edinte al SIF Moldova `n 2008 [i tot atunci a `ncercat s\-l `nl\ture pe Dinel Staicu de la conducerea SIF Oltenia. Scandalul care a urmat a scos la iveal\ de]inerile reale ale lui C\t\lin Chelu la SIF-uri [i suspendarea din conducerea SIF Moldova.

C\t\lin Chelu a cump\rat `n ultimii ani mai multe companii de la SIF-uri, precum Lacta Giurgiu, Lactate T=rgovi[te [i Alprom Slatina, dar [i-a extins portofoliul [i `n afara Bursei, cump\r=nd fabrica de mobil\ Alprom Pite[ti [i produc\torul de vinuri Vinia Ia[i. Cea mai recent\ achizi]ie a lui C\t\lin Chelu este produc\torul de electrocasnice Electroarge[ Curtea de Arge[, Chelu pl\tind trei milioane de euro pentru un pachet de 35%.

C\t\lin Chelu, unul dintre cei mai mari investitori de pe Burs\, a devenit `n ultimele zile un personaj extrem de mediatizat, dup\ ce a fost arestat pentru o presupus\ tentativ\ de mituire a secretarului de stat din Ministerul Administra]iei [i Internelor, Dan Valentin F\tuloiu. C\t\lin Chelu [i trei dintre asocia]ii s\i au fost re]inu]i, s=mb\t\ diminea]\, pentru o presupus\ mit\ oferit\ lui Valentin F\tuloiu, secretar de stat `n Ministarul Administra]iei [i Internelor (MAI), dup\ care Tribunalul Bucure[ti a decis arestarea preventiv\ pentru 29 de zile a celor patru. Arest\rile vin dup\ ce, vineri dup\-amiaz\, Direc]ia Na]ional\ Anticorup]ie (DNA) a anun]at c\ l-a prins `n flagrant delict pe C\t\lin Chelu care ar fi `ncercat s\-i ofere mit\ 50.000 de euro lui Valentin F\tuloiu. Potrivit unor surse judiciare citate de agen]ia de pres\ Mediafax [i cotidianul central G=ndul, C\t\lin Chelu `ncerca de mai mult timp s\-l mituiasc\ pe Valentin F\tuloiu [i chiar l-ar fi amenin]at pe secretarul de stat, care l-a denun]at la DNA [i a acceptat s\ poarte echipament de interceptare pentru organizarea unui flagrant. Pe de alt\ parte, [i omul de afaceri s-ar fi autodenun]at la r=ndul s\u.

C\t\lin Chelu ar fi `ncercat s\ ob]in\ interven]ia lui Valentin F\tuloiu pentru rezolvarea favorabil\ a unor dosare aflate `n lucru la Direc]ia de Investigare a Infrac]iunilor de Criminalitate Organizat\ [i Terorism (DIICOT), `n care omul de afaceri este cercetat pentru sp\lare de bani, evaziune fiscal\ [i infrac]iuni pe pia]a de capital, potrivit Mediafax. Investiga]iile `n aceste dosare se afl\ `n faza premerg\toare `nceperii urm\ririi penale.

Mita ar fi constat `n 50.000 de euro, dou\ case [i dou\ ma[ini de lux, `n valoare total\ de un milion euro, potrivit primelor informa]ii. ~n urma cercet\rilor, DNA a anun]at c\ valoarea mitei ar fi de 50.000 de euro plus foloase materiale de 270.000 de euro. Scandalul, care a izbucnit vineri dup\-amiaz\, a beneficiat `nc\ de la `nceput de o mediatizare puternic\. Jurnali[tii au fost prezen]i `nc\ de la `nceput la locul flagrantului, parcarea MAI, unde omul de afaceri C\t\lin Chelu [i colaboratorii s\i au fost opri]i de ofi]erii DNA, iar imaginile cu cele dou\ limuzine BMW albe, care ar fi f\cut parte din pachetul de benficii promise secretarului de stat au f\cut turul tuturor televiziunilor.

Informa]iile privind modul [i locul `n care s-a produs flagrantul sunt contradictorii. ~n referatul care `nso]e[te cererea de arestare preventiv\ pe care procurorii au trimis-o instan]ei se arat\ c\ omul de afaceri l-ar fi invitat pe Valentin F\tuloiu s\ coboare `n parcarea MAI pentru predarea banilor [i i-ar fi ar\tat [i ma[inile, dup\ care secretarul de stat ar fi urcat `n birou [i ar fi predat banii poli]i[tilor, care au intervenit, scrie G=ndul. Pe de alt\ parte, anchetatorii au declarat c\ limuzinele au fost aduse `n parcarea MAI dup\ realizarea flagrantului, scrie tot G=ndul.

C\t\lin Chelu a declarat `n fa]a anchetatorilor c\ nu i-a dat bani lui Valentin F\tuloiu [i c\ nu era speriat de dosarele `n care este vizat. El le-a mai spus procurorilor c\ orice afacerist mai important din Rom=nia are astfel de dosare [i c\, `n opinia sa, acest caz nu este dec=t o f\c\tur\, `n `ncercarea „decapit\rii” societ\]ii Alprom Pite[ti, unde el este ac]ionar majoritar.

De asemenea, C\t\lin Chelu s-a luptat, anul trecut, pentru preluarea Alprom Pite[ti cu omul de afaceri pite[tean Gheorghe V\s=i, care ar fi un apropiat al lui Valentin F\tuloiu, potrivit presei din Pite[ti. Gheorghe V\s=i ar fi depus o pl=ngere la Poli]ia Arge[ reclam=nd c\ preluarea Alprom s-a f\cut pe c\i ilegale. C\t\lin Chelu a cump\rat ac]iunile de la salaria]ii Alprom, care deveniser\ ac]ionari `n urma procesului de privatizare `n mas\.

Fiul lui Valentin F\tuloiu, Alexandru F\tuloiu, este [i el martor `n dosarul mitei oferite tat\lui s\u. El de]ine [ase firme `n Topoloveni, jude]ul Arge[, potrivit Mediafax. Scandalul privind mita oferit\ lui Valentin F\tuloiu vine dup\ ce, s\pt\m=na trecut\, secretarul de stat i-a cerut ministrului de interne Traian Iga[ demiterea [efului Poli]iei Rom=ne [i a [efului IPJ Neam], `n urma asasin\rii, tot s\pt\m=na trecut\, a unui membru al lumii interlope din Piatra-Neam]. (Dan PRICOPE)

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. carmen 23/11/2010 la ora 11:16 -

    magarii